Organisatiestructuur

Over TenCate

De raad van commissarissen en de raad van bestuur van TenCate onderschrijven in hoofdzaak de principes van Nederlandse Corporate Governance Code. Gelet op de beëindiging van de beursnotering van TenCate, wordt de code niet langer in zijn geheel gevolgd en zal TenCate niet langer over afwijkingen van de code rapporteren.

In de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen zullen twee commissarissen onafhankelijk zijn in de zin van de bepalingen van de code, in ieder geval voor zover zij de positie van continuing members binnen de Raad bekleden. Op dit moment vervullen Jan Hovers en Fred van Houten deze positie. Vanaf 2016 kent de Raad kent niet langer een auditcommissie en een gecombineerde benoemings- en remuneratiecommissie.

De corporate governance-structuur is gebaseerd op het vrijwillig hanteren van het gemitigeerde structuurregime.

De belangrijkste elementen hiervan zijn:

  • Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders
  • Commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.De profielschets van de leden van de raad van commissarissen wordt voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging besproken op de algemene vergadering van aandeelhouders
  • De algemene vergadering van aandeelhouders en de COR kunnen de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen
  • De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van stemmen, vertegenwoordigend ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal, de voordracht van de raad van commissarissen afwijzen
  • De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op basis van een bindende voordracht van de raad van commissarissen.