Algemene vergadering van aandeelhouders

Financiële informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders

Op grond van de statuten van Koninklijke Ten Cate bv legt de raad van bestuur tenminste eenmaal per jaar verantwoording en rekenschap af te aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders. In deze vergadering doet de raad van bestuur ondermeer verslag van de algemene gang van zaken van de onderneming.

Agenda

De agenda van deze vergadering, die jaarlijks uiterlijk in juni door TenCate wordt bijeengeroepen, kan onder meer de volgende punten vermelden:

  • Bespreking van het jaarverslag
  • Bespreking en vaststelling van de jaarrekening
  • Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap
  • Vaststelling van de winstbestemming
  • Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur
  • Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen
  • Bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap
  • Voorziening in eventuele vacatures