Winter 2015

In opdracht van Waterschap Rivierenland is een methode ontwikkeld om het verzakken en doorbreken van dijken ten gevolge van piping tegen te gaan: installatie van verticaal zanddicht geotextiel. De komende paar jaar wordt deze methode toegepast in een dijk in de Willemspolder. Hier wordt het zanddicht geotextiel uitgerust met glasvezelsensoren: TenCate GeoDetect® . De voor dit project gekozen oplossing heeft een gering ruimtebeslag, helpt kosten besparen en heeft in beginsel een bescheiden CO2-voetafdruk.

Waterschappen en het Rijk hebben het initiatief genomen om tot innovatieve en doelmatige oplossingen te komen voor piping. Hierbij stroomt water door een kade of dijk als gevolg van een groot verschil in waterstanden en treedt uitspoeling op. Zo ontstaan tunneltjes die de constructie verzwakken. Wordt piping niet op tijd gestopt, dan kan dit verzakking of een dijkdoorbraak tot gevolg hebben. Om die reden is een onderzoeksprogramma gestart: de Project Overstijgende Verkenning (POV) Piping. In het nieuwe Deltaprogramma is vastgelegd dat de vaderlandse waterkeringen moeten voldoen aan strengere normeringen. 

geosynthetics vzg voor installatie

Livedijk Willemspolder ligt nabij de Waaldijk. Hier wordt sinds begin oktober 2015 als preventiemaatregel circa 100 meter van de zomerkade uitgerust met verticaal aangebracht geotextiel. Geotextiel is een duurzaam materiaal, dat goed kan worden toegepast bij dijkverbetering. Geotextiel voor erosiebescherming van waterkeringen wordt wereldwijd al decennia toegepast. Het heeft in beginsel een geringe CO2-voetafdruk. Het geotextiel dat als filter in het dijklichaam wordt ingebracht, laat wel water door maar geen zand. Er ontstaan daardoor geen zandvoerende wellen, dus vindt geen uitspoeling plaats. Door gelijktijdige toepassing van glasvezelsensoren in het geotextiel kan men de effecten van piping bij hoogwater volgen en de stabiliteit van de dijk monitoren. 

geosynthetics vzg installatie 

In de Willemspolder hoopt men te kunnen waarnemen hoe piping zich ontwikkelt en hoe het transport van zand verloopt. Dat draagt bij aan een beter begrip van piping en geeft inzicht in de positieve effecten van het aangebrachte geotextiel. De komende twee jaar voert men tijdens perioden van hoogwater metingen uit. ‘We hopen op winters met hoog water, anders schiet het niet op. Dan zouden we de proefperiode moeten verlengen’, vertelt Frans van den Berg. Hij is coördinator Programma Dijkversterking Waterschap Rivierenland. Dit waterschap heeft in Nederland de meeste dijken in beheer. 

Piping is een probleem dat volgens hem ook in Nederland wordt onderschat. ‘Er moet veel gebeuren aan versterkingen vanwege de nieuwe normering, met name in het rivierengebied. De keus viel op de buitendijkse Willemspolder omdat hier relatief veel piping optreedt. Normaliter brengt men dan bermen aan, maar dat brengt een groot ruimtebeslag en grondwerk met zich mee.’ Voor het verticaal zanddicht geotextiel, TenCate GeoDetect® geldt dat het vanwege het geringe ruimtebeslag de uitvoerbaarheid van dijkverbeteringen vergroot en kostenbesparend werkt. 

geosynthetics vzg animatie
Verticaal zanddicht geotextiel wordt aan de binnenzijde van de dijk aangebracht. Water kan hier ongehinderd door, zand wordt tegengehouden. TenCate Geodetect® toegepast als verticaal zanddicht geotextiel won in 2013 al de Nederlandse Waterinnovatieprijs in de categorie Droge Voeten. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)