Voorjaar 2016

Van alle rampen die de wereld treffen, ligt de oorzaak voor 90% bij water: op de ene plek is er te veel, op een ander is het verontreinigd en elders is er weer te weinig. Watergezant Henk Ovink wil de hoog aangeschreven Nederlandse kennis en kunde in water- en maritieme technologie internationaal nog beter onder de aandacht brengen. 

Om de positie van Nederland in watertechnologie te behouden en het onderscheidend vermogen te versterken, moeten we blijvend investeren en innoveren. Voor de geosynthetische materialen en systemen van TenCate voor milieu- en watermanagement liggen hier zeker mogelijkheden.

henk ovink (pieter magielsen)

Henk Ovink (foto Pieter Magielsen)

Als watergezant is Henk Ovink ‘thematisch ambassadeur van de internationale waterambitie van Nederland’. Het is aan hem de hoog aangeschreven Nederlandse kennis en kunde in water- en maritieme technologie internationaal nog beter te vermarkten. De belangrijkste taak is economische diplomatie.

Water is een wereldwijd verbindende opgave. Ons land kan hierin een belangrijke rol spelen. ‘Door water komen veel dingen bij elkaar. Water heeft een internationale dimensie. Zonder water geen voedsel, geen energie en geen leven. Water zorgt voor handel en kwaliteit van leven. Vanuit sociaal, cultureel en economisch oogpunt is er een enorme afhankelijkheid, maar water is slecht en gefragmenteerd georganiseerd. De verbindende kracht van water raakt alle sectoren. Het staat aan de basis van groei en voorspoed èn van ellende, crises en rampen.’  

henk ovink NYT

Aan de hand van getallen schetst hij daarbij een somber stemmend perspectief. ‘Je ziet dat water wereldwijd een van de grootste crises vormt. Van alle rampen is 90% watergerelateerd. Over 15 jaar is 40% van de wereldbevolking de klos. In 2050 hebben 2 miljard mensen last van te veel water en 1,9 miljard mensen van te weinig water. Dat maakt zo’n 4 miljard mensen, 40% van de wereldbevolking. Circa 1,2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Over enige tijd geldt dat voor 50% van de wereldbevolking.'

henk ovink geotube new jersey
In het kader van duinherstel zijn vanaf de jaren negentig tot en met 2010 aan de kust van New Jersey met TenCate Geotube® containers duindijken geconstrueerd. 

Henk Ovink ziet voor zichzelf op het wereldtoneel drie opdrachten weggelegd. Als eerste noemt hij het vergroten van water awareness door met leiders, communities en instituties te praten over water, de urgentie en hoe hiermee om te gaan èn te werken aan beter en toegankelijk onderzoek om de kennis en de toepassing ervan te vergroten. Dat men zich internationaal weinig bewust is van die urgentie, draagt niet bij aan een snelle en kordate aanpak. Met uitzondering van Nederland noemt hij die awareness bij overheid en bedrijven slecht. ‘Nederland is van oudsher een van de weinige landen met een echte watercultuur. Die cultuur is zichtbaar in de manier hoe we het land hebben gemaakt én georganiseerd. Water hoort bij de kern van de overheidskracht. De Nederlandse delta en watertechnologie en onze maritieme sector zijn wereldwijd onderscheidend. Nederland is het putje van Europa, ontstaan in de delta van vier rivieren. De cultuur van water zit in onze haarvaten, we zijn ermee doordrenkt.’

tencate geotube animation

Toch moet zelfs Nederland volgens hem oppassen dat het waterbewustzijn niet wegsijpelt. De OECD liet zien dat het maatschappelijk waterbewustzijn ook in Nederland onder druk staat. Nederland is een van de weinige landen die leidend zijn in kennis en inzet, vanuit onze eeuwenlange ervaring, nood en noodzaak. Onze voorsprong verplicht. Dat zeggen ook de drie ministers: “Water is zo’n grote opgave, ons land kan een boegbeeld en leider zijn”. Daaraan moeten we nog meer sturing en aandacht geven. Er moet beter onderzoek komen, we moeten de kennis meer toegankelijk maken, en echt actiegericht zijn, op een innovatieve manier.’ 

Proeftuin

Als tweede opdracht noemt hij crisismanagement. ‘Ik wil interveniëren als bestaande processen stagneren of escaleren, vragen beantwoorden over waterschaarste et cetera, verbindingen leggen.’ Ten slotte gaat hij een nieuwe portefeuille van projecten opzetten, gericht op innovatie. ‘Waar in de wereld zijn plekken en plaatsen waar we het verschil kunnen laten zien? Die een proeftuin kunnen zijn voor de kracht van Nederland in waterinnovatie? Nederland is zo’n proeftuin. New York was dat direct nadat orkaan Sandy daar toesloeg. Ik wil wereldwijd die proeftuinen kunnen benutten voor water-resilience met de hulp van de Nederlandse aanpak en onze bedrijven en kennisinstellingen. We hebben nieuwe voorbeelden en inspiratiebronnen nodig.’

henk ovink geotube new jersey beach

TenCate Geotube® eenheden helpen kusten beschermen, zoals bij New Jersey

Voor de wederopbouw na de schade die de orkaan Sandy in 2012 aanrichtte in de regio New York en New Jersey ontwikkelde en leidde Henk Ovink de prijsvraag Rebuild by Design. Hij was gedetacheerd bij de presidentiële taskforce van president Obama.

‘Obama heeft ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten goed voorbereid zijn op wat te doen als er een ramp plaatsvindt. Met verwijzing naar de orkaan Sandy vraagt hij binnen en buiten de VS aandacht voor klimaatverandering. Meteen na Sandy greep hij in en richtte zijn Hurricane Sandy Rebuilding Task Force op om gecoördineerd en snel te kunnen werken aan de wederopbouw van de regio New York. Met Rebuild by Design heb ik een aanpak voor de Task Force ontwikkeld gericht op innovatie en het versterken van de weerbaarheid van de regio, sociaal, fysiek en institutioneel. Zodat de regio is voorbereid op een storm en de impact van die ellende minder groot is. “Van reageren naar prepareren”, zeggen we in Nederland.’

Welke rol en functie kunnen materialen en systemen van TenCate op het internationale toneel spelen? Wereldwijd groeit het belang van water- en milieubeheer. Is groeiende behoefte aan duurzame oplossingen voor de bouw en verhoging van dijken en taluds, waterbouwkundige constructies, dijkmonitoring en de ontwatering en opslag van verontreinigd water. TenCate wil het belang van systeemoplossingen internationaal nog beter onder de aandacht brengen en blijven innoveren. Die inspanningen blijven niet onopgemerkt, aldus Henk Ovink. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)