Najaar 2016

De watersnoodramp van 1953 kostte in Nederland meer dan 1800 mensen het leven en maakte in het Verenigd Koninkrijk ruim 300 slachtoffers. Het aantal omgekomen dieren was groter. De ramp was aanleiding was in beide landen aanleiding de kustverdediging sterk te verbeteren met uitgebreide stormvloedkeringen. De laatste decennia zijn nog tal van beschermingsprogramma’s gestart. In enkele daarvan spelen geosynthetics een rol.

‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan (….) en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.’ Het gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman refeert aan de niet-aflatende omgang van Nederland met het water. Al eeuwenlang is ons land met water in de weer. 

watersnoodramp
De watersnoodramp van 1953 eiste in Nederland en 1.800 en in het Verenigd Koninkrijk 300 mensenlevens

Rond die tijd is Nederland anders gaan denken over hoe met hoogwater om te gaan. Onze rivieren krijgen steeds meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken maar weinig ruimte is. De kans op overstromingen neemt hierdoor toe. Het programma Ruimte voor de Rivier is erop gericht de waterstand omlaag te brengen. Waar het kan, verruimen we rivieren. Waar het moet, verhogen we de dijken. 

england-flood swans
Een ongebruikelijke straattafereel in Engeland

Het Deltaprogramma (‘de Deltawerken van de toekomst’), de opvolger van het Deltaplan, is erop gericht ons land veilig en leefbaar te houden: beschermen tegen hoog water (overstromingen) en zorgen voor voldoende zoetwater. Onderdeel van dit programma is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband van waterschappen en rijksoverheid. Alle primaire waterkeringen (dijken) moeten in 2050 voldoen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. 

nederland rivierenland
Nederland ligt aan zee en in een delta van drie grote rivieren, Maas, Schelde en Rijn, met de IJssel – hoewel een zijrivier van de Rijn – als goede vierde. Ruim 18% van het landoppervlak bestaat uit water. Iets meer dan een kwart van ons land ligt beneden de zeespiegel. In Nederland ligt ruim 3.500 kilometer aan dijken, dammen en duinen, die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid. Er is zo’n 523 kilometer zeekust.

Nederland is nooit ‘klaar’ met werken aan dijken. Daarom is het zaak te onderzoeken hoe dijken beter, sneller en goedkoper kunnen worden versterkt en verhoogd. Binnen het HWBP is een aantal projectoverstijgende verkenningen (POV) opgezet. Alleen verder ophogen en breder maken van dijklichamen is overigens niet altijd een afdoende antwoord. Dijken moeten ook intelligenter worden. Daarom is het onderzoeksprogramma POV Piping gestart. Doel is tot innovatieve en doelmatige oplossingen te komen voor piping, een belangrijk faalmechanisme. 

burgerwielen-bij-eenigenburg
De Westfriese Omringdijk. Ooit beschermde de 126 kilometer lange dijk mens en dier tegen de zee. De dijk omringt de historische regio West-Friesland

Dijklichamen en keermuren kunnen worden opgebouwd en versterkt met geosynthetische materialen en systemen, zoals TenCate Geotube® technologie, geogrids (TenCate Miragrid®) en geotextielen (TenCate Polyfelt®, TenCate Bidim®, TenCate Geolon®).  
TenCate GeoDetect® is een geoctrooieerd systeem voor het monitoren van vervormingen in grondconstructies als taluds en dijken. Het bestaat uit geotextiel met ingeweven optische glasvezels, aangevuld met meetapparatuur en software.  

Ook internationaal is Nederland betrokken bij waterbeheer. Nederland heeft een leidende positie op het gebied van integraal watermanagement. In liefst 426 projecten wereldwijd van de Dutch Water Sector heeft ons land een wezenlijke inbreng. Nederland geldt wereldwijd als leider op het gebied van integraal watermanagement. In ‘Convergerende Stromen', de Internationale Waterambitie (IWA), is de beoogde aanpak van Nederland van wereldwijde waterproblemen vastgelegd. Watergezant Henk Ovink heeft als taak de Nederlandse expertise in watertechnologie internationaal te vermarkten. 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)