2016

26 februari 2016

TenCate realiseert 5% autonome omzetgroei in 2015

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: “De versterkte aandacht voor de commercie, mede op basis van innovaties en productontwikkeling uit recente jaren, resulteerde in omzetgroei. Hoewel er nog niet sprake was van een duidelijk economisch herstel werd een goed resultaat bereikt. 

Er is een toenemende behoefte aan veiligheid en bescherming. Als specialist op dit terrein kan TenCate een wezenlijke bijdrage leveren. 

Wij zien de toekomst in een nieuwe eigendomsstructuur met vertrouwen tegemoet. Het consortium van investeerders onderschrijft de bestaande buy & build-strategie. Daardoor zullen eindgebruikers, klanten en werknemers blijven profiteren van de langetermijnhorizon van TenCate. De toepassing van nieuwe materialen met nieuwe standaarden gaat veelal gepaard met een uitgebreide introductiefase die in nauwe samenwerking met eindgebruikers en partners in de waardeketen wordt doorlopen.”

Gang van zaken
De omzet van TenCate over 2015 steeg autonoom met 5% tot € 1.159 miljoen. De nominale omzetgroei was 11%, waarbij valuta-effecten +11% bedroegen en het effect van desinvesteringen  ̶  5% was. De omzetstijging kwam voor het grootste deel voor rekening van militaire beschermende weefsels, van kunstgrascomponenten en -systemen en van lucht- en ruimtevaartcomposieten. De omzet in defensiemarkten maakte voor geheel 2015 13% (2014: 7%) uit van het totaal. 

De EBITA voor eenmalige posten steeg tot € 68,3 miljoen (2014: € 53,3 miljoen). De stijging van de EBITA-marge tot 5,9% (2014: 5,1%) was met name te danken aan omzetgroei en hoge efficiëntie bij TenCate Grass.

Voor eenmalige posten bedroeg de nettowinst van het concern over 2015 € 41,6 miljoen (2014: € 24,1 miljoen). Het gerapporteerde nettoresultaat na eenmalige posten kwam uit op € 34,1 miljoen (2014: – € 45,7 miljoen).

Openbaar bod en winstbestemming 2015
TenCate en Tennessee Acquisition, een consortium van investeerders geleid door Gilde Buy Out Partners, maakten op 20 juli 2015 het voornemen bekend tot een openbaar bod op alle aandelen TenCate. Per 10 februari 2016 had het consortium 98% van de uitstaande aandelen TenCate verworven. De notering van de aandelen Koninklijke Ten Cate nv aan Euronext Amsterdam zal worden beëindigd op 17 maart 2016.

De raad van bestuur heeft met gebruikmaking van artikel 30 lid 2 van de statuten, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten om over 2015 geen dividend op de uitstaande gewone aandelen uit te keren en het nettoresultaat toe te voegen aan de reserves. De aandeelhouders die hun aandelen niet hebben aangeboden onder het bod zullen derhalve bij een eventuele uitkoopprocedure dan wel uitstotingsprocedure, of andere maatregelen zoals in het biedingsbericht vermeld, in beginsel een bedrag per aandeel betaald krijgen dat gelijk is aan de biedprijs. 


Sectoren
Tenzij anders vermeld, hebben bedragen die in dit bericht worden genoemd betrekking op het resultaat aangepast voor eenmalige posten. De eenmalige posten worden toegelicht op pagina 4.

Advanced Textiles & Composites
De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites groeide in 2015 autonoom met 8% naar € 531,3 miljoen (2014: € 435,3 miljoen). De EBITA steeg naar € 32,9 miljoen (2014: € 27,2 miljoen). De EBITA-marge van de sector Advanced Textiles & Composites was met 6,2% gelijk aan het voorgaande jaar. De EBITA als percentage van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen steeg naar 11,1% (2014: 9,1%).

De omzetstijging binnen deze sector was met name te danken aan de toegenomen omzet binnen de TenCate Defender M™ portfolio en een voortgaande groei van lucht- en ruimtevaartcomposieten. De vraag naar beschermende weefsels voor de industrie liep sterk terug als gevolg van de situatie binnen de olie- en gasindustrie. De groei van de omzet van TenCate Advanced Armour tegen het einde van het verslagjaar was te beperkt om de sterke daling van eerdere kwartalen te compenseren.

Geosynthetics & Grass
De omzet van de sector Geosynthetics & Grass groeide in 2015 autonoom met 4% naar € 611,7 miljoen (2014: € 538,7 miljoen). De EBITA steeg naar € 42,6 miljoen (2014: € 23,5 miljoen). De EBITA-marge van de sector Geosynthetics & Grass bedroeg 7,0% (2014: 4,4%). De EBITA als percentage van het gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen steeg naar 10,0% (2014: 6,1%).

Net als in het voorgaande jaar kwam het grootste deel van de omzetstijging voor rekening van kunstgrascomponenten en -systemen van TenCate Grass. De omzet van TenCate Geosynthetics bleef exclusief valuta-effecten licht achter bij het voorgaande jaar.

De stijging van de EBITA-marge binnen deze sector was met name te danken aan verbeterde efficiëntie door de hogere bezettingsgraden bij TenCate Grass.

Overige activiteiten
Aan het begin 2015 werd overeenstemming bereikt met het Amerikaanse private-equitybedrijf Platinum Equity over de verkoop van TenCate Enbi. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2015 volgde de desinvestering van Xennia Technology aan Sensient Technologies Corporation. Sinds deze desinvesteringen omvatten Overige activiteiten uitsluitend nog de holdingactiviteiten.

De wijziging in het resultaat uit de Overige activiteiten weerspiegelt met name de desinvestering van TenCate Enbi, alsmede interne hedgeresultaten op derivaten ten behoeve van de afdekking van valutarisico’s.

Overige financiële informatie

Eenmalige posten
Het resultaat over 2015 is beïnvloed door eenmalige lasten van in totaal € 8,9 miljoen (2014:  ̶  € 77,1 miljoen), gerelateerd aan kosten in verband met het openbaar bod op TenCate, herstructureringskosten bij TenCate Advanced Armor USA en de vorming van een voorziening debiteuren.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal is in 2015 door de autonome omzettoename en de hogere US dollar gestegen naar € 316,4 miljoen (2014: € 271,5 miljoen).

Investeringen
In 2015 lagen de investeringen licht boven het niveau van de afschrijvingen: de investeringen in vaste activa bedroegen € 30,5 miljoen (2014: € 24,8 miljoen), de afschrijvingen op vaste activa waren € 29,4 miljoen (2014: € 31,3 miljoen). De investeringen waren het hoogst bij TenCate Advanced Composites en bij TenCate Grass, welke marktgroepen sterke omzetgroei hebben laten zien.

Personeel
Het personeelsbestand daalde met name door de desinvesteringen van TenCate Enbi en Xennia Technologies tot 3.652 fte per ultimo 2015 (2014: 4.345 fte).

Download: 160226 Persbericht TenCate inzake jaarcijfers 2015
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)