2015

20 februari 2015

TenCate realiseert 4% autonome omzetgroei in 2014

Impairment van € 82 miljoen, hoofdzakelijk bij TenCate Advanced Armour
 • Autonome omzetgroei 4% over geheel 2014; 9% in het tweede halfjaar 2014
 • Groei in composieten, kunstgrasgarens en industriële beschermende weefsels
 • Verwachte toename defensie-omzet uitgebleven door trage uitlevering armourorders (voertuigbepantsering)
 • Resultaat gedrukt door fors operationeel verlies bij TenCate Advanced Armour, door gedaalde marges in TenCate Geosynthetics en door gestegen marketingkosten
 • EBITA* € 53,3 miljoen (2013: € 54,4 miljoen); EBITA-marge* 5,1% (2013: 5,4%)
 • Nettowinst voor eenmalige posten € 24,1 miljoen (2013: € 23,2 miljoen)
 • Nettoresultaat volgens IFRS – € 45,7 miljoen (2013: € 19,0 miljoen) door eenmalige posten, impairments bij TenCate Advanced Armour en bij Xennia Technology
 • Positieve cashflow € 1,9 miljoen (2013: € 42,6 miljoen); toename van het werkkapitaal door sterke omzetgroei in het vierde kwartaal mede door aanhoudende vraag naar kunstgrasgarens
 • Nettoschuld € 215,5 miljoen (2013: € 188,3 miljoen)
 • Nettoschuld / EBITDA-ratio 2,57 (2013: 2,27)
 • TenCate verwacht voor 2015 een autonome omzetgroei vergelijkbaar met die in 2014
 • Dividendvoorstel ongewijzigd € 0,50 per aandeel (keuzedividend)

2014 H2

2013 H2**

 

Kerncijfers, in miljoenen euro

2014

2013**

544,0

491,5

 

Omzet

1.041,6

1.002,4

+ 9%

0%

 

Autonome omzetgroei

+ 4%

− 3%

44,9

42,6

 

EBITDA*

84,6

89,1

29,0

25,6

 

EBITA*

53,3

54,4

5,3%

5,2%

 

EBITA-marge*

5,1%

5,4%

14,1

10,2

 

Nettowinst voor eenmalige posten

24,1

23,2

                  

0,53

 

0,38

 

Winst per aandeel voor eenmalige posten (EUR)

0,91

0,88

 

 

 

Dividend (EUR)

0,50

0,50

̶  55,7

6,0

 

Nettoresultaat (IFRS)

− 45,7

19,0

̶  2,10

0,22

 

Winst per aandeel na eenmalige posten (IFRS) (EUR)

− 1,72

0,72

 

 

 

EBITA als percentage van gemiddeld netto
geïnvesteerd vermogen

7,1%

7,1%

 

 

 

Investeringen in vaste activa

24,8

14,4

 

 

 

Netto rentedragende schuld

215,5

188,3

 

 

 

Schuldratio

2,57

2,27

 

 

 

FTE exclusief ingehuurd personeel per 31 december 2014

4.345

4.234

* EBITDA, EBITA en EBITA-marge zijn in dit bericht aangepast voor eenmalige posten tenzij anders aangegeven
** Cijfers 2013 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden


Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: “De omzet van TenCate heeft zich vanaf het tweede kwartaal van 2014 gunstig ontwikkeld. Over het vierde kwartaal nam de omzet autonoom met 15% toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. Dit laatste is toe te schrijven aan de vraag naar TenCate Defender™ M producten uit de VS, omzetgroei in composieten en armourproducten en een aanhoudende vraag naar kunstgrasgarens. Over geheel 2014 liet TenCate Grass met 11% de hoogste autonome omzetgroei zien na TenCate Advanced Composites met 16%.
In de tweede jaarhelft is de defensie-omzet zoals verwacht gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. TenCate Advanced Armour bleef echter achter bij deze ontwikkeling. Ofschoon in 2014 nieuwe meerjarige leveringsovereenkomsten werden afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan US$ 100 miljoen, kwam de uitlevering van orders traag op gang. De timing van uitleveringen blijft onzeker; naar verwachting zal de helft van dit totale contractvolume na 2015 worden uitgeleverd. De historische resultaten alsmede gewijzigde prognoses van met name deze marktgroep waren aanleiding voor een impairment. Deze maatregel heeft geen impact op de concurrentiepositie van dit bedrijfsonderdeel. TenCate blijft goed gepositioneerd in deze markt. De ontwikkeling van het TenCate ABDS active blast countermeasure system verloopt volgens planning.

Het negatieve resultaat van TenCate Advanced Armour had een nadelig effect op de gepresenteerde winstgevendheid van het TenCate-concern. Maatregelen worden genomen om de kostenbasis duurzaam te verlagen. De Advanced Armour-groep heeft te maken met sterk wisselende uitleveringen van orders, en zal de kosten in belangrijke mate flexibiliseren. Per saldo zal hierdoor het negatieve resultaat aanzienlijk worden gereduceerd in 2015.

In de loop van 2015 wordt een begin gemaakt met leveringen van legeruniformen op basis van TenCate Defender™ M materiaal binnen de meerjarige overeenkomst die in oktober 2014 werd getekend met een nieuwe afnemer buiten de Verenigde Staten.

Begin 2015 werd de verkoop van TenCate Enbi overeengekomen. Naar verwachting zal de transactie in de eerste helft van 2015 worden afgerond. Daarmee wordt de Fix-It / Exit-strategie voltooid.

TenCate verwacht over 2015 een groei te realiseren die vergelijkbaar is met die in 2014. Deze groei volgt uit een vergroting van de verkoop- en marketinginspanningen, verbetering van de marktcondities van de kunstgrasactiviteiten, groei in beschermende weefsels en een groeiversnelling in luchtvaartcomposieten. TenCate is de afgelopen jaren sterk gericht geweest op technologieontwikkeling. De komende jaren moeten hiervan de vruchten worden geplukt.”

Sectoren

Tenzij anders vermeld, hebben bedragen die in dit bericht worden genoemd betrekking op het resultaat aangepast voor eenmalige posten. De eenmalige posten worden toegelicht op pagina 6.

Advanced Textiles & Composites

2014 H2

 2013 H2

 

Advanced Textiles & Composites (in miljoenen euro)

    2014

      2013

     228,4

     199,4

 

Omzet

   435,3

     427,8

       12,6

       11,9

 

EBITA

    27,2

       26,0

5,5%

6,0%

 

EBITA-marge

6,2%

6,1%

         8,1

         4,9

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

    13,7

         7,8

         4,8

         5,0

 

Afschrijvingen

      9,4

       10,3

         3,5

         2,4

 

Amortisatie

      6,7

         6,3

     269,4

     284,6

 

Netto geïnvesteerd vermogen ultimo

   269,4

     284,6

     1.592

     1.542

 

Fte ex inhuur ultimo

   1.592

     1.542


De sector Advanced Textiles & Composites liet in 2014 een autonome omzetstijging zien van 2% tot € 435,3 miljoen (2013: − 8%, € 427,8 miljoen), De EBITA verbeterde tot € 27,2 miljoen (2013: € 26,0 miljoen). De EBITA-marge bedroeg 6,2% (2013: 6,1%).

De omzetstijging binnen deze sector vindt haar oorsprong met name in composieten voor luchtvaart- en automotivetoepassingen bij de marktgroep TenCate Advanced Composites. Ook de omzet van beschermende weefsels voor de industrie bij de marktgroep TenCate Protective Fabrics nam toe. De defensiegerelateerde omzet herstelde zich vanaf het tweede kwartaal, maar voor heel 2014 was de omzet van de sector Advanced Textiles & Composites in deze eindmarkt 12% lager dan in 2013. In het vierde kwartaal was sprake van een hogere defensie-omzet, zowel bij TenCate Protective Fabrics als bij TenCate Advanced Armour.

TenCate Protective Fabrics boekte een gelijkgebleven jaaromzet, waarbij groei in het vierde kwartaal de achterstand uit het eerste halfjaar goedmaakte. De omzet in beschermende weefsels voor de industrie (TenCate Tecasafe® en TenCate Tecapro®) groeide met 17%. In het vierde kwartaal profiteerde TenCate van sterke inhaalvraag uit de Verenigde Staten naar TenCate Defender™ M materiaal voor legeruniformen. Na een periode van intensieve marketing werd in oktober 2014 een meerjarige overeenkomst getekend met een nieuwe afnemer buiten de Verenigde Staten ten behoeve van beschermende uniformen voor nationale strijdkrachten op basis van TenCate Defender™ M. In de loop van 2015 zullen de uitleveringen hiervoor starten.

De procesinnovatie rond inkjettechnologie bereikte de marktfase. Bij TenCate Outdoor Fabrics is in 2014 een begin gemaakt met de marktintroductie van digitaal geprint zonwering- en tentdoek.

De marktgroep TenCate Advanced Composites boekte in 2014 een autonome omzetgroei van 16%. De toegenomen productiehoeveelheden voor de nieuwste generatie verkeersvliegtuigen, met een groeiend aandeel van TenCate composieten, zijn een drijvende kracht achter deze groei. In de automotivemarkt werd een belangrijk succes geboekt met de opdracht voor de exclusieve levering van thermoset composietmateriaal voor de Alfa Romeo 4C sportauto. Ook in de markt van composietmaterialen voor sportartikelen werd hoge omzetgroei gerealiseerd.

TenCate Advanced Armour zag de omzet autonoom met 17% dalen. Ofschoon in 2014 belangrijke nieuwe leveringsovereenkomsten werden afgesloten, is de uitlevering onder diverse overeenkomsten traag op gang gekomen. Groei werd gerealiseerd in de law enforcement-markt van politie- en veiligheidsdiensten.

Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system verkeert conform planning in een reeks testfases in samenwerking met het U.S. Army Research, Development and Engineering Command (RDECOM). In het kader van het Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) heeft de U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center de leiding over de tweede fase van het technologie-evaluatieprogramma, waarin moet worden aangetoond dat de geboden bescherming effectief en robuust is.

De groei van het resultaat van de sector Advanced Textiles & Composites over 2014 werd aanzienlijk gedrukt door het forse operationele verlies van TenCate Advanced Armour.

Geosynthetics & Grass

 2014 H2

2013 H2

Geosynthetics & Grass (in miljoenen euro)

 2014

 2013

279,5

 261,3

Omzet

 538,7

 508,2

 12,5

 12,3

EBITA

 23,5

 27,3

4,5%

4,7%

EBITA-marge

4,4%

5,4%

 3,7

 3,4

Investeringen in (im)materiële vaste activa

 7,4

 4,9

 9,5

 10,6

Afschrijvingen

 18,8

 21,5

 1,7

 1,8

Amortisatie

 3,4

 4,2

 400,0

 362,1

Netto geïnvesteerd vermogen ultimo

 400,0

 362,1

 2.079

 2.012

Fte ex inhuur ultimo

 2.079

 2.012


De omzet van de sector Geosynthetics & Grass groeide in 2014 autonoom met 7% tot € 538,7 miljoen (2013: € 508,2 miljoen). De EBITA daalde naar € 23,5 miljoen (2013: € 27,3 miljoen). De EBITA-marge bedroeg 4,4% (2013: 5,4%).

TenCate Geosynthetics heeft in het verslagjaar 4% autonome omzetgroei gerealiseerd, ondanks aanhoudende druk op begrotingen van overheden die de markt voor geotextielen voor infrastructuur beperkte. Binnen TenCate Geosynthetics werd groei gerealiseerd in de Verenigde Staten en trad halverwege het jaar een voorzichtig herstel op van de omzet in Azië.

TenCate Grass boekte in 2014 een autonome omzetgroei van 11%. De groei werd gedreven door zowel een goede omzetontwikkeling van kunstgrasgarens als van kunstgrassystemen voor sport en landscaping. In de Verenigde Staten was TenCate Grass succesvol met de introductie van het merk GreenFields® en groeide de omzet. In Europa bleef de marktvraag voor sportvelden stabiel. De vervangingsmarkt blijft een goede groei tonen, vooral in de Verenigde Staten en Europa.

De winstgevendheid van de sector Geosynthetics & Grass stond onder druk. Bij TenCate Geosynthetics nam het resultaat af als gevolg van de terughoudendheid in de markt voor infrastructuurprojecten. Het resultaat van TenCate Grass ontwikkelde zich gunstig bij gestegen marketingkosten.

Overige

 2014 H2

 2013 H2

Overige (in miljoenen euro)

 2014

 2013

 36,1

 30,8

Omzet

 67,6

 66,4

 3,9

 1,4

EBITA

 2,6

 1,1

 1,0

 1,3

Investeringen in (im)materiele vaste activa

 3,7

 1,7

 1,6

 1,4

Afschrijvingen

 3,1

 2,9

 1,3

 1,2

Amortisatie

 2,6

 2,5

 674

 680

Fte ex inhuur ultimo

 674

 680


Bij de sector Overige (Xennia Technology, TenCate Enbi en Holding & Services) groeide de omzet in 2014 met 2% naar € 67,6 miljoen (2013: −3%, € 66,4 miljoen). De EBITA steeg naar € 2,6 miljoen (2013: € 1,1 miljoen).

De omzet van TenCate Enbi groeide in 2014 vergeleken met 2013. In januari 2015 werd overeenstemming bereikt met het Amerikaanse private-equitybedrijf Platinum Equity over de verkoop van TenCate Enbi. De verwachting is dat deze transactie in de eerste helft van 2015 volledig zal zijn afgerond.

Binnen Xennia Technology wijzigde de samenstelling van de omzet in 2014 aanzienlijk door de strategische focus op inkten voor met name de textielindustrie. Per saldo bleef de omzet op een gelijk niveau.

Impairment en andere eenmalige posten

Per saldo was het bedrag van eenmalige posten voor belasting − € 77,1 miljoen negatief (2013: − € 5,9 miljoen).

De grootste eenmalige post betreft een impairment van in totaal € 82,2 miljoen, die voornamelijk betrekking heeft op TenCate Advanced Armour en Xennia Technology. De impairment is ingegeven door gewijzigde prognoses. Deze zijn mede gebaseerd op de historische resultaten.

In de eenmalige posten is een bate begrepen van € 7,9 miljoen als gevolg van een wijziging in de pensioenregeling in Nederland.

Overige financiële informatie

De investeringen waren in 2014 duidelijk hoger dan in het voorgaande jaar, maar bleven onder het niveau van de afschrijvingen: de investeringen in vaste activa bedroegen € 24,8 miljoen (2013: € 14,4 miljoen), de afschrijvingen op vaste activa waren € 31,3 miljoen (2013: € 34,7 miljoen).

De aantrekkende omzet, met name in het vierde kwartaal, leidde per ultimo december 2014 tot een autonome toename van het nettowerkkapitaal van € 32,8 miljoen (2013: € 8,3 miljoen).

Per saldo genereerde TenCate in 2014 een positieve cashflow uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten van € 1,9 miljoen (2013: € 42,6 miljoen). De nettoschuld bedroeg per jaareinde € 215,5 miljoen (2013: € 188,3 miljoen). De € 27,2 miljoen stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan de gestegen koers van de US dollar ten opzichte van de euro.

De ratio nettoschuld / EBITDA was 2,57 (2013: 2,27). Ook hier heeft de dollarkoersontwikkeling een verhogend effect gehad.

Eind 2014 bedroeg het personeelsbestand bij TenCate 4.345 fte (2013: 4.234 fte). De toename vond vooral plaats bij de activiteiten voor composieten en kunstgras.

Dividendvoorstel

TenCate zal aan de aandeelhouders voorstellen de winstuitkering over 2014 gelijk te laten zijn aan het dividend over 2013, zijnde € 0,50 per aandeel van nominaal € 2,50. Deze winstuitkering zal naar keuze van aandeelhouders betaalbaar worden gesteld in contanten of in aandelen.

Vooruitzichten 2015

TenCate verwacht voor 2015 een autonome omzetgroei vergelijkbaar met die in 2014. De hoogste groei wordt verwacht bij TenCate Advanced Composites, bij TenCate Grass en bij TenCate Protective Fabrics.

Omzetgroei zal leiden tot verbetering van de winstgevendheid door de samenstelling van de omzet en door een hogere efficiency. Bij TenCate Advanced Armour zal herstructurering tot een verlaging van de kosten leiden.

De investeringen zullen in 2015 naar verwachting rond het afschrijvingsniveau liggen.

Financiële doelstellingen

Binnen de gepubliceerde financiële doelstellingen krijgt groei van het resultaat prioriteit. Voor de middellange termijn richt TenCate zich op een gemiddelde groei van de EBITA van ten minste 10% per jaar, waarbij de doelstelling voor het rendement (EBITA) op het netto geïnvesteerd vermogen op het niveau van ten minste 15% wordt gehandhaafd.


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, vrijdag 20 februari 2015

Download: 150220 Persbericht TenCate inzake jaarcijfers 2014.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)