2015

6 februari 2015

TenCate neemt besluit tot impairment

Vooruitlopend op de publicatie van de jaarcijfers op vrijdag 20 februari 2015 en op basis van voorlopige cijfers, deelt TenCate mede dat een besluit is genomen tot een impairment (non-cash) van zowel goodwill als materiële en immateriële vaste activa, hoofdzakelijk bij TenCate Advanced Armour, ten bedrage van circa € 82 miljoen voor belasting.

De impairment is ingegeven door gewijzigde prognoses en mede gebaseerd op de historische resultaten van met name TenCate Advanced Armour, waar in 2014 sprake was van een fors operationeel verlies. In deze marktgroep verloopt de ontwikkeling van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system volgens plan.

De impairment bij TenCate Advanced Armour tast de marktpositie van de marktgroep niet aan. Zoals eerder bericht beschikt deze marktgroep zowel in de Verenigde Staten als in Europa over een aantal meerjarige leveringsovereenkomsten. De timing en omvang van de daadwerkelijke uitlevering van orders blijft nog onzeker. De kostenstructuur van de Advanced Armour-groep zal in 2015 verder worden aangepast en geflexibiliseerd ter verbetering van het resultaat.

Voorlopige cijfers over 2014
Op basis van voorlopige cijfers, waarop nog geen volledige accountantscontrole is toegepast, heeft TenCate over geheel 2014 een autonome groei van circa 4% behaald, resulterend in een omzet van circa € 1.042 miljoen. De nettowinst over 2014 gecorrigeerd voor eenmalige posten zal volgens voorlopige cijfers uitkomen op circa € 24 miljoen (2013: € 23,2 miljoen).

In de eenmalige posten is naast de impairment een bate begrepen van circa € 8 miljoen (voor belasting) als gevolg van een wijziging in de pensioenregeling in Nederland.

Het saldo van eenmalige posten na belasting is op basis van voorlopige cijfers circa € 70 miljoen negatief. Het gerapporteerde nettoresultaat (IFRS) over 2014 zal een verlies zijn van circa € 46 miljoen.

De impairment heeft geen effect op de verhouding netto schuld / EBITDA; TenCate voldoet ultimo 2014 aan de bankconvenanten. Het dividendvoorstel zal naar verwachting ongewijzigd zijn ten opzichte van het voorgaande boekjaar (€ 0,50 per aandeel).

De inhoud van dit bericht is niet aan accountantscontrole onderworpen.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 6 februari 2015
Download: 150206 Persbericht TenCate inzake Impairment voor TenCate Advanced Armour.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)