2014

27 februari 2014

TenCate behaalt € 19 miljoen nettowinst over 2013

Samenvatting 2013

  • Omzetdaling 4% tot € 1.012 miljoen (autonoom -3%, valutaeffect -2%, acquisities / desinvesteringen +1%).
  • Defensiegerelateerde omzet daalt met 40%.
  • TenCate Advanced Composites boekt 16% omzetgroei.
  • EBITA € 48,7 miljoen (autonoom -3%) inclusief eenmalige kosten van € 5,9 miljoen, voornamelijk in het vierde kwartaal (2012: € 8,0 miljoen eenmalige kosten).
  • Nettowinst € 19,0 miljoen (autonoom -7%).
  • Daling netto rentedragende schuld met € 41 miljoen tot € 189 miljoen; schuldratio 2,27 (2012: 2,55).
  • Dividendvoorstel: € 0,50 per aandeel (2012: € 0,50), naar keuze in contanten of stockdividend.

Kerncijfers 2013

Kerncijfers x € 1 miljoen

1H12*

2H12*

2012*

1H13

2H13

2013

Omzet

539,6

509,4

1.049,0

513,7

498,3

1012,0

Genormaliseerde EBITA

31,3

26,8

58,1

28,7

25,9

54,6

EBITA

31,3

18,8

50,1

28,7

20,0

48,7

EBIT

24,0

11,6

35,6

21,0

14,6

35,6

Nettowinst

14,0

6,9

20,9

13,0

6,0

19,0

Gegevens per aandeel (€)

 


 


 


 


 


 


Nettowinst

0,54

0,27

0,81

0,50

0,22

0,72

Dividend

 


 


0,50

 


 


0,50

Overige informatie

 


 


 


 


 


 


Kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-6,5

74,9

68,4

3,3

39,3

42,6

Netto rentedragende schuld

312,4

229,9

229,9

238,1

189,2

189,2

Schuldratio

2,74

2,55

2,55

2,80

2,27

2,27

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

4.662

4.454

4.454

4.266

4.256

4.256

* aangepast voor stelselwijziging pensioenen

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘2013 was zoals verwacht een uitdagend jaar voor TenCate. Het jaar stond in het teken van terughoudende overheidsmarkten als gevolg van budgettaire krapte. De leidende marktposities van TenCate bleven in 2013 evenwel gehandhaafd.

De belangrijke Amerikaanse defensiemarkt werd aan het begin van het jaar geconfronteerd met een automatische begrotingskorting. Ook de onzekerheid over de omvang van de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan speelde de defensiemarkten parten. In Europa bevonden de uitgaven aan defensie zich op het laagste punt in tien jaar. De defensiegerelateerde omzet van TenCate daalde met 40%. Het aandeel van de defensiemarkten in de totale omzet van TenCate daalde van 13% in 2012 naar 8% in 2013.

De meeste private markten ontwikkelden zich daarentegen positief. De markt voor composieten bleef zich in 2013 gunstig ontwikkelen. De eerste omzetten in automotivecomposieten werden geboekt door de succesvolle overname van Amber Composites in januari 2013. Het aandeel in de omzet van TenCate afkomstig uit de mobiliteitsmarkt steeg naar 12% in 2013. TenCate is derhalve minder afhankelijk geworden van overheidsuitgaven.

TenCate continueerde haar focus op duurzame innovatie. Innovatie brengt investeringen en kosten met zich mee, terwijl daar pas op termijn omzet tegenover staat. In de ontwikkelingen van digitale print- en veredelingstechnologie, kunstgrassystemen, het TenCate ABDSTM active blast countermeasure system en thermoplastisch composietmateriaal voor de automotive-industrie werden in 2013 belangrijke stappen naar commercialisering gezet. Deze speerpunten zullen een bijdrage aan de toekomstige groei van TenCate leveren’.

Jaarcijfers 2013
De omzet over 2013 bedroeg € 1.012 miljoen (2012: € 1.049 miljoen). Autonoom daalde de omzet met 3% (valutaeffect -2%; effect acquisities / desinvesteringen +1%). De omzet afkomstig uit private markten steeg met 7% als gevolg van een toegenomen focus van TenCate op deze markten. Deze omzetstijging compenseerde ten dele de overheidsgerelateerde omzetdaling.

De EBITA in 2013 bedroeg € 48,7 miljoen (2012: € 50,1 miljoen). Dit bedrag is inclusief € 5,9 miljoen aan eenmalige kosten (voornamelijk afwaarderingen binnen de sector Advanced Textiles & Composites). In 2012 bedroeg dit saldo in totaal € 8,0 miljoen.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) bleef gelijk aan 2012 en bedroeg € 35,6 miljoen.

De nettowinst over 2013 bedroeg € 19,0 miljoen (2012: € 20,9 miljoen) en de nettowinst per aandeel € 0,72 (2012: € 0,81).

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites

De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites daalde met 7% tot € 427,8 miljoen (2012: € 460,6 miljoen). De autonome mutatie bedroeg -8% (valutaeffect -2%; effect acquisities / desinvesteringen +3%).
De EBITA daalde met 9% (autonoom -10%) tot € 21,3 miljoen (2012: € 23,5 miljoen). De mutatie door het valutaeffect en acquisities / desinvesteringen bedroeg -3% respectievelijk+4%.
Binnen de sector Advanced Textiles & Composites was sprake van € 4,7 miljoen aan eenmalige kosten, gerelateerd aan afwaarderingen aan het einde van het boekjaar (met name binnen TenCate Protective Fabrics). De EBITA-marge bleef vrijwel gelijk op 5,0% (2012: 5,1%).

Kerncijfers x € 1 miljoen


1H12

2H12

2012

1H13

2H13

2013

Omzet

240,9

219,7

460,6

228,4

199,4

427,8

EBITA

19,0

4,5

23,5

14,1

7,2

21,3

EBITA-marge

7,9%

2,0%

5,1%

6,2%

3,6%

5,0%

Investeringen in (im)materiële vaste activa

5,7

3,7

9,4

2,9

4,9

7,8

Afschrijvingen

5,3

5,4

10,7

5,3

5,0

10,3

Amortisatie

2,6

2,4

5,0

3,9

2,4

6,3

Gemiddelde netto geïnvesteerd vermogen

332,1

286,5

286,5

297,8

284,6

284,6

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

1.657

1.697

1.697

1.518

1.542

1.542

De daling van de omzet en EBITA van de sector Advanced Textiles & Composites was het gevolg van 40% lagere defensiegerelateerde omzet ten opzichte van 2012. Wereldwijd bleven de bestedingen van overheden aan defensie in 2013 onder druk staan. De voor TenCate belangrijke Amerikaanse defensiemarkt zag zich geconfronteerd met de sequestration (automatische begrotingskorting) aan het begin van 2013. In Europa bevonden de uitgaven aan defensie zich op het laagste punt in tien jaar.

De omzet van beschermende weefsels in de industriële markt (TenCate Tecasafe® Plus) groeide met 12%. De versterking van de marketing- en verkooporganisatie, gericht op nieuwe markten, resulteerde in een krachtige positionering van de productportfolio en omzetgroei. Het aantal landen dat TenCate DefenderTM M heeft gekwalificeerd, nam in 2013 verder toe.
De omzet afkomstig uit de eindmarkt persoonlijke ballistische bescherming (antiballistische vesten, inserts, helmen en schermen) steeg. Dit compenseerde deels de daling van de omzet in voertuigbepantsering.

De marktgroep TenCate Advanced Composites boekte in 2013 een omzetgroei van 16%, gekoppeld aan een toegenomen winstgevendheid. De composietenmarkt gerelateerd aan de ruimtevaartindustrie toonde een sterke groei. TenCate is gekwalificeerd voor leveringen van composietmateriaal voor de luchtvaartindustrie voor de nieuwste generatie toestellen van onder meer Airbus en Boeing.
Na de succesvolle acquisitie van Amber Composites in januari 2013 werd verdere vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van de markt voor composietmaterialen voor de automotive-industrie en de toolingmarkt. Voorts werden door TenCate in deze markten belangrijke commerciële en strategische samenwerkingen afgesloten. TenCate heeft er vertrouwen in op lange termijn een belangrijke rol in deze groeimarkten te kunnen spelen.

Een van de pijlers onder de strategie van TenCate is duurzame innovatie. Een belangrijke technologische doorbraak werd bereikt met de ingebruikname in juli 2013 van de eerste inkjetmachine op basis van digitale print- en veredelingstechnologie voor TenCate Outdoor Fabrics. De ontwikkeling van het TenCate ABDSTM active blast countermeasure system (bermbombescherming voor legervoertuigen) verloopt volgens plan. In september 2013 werd met de US Army Research, Development and Engineering Command een meerjarige overeenkomst gesloten voor samenwerking in onderzoek en ontwikkeling. De omzet bestaat vooralsnog uit demonstrators voor testprogramma’s en field tests op legervoertuigen van verschillende producenten. Het TenCate ABDSTM active blast countermeasure system met de bijbehorende bodembepantsering zal naar verwachting positieve spin-offeffecten hebben voor de overige activiteiten op het gebied van voertuigbescherming.

Voor de technologieontwikkeling ten aanzien van digitaal printen en veredelen, automotivecomposieten en het TenCate ABDSTM active blast countermeasure system werden in 2013 aanzienlijke kosten gemaakt, zonder dat hier nog significante omzet tegenover stond. Deze kosten voor businessdevelopment zijn deels niet geactiveerd en hadden daardoor een drukkend effect op de EBITA van de sector Advanced Textiles & Composites. De verwachting is evenwel dat deze ontwikkelingen in de toekomst een belangrijke bijdrage aan het resultaat zullen leveren.

Sector Geosynthetics & Grass
De omzet van de sector Geosynthetics & Grass bleef in 2013 vrijwel gelijk op € 517,8 miljoen (2012: € 518,7 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 2% (valutaeffect -2%). De EBITA daalde met 11% tot € 27,9 miljoen (autonoom -10%, valutaeffect -1%). De EBITA-marge daalde naar 5,4% (2012: 6,1%).

Kerncijfers x € 1 miljoen

1H12

2H12

2012

1H13

2H13

2013

Omzet

261,7

257,0

518,7

249,7

268,1

517,8

EBITA

15,8

15,7

31,5

14,9

13,0

27,9

EBITA-marge

6,0%

6,1%

6,1%

6,0%

4,8%

5,4%

Investeringen in (im)materiële vaste activa

3,3

2,0

5,3

1,5

3,4

4,9

Afschrijvingen

12,4

11,9

24,3

11,0

10,6

21,6

Amortisatie

3,2

3,2

6,4

2,5

1,8

4,3

Gemiddelde netto geïnvesteerd vermogen

446,1

399,7

399,7

396,1

369,1

369,1

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

2.379

2.102

2.102

2.123

2.034

2.034

De omzet van TenCate Geosynthetics was als geheel lager dan in 2012. De druk op overheidsbegrotingen had een negatief effect op de investeringen in grote infrastructuurprojecten en zodoende de omzetsamenstelling van TenCate Geosynthetics. De marktgroep wist haar marktaandeel echter te vergroten.

De omzet in Azië bleef sterk achter als gevolg van afgenomen overheidsinvesteringen in infrastructuurprojecten. De businessunit Water & Environment (watermanagement en milieuoplossingen) boekte evenwel omzetgroei door aansprekende projecten in Europa en Afrika. De wereldwijde verkooporganisatie voor deze businessunit is versterkt.

TenCate Grass boekte een lichte omzetgroei. De marktgroep profiteerde van voorzichtig herstel van de kunstgrasmarkt en een toenemende wereldwijde vervangingsvraag. Ook de markt voor landscaping liet een voortgaande groei zien.
De daling van de EBITA van de sector Geosynthetics & Grass was voornamelijk het gevolg van de dalende winstgevendheid van de marktgroep TenCate Geosynthetics. De minder gunstige omzetsamenstelling en volatiele grondstofkosten van polyethyleen en polypropyleen in het begin van het jaar hadden een negatief effect op de marge. De resultaten binnen de Grass-groep werden beïnvloed door hoge marketingkosten en volatiele grondstofkosten. De voortgaande integratie van de downstreamactiviteiten heeft een kostendrukkend effect gehad.

TenCate Grass boekte in juni een belangrijke doorbraak met het 3D-geweven GreenFieldsTM MX kunstgrassysteem, dat volledig recyclebaar is. De marktgroep zal een toenemend aantal clubs in de Jupiler League in Nederland van kunstgras voorzien. Met de combinatie van weef- en extrusietechnologie binnen de onderneming is een onderscheidend kunstgrassysteem ontwikkeld, waarmee een nieuwe standaard wordt gezet voor het gebruik van kunstgras in het professionele voetbal. In 2014 is GreenFields via een distributienetwerk geïntroduceerd in de Verenigde Staten.

Overige activiteiten
Bij de overige activiteiten (TenCate Enbi, Xennia Technology en Holding & Services) daalde de omzet met 5% tot € 66,4 miljoen (2012: € 69,7 miljoen). Autonoom daalde de omzet met 3% (valutaeffect -2%). De EBITA bedroeg -€ 0,5 miljoen (2012: -€ 4,9 miljoen). De verbeterde winstgevendheid was voornamelijk toe te schrijven aan een lager kostenniveau van Xennia Technology in combinatie met een hogere brutomarge.

Kerncijfers x € 1 miljoen

1H12

2H12

2012

1H13

2H13

2013

Omzet

37,0

32,7

69,7

35,6

30,8

66,4

EBITA

-3,5

-1,4

-4,9

-0,3

-0,2

-0,5

Investeringen in (im)materiële vaste activa

0,6

1,3

1,9

0,4

1,3

1,7

Afschrijvingen

1,0

1,1

2,1

1,5

1,4

2,9

Amortisatie

1,5

1,6

3,1

1,3

1,2

2,5

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

626

655

655

625

680

680

Toelichting genormaliseerd resultaat
Eenmalige kosten bedroegen € 5,9 miljoen in 2013. Dit bedrag had voornamelijk betrekking op afwaarderingen bij TenCate Protective Fabrics in het vierde kwartaal. In 2012 bedroegen de eenmalige kosten € 8,0 miljoen. De genormaliseerde EBITA over 2013 bedroeg op basis hiervan € 54,6 miljoen (2012: € 58,1 miljoen).

Gang van zaken in de tweede helft van 2013
TenCate boekte in de tweede helft van 2013 een omzet van € 498,3 miljoen (2012: € 509,4 miljoen). Autonoom bleef de omzet op hetzelfde niveau (valutaeffect -3%, acquisities / desinvesteringen +1%), wat een verbetering betekende ten opzichte van de omzetdaling in het eerste halfjaar. De EBITA steeg met 6% naar € 20,0 miljoen (autonoom +8%, valutaeffect-3%, acquisities / desinvesteringen1%). De nettowinst over het tweede halfjaar bedroeg € 6,0 miljoen (2012: € 6,9 miljoen).

De omzet daalde in het vierde kwartaal autonoom met 1%, terwijl de EBITA nagenoeg op hetzelfde niveau bleef. Het vierde kwartaal liet een fors lagere defensieomzet zien in vergelijking met 2012. TenCate Advanced Composites en TenCate Geosynthetics behaalden een sterke omzetgroei in Europa en de Verenigde Staten.

Overige financiële informatie
TenCate heeft een voortgaand terughoudend financieel beleid gevoerd, als gevolg van de onzekerheid in overheidsgerelateerde markten. Het totaal aan investeringen bedroeg in 2013 € 14,4 miljoen (2012: € 16,6 miljoen).
De netto rentedragende schuld daalde met € 41 miljoen tot € 189 miljoen (2012: € 230 miljoen). De schuldratio verbeterde tot 2,27 (2012: 2,55).
De effectieve belastingdruk in 2013 daalde tot 33% (2012: 35%). De daling van het effectieve belastingtarief is met name het gevolg van de afname van verliezen in landen waar geen volledige actieve belastinglatentie wordt gevormd.
Ten opzichte van ultimo 2012 is het personeelbestand met 198 fte’s afgenomen. De grootste afname deed zich voor bij TenCate Protective Fabrics.

Dividendvoorstel
Voorgesteld wordt het dividend over 2013 ongewijzigd vast te stellen op € 0,50 per aandeel van nominaal € 2,50 (pay-out 69%). Het dividend zal, naar keuze van aandeelhouders, betaalbaar worden gesteld in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve.

Vooruitzichten
Volgens de meest recente voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van januari 2014 versnelt de wereldwijde economische groei van 2,9% in 2013 naar 3,7% in 2014. De volwassen markten zullen volgens de voorspellingen van het IMF een groeiversnelling laten zien, terwijl de groei van opkomende markten zal afnemen.

TenCate behaalt een relatief groot deel van de omzet uit de Verenigde Staten en Europa en verwacht een omzetgroei te realiseren die voor de meeste activiteiten minimaal in lijn ligt met de bovengenoemde groeiraming. De omzetgroei in composietmaterialen als geheel zal hier naar verwachting ruim boven liggen. De markt voor automotivecomposieten bevindt zich in de beginfase.

De defensiemarkt zal zich naar verwachting aan de bovenstaande groeiraming onttrekken. De omzet binnen de TenCate Defender™ M portfolio zal als gevolg van beperking van de inzet van Amerikaanse troepen in het buitenland verder dalen. De groei van de omzet buiten de Verenigde Staten zal deze daling slechts gedeeltelijk compenseren.

Als gevolg van versterking van de marktpositie gaat TenCate ervan uit in de armourcomposietenmarkt groei van de omzet te realiseren.

De groei van beschermende weefsels voor de industriële markt zal zich naar verwachting voortzetten.

De omzetgroei van TenCate Geosynthetics zal naar verwachting in lijn liggen met de bovenstaande macro-economische verwachtingen.
De verwachtingen voor de groei van de wereldwijde kunstgrasmarkt zijn voorzichtig positief. De doorbraak van innovatieve kunstgrassystemen in het Nederlandse topvoetbal (Jupiler League) heeft een nieuwe standaard gecreëerd.


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 27 februari 2014

Download: 140227 Persbericht TenCate inzake jaarcijfers 2013.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)