2014

24 juli 2014

TenCate realiseert 22% autonome groei EBITA in tweede kwartaal 2014

Samenvatting eerste halfjaar 2014

  • Omzet over het eerste halfjaar blijft autonoom op gelijk niveau; 5% autonome omzetgroei in tweede kwartaal.
  • Sterke toename van omzet composieten en kunstgras compenseert vrijwel geheel afname defensiegerelateerde omzet.
  • EBITA over eerste halfjaar daalt autonoom met 13%; EBITA in het tweede kwartaal neemt autonoom met 22% toe.
  • Winst per aandeel € 0,38 (H1 2013: € 0,50).
  • Nettoschuld / EBITDA-ratio vrijwel gelijk op 2,87.
  • TenCate handhaaft verwachting voor het gehele jaar; toename defensieomzet in tweede halfjaar.

Kerncijfers eerste halfjaar 2014  

x 1 € miljoen

H1 2013

H1 2014

Mutatie

Autonoom

Omzet

510,9

497,6

-3%

0%

EBITA

28,8

24,3

-16%

-13%

EBITA-marge

5,6%

4,9%

 

 

EBIT

21,2

18,1

-15%

-11%

Nettowinst

13,0

10,0

-23%

-22%

Nettowinst per aandeel (€)

0,50

0,38

-24%

Overige informatie

 

 

 

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

4,8

12,0

 

 

Rendement op gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen

6,0%

5,9%

 

 

Netto rentedragende schuld

237,0

213,4

 

 

Schuldratio

2,80

2,87

 

 

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

4.245

4.318

 

 


Vooruitzichten
Voor het gehele jaar handhaaft TenCate de eerder uitgesproken groeiverwachting ten aanzien van de omzetontwikkeling voor de onderneming, onvoorziene ontwikkelingen en valutaeffecten voorbehouden.

De defensiegerelateerde omzet binnen TenCate Protective Fabrics en TenCate Advanced Armour laat voor de tweede helft van het jaar op basis van de huidige orderposities een gunstiger beeld zien in vergelijking met de eerste helft van het jaar . Het positieve sentiment wordt gevoed door recente orders voor TenCate Defender™ M en de orderposities voor armourcomposieten.

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV: ‘Na een zwak eerste kwartaal trad in het tweede kwartaal verbetering op van omzet en resultaat. De omzet en de EBITA in het tweede kwartaal namen autonoom met respectievelijk 5% en 22% toe.

De beleidsmatige versterking van de marketing- en verkoopactiviteiten binnen de onderneming en de introductie van composieten in nieuwe markten lieten positieve resultaten zien. Als gevolg van de sterke groei van de composieten- en kunstgrasactiviteiten werd de omzetdaling in defensiemarkten grotendeels gecompenseerd.

De defensiegerelateerde activiteiten vertegenwoordigden 4% van de omzet in het eerste halfjaar (eerste halfjaar 2013: 9%). Hoewel defensiebudgetten langdurig onder druk staan, investeert TenCate in innovaties voor deze markt. Dit heeft de marktpositie van met name TenCate Advanced Armour versterkt. TenCate verwacht dat de omzet uit defensiemarkten in de tweede helft van het jaar zal toenemen.

De eerder uitgesproken omzetgroeiverwachting van de onderneming voor het gehele jaar blijft gehandhaafd’.

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites
De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites daalde in het eerste halfjaar van 2014 met 9% tot € 206,9 miljoen (autonoom -7%, valutaeffect -2%). De EBITA steeg met 4% naar € 14,6 miljoen (autonoom +7%, valutaeffect -3%).

x 1 € miljoen

H1 2013

H1 2014

Mutatie

Autonoom

Omzet

228,4

206,9

-9%

-7%

EBITA

14,1

14,6

4%

7%

EBITA-marge

6,2%

7,1%

 

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

2,9

 5,6

 

 

Afschrijvingen

5,3

 4,6

 

 

Amortisatie

3,9

 3,2

 

 

Netto geïnvesteerd vermogen (ultimo)

297,8

287,2

 

 

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

1.518

 1.601

 

 


De omzet van TenCate Protective Fabrics daalde in het eerste halfjaar als gevolg van een laag niveau van de vraag van het Amerikaanse leger naar TenCate Defender™ M. De omzet van beschermende weefsels aan de industriële markt (TenCate Tecasafe® Plus) steeg met ruim 10%. TenCate voorziet met TenCate Tecasafe® Plus in de gewenste hogere beschermingsniveaus van de werknemers.

TenCate Advanced Composites realiseerde in het eerste halfjaar een autonome omzetgroei van 24%. Ook de winstgevendheid nam toe als gevolg van een hogere bezettingsgraad. Deze marktgroep profiteerde van een toename van de vraag uit de luchtvaartindustrie. De toekomstige groei is gerelateerd aan de nieuwste generatie vliegtuigen waarin TenCate materialen zijn gecertificeerd. De toepassing van composietmaterialen voor serieproductie in de automotive-industrie verkeert nog in de ontwikkelingsfase. De huidige omzet in automotivecomposieten ontwikkelt zich evenwel positief.
Ook in andere markten is sprake van een toenemende belangstelling voor composietmaterialen (industrial composites).

De marktgroep TenCate Advanced Armour werd geconfronteerd met een verdere omzetdaling. Deze marktgroep blijft echter positief gestemd over de vooruitzichten van TenCate in deze markt, mede gelet op de engineeringcapaciteiten van de onderneming. Het eerder dit jaar uitgesproken verwachte herstel van de vraag in de armourmarkt zal in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. Onlangs werden enkele meerjarenorders aangekondigd, die naar verwachting later dit jaar van start gaan.

De commerciële introductie van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system vindt naar verwachting in 2017 plaats, wanneer belangrijke voertuigprogramma’s staan gepland. In het eerste halfjaar doorstond het systeem belangrijke tests. Het succes van dit systeem zal de marktpositie van TenCate Advanced Armour verder versterken.

Sector Geosynthetics & Grass
De omzet van de sector Geosynthetics & Grass steeg met 5% tot € 259,2 miljoen (autonoom +8%, valutaeffect -3%) als gevolg van sterk herstel in het tweede kwartaal. De EBITA daalde met 27% naar € 11,0 miljoen (autonoom -24%, valutaeffect -3%). De daling van de EBITA komt vrijwel volledig voor rekening van TenCate Geosynthetics. 

x 1 € miljoen

H1 2013

H1 2014

Mutatie

Autonoom

Omzet

246,9

259,2

5%

8%

EBITA

15,0

11,0

-27%

-24%

EBITA-marge

6,1%

4,2%

 

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

1,5

 3,7

 

 

Afschrijvingen

10,9

 9,3

 

 

Amortisatie

2,4

 1,7

 

 

Netto geïnvesteerd vermogen ultimo

389,0

 379,3

 

 

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

2.101

 2.054

 

 


De omzet van TenCate Geosynthetics steeg in het eerste halfjaar van 2014 autonoom met 6%. Na een trage start van het jaar herstelde de omzet zich in het tweede kwartaal, voornamelijk door herstel in de Verenigde Staten. Het herstel in EMEA en Asia-Pacific bleef achter als gevolg van lagere overheidsbudgetten en lokale politieke onzekerheid in belangrijke Aziatische markten.

De marktgroep TenCate Grass liet een autonome omzetstijging zien van ruim 10%. De focus van TenCate ligt op het creëren van nieuwe kwaliteitsstandaarden ten aanzien van kunstgrassystemen. Nauwe samenwerking met partners in de markt en andere stakeholders, zoals (inter)nationale sportbonden, is hierbij van belang. De introductie van het merk GreenFields in de Verenigde Staten heeft geleid tot een groeiversnelling en een versterking van de marktpositionering. De groei werd mede gedragen door een herstel van de wereldwijde kunstgrasmarkt en de aantrekkende vraag naar hoogwaardige vezels en sportsystemen, zoals het eerder geïntroduceerde hockeysysteem GreenFields® TX. Dit systeem staat internationaal in de belangstelling als gevolg van de profilering bij een groot aantal nationale hockeybonden tijdens de recente wereldkampioenschappen. Tevens is sprake van de toegenomen interesse voor kunstgras in het Nederlandse beroepsvoetbal, wat eveneens een positief internationaal effect heeft. Het aantal orders voor het tweede halfjaar voor hoogwaardige kunstgrassystemen is derhalve sterk toegenomen.

Sector Overig
De omzet van de overige activiteiten heeft betrekking op TenCate Enbi en Xennia Technology. De omzet en winstgevendheid van TenCate Enbi stonden tijdelijk onder druk als gevolg van aanloopkosten voor nieuwe contracten. De vooruitzichten voor TenCate Enbi blijven echter gunstig. Het winstherstel van Xennia Technology zette zich voort in het eerste halfjaar. De focus op inktverkopen had een positief effect op de omzetsamenstelling. Met name in textielmarkten was sprake van een sterke omzetgroei. Inkten van Xennia Technology bieden aantoonbare kwaliteitsvoordelen voor de eindgebruiker. 


x 1 € miljoen

H1 2013

H1 2014

Mutatie

Autonoom

Omzet

35,6

31,5

-12%

-9%

EBITA

-0,3

-1,3

 

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

0,4

 2,7

 

 

Afschrijvingen

1,5

 1,5

 

 

Amortisatie

1,3

 1,3

 

 

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

626

663

 

 


Overige financiële informatie eerste halfjaar 2014
Het investeringniveau van TenCate steeg naar € 12,0 miljoen (€ 4,8 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar). De belangrijkste investeringsprojecten waren de uitbreiding van de capaciteit voor het 3D-matrixgeweven kunstgrassysteem GreenFields® MX, de ontwikkeling van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system en digitaal printen en veredelen.
De netto rentedragende schuld per eind juni 2014 bedroeg € 213 miljoen, wat een daling van € 24 miljoen betekent vergeleken met juni 2013. Ten opzichte van ultimo 2013 steeg de netto rentedragende schuld als gevolg van het seizoenspatroon in de sector Geosynthetics & Grass en toegenomen orderposities. De schuldratio bedroeg per eind juni 2,87 (juni 2013: 2,80); convenant 3,50.
Het aantal FTE’s steeg met 73 tot 4.318 per ultimo juni, voornamelijk als gevolg van de sterke groei van de marktgroep TenCate Advanced Composites.

Bestuursverklaring
‘Gebaseerd op de ons beschikbare informatie verklaart de raad van bestuur dat het halfjaarbericht, opgesteld overeenkomstig IAS 34, Interim Financial Reporting, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke Ten Cate NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.’


Koninklijke Ten Cate NV
Almelo, donderdag 24 juli 2014 


- Conference call d.d. 24 juli

Download: 140724 Persbericht TenCate inzake halfjaarcijfers 2014.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)