2013

25 juli 2013

TenCate boekt € 13 miljoen nettowinst in eerste helft van 2013

Samenvatting eerste halfjaar 2013

  • Omzetdaling 5% tot € 514 miljoen (autonoom -6%, valutaeffect -1%, acquisities / desinvesteringen 2%).
  • Defensiegerelateerde omzet VS gedaald met US$ 17 miljoen; omzetvertraging sector Geosynthetics & Grass mede door slechte weersomstandigheden.
  • Toename orderposities en omzetherstel in tweede kwartaal, voornamelijk bij TenCate Advanced Armor USA en de sector Geosynthetics & Grass.
  • EBITA gedaald met 8% tot € 29 miljoen (autonoom -9%, valutaeffect -1%, acquisities / desinvesteringen 2%).
  • Nettowinst € 13 miljoen (H1 2012: € 14 miljoen).
  • Winst per aandeel € 0,50 (H1 2012: € 0,54).
  • Daling fte’s circa 470 sinds juni 2012 op vergelijkbare basis.
  • Forse daling nettoschuld (€ 74 miljoen) per eind juni ondanks acquisitie Amber Composites; netto schuld / EBITDA-ratio 2,8.

Vooruitzichten
De marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar blijven naar verwachting uitdagend als gevolg van voortdurende druk op overheidsuitgaven. De toegenomen orderposities en het herstel dat zich gedurende het tweede kwartaal heeft voorgedaan geven evenwel vertrouwen voor de tweede helft van 2013.

Binnen de sector Advanced Textiles & Composites bestaat een positiever beeld ten aanzien van de tweede helft van het jaar. De omzetgroei van TenCate Protective Fabrics voor beschermende weefsels in de wereldwijde industriële markt zal zich continueren. De leveringen van TenCate Defender™ M aan het Amerikaanse leger blijven naar verwachting op het huidige lage niveau. De omzet binnen TenCate Advanced Composites van luchtvaartcomposieten voor de Airbus A380 en A350 zal in de tweede helft van het jaar toenemen.

De vooruitzichten ten aanzien van de omzetontwikkeling binnen de sector Geosynthetics & Grass zijn voor de tweede helft van het jaar gunstig. De toegenomen bezettingsgraad en kostenbesparingen in de Grass-groep zullen positief bijdragen aan verder winstherstel.

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘Ondanks de voortdurende ongunstige marktomstandigheden bleef de omzetdaling in het eerste halfjaar van 2013 relatief beperkt. De omzet in de Amerikaanse markt voor lucht- en ruimtevaartcomposieten en de omzet voor industriële beschermende weefsels hebben zich in positieve zin onderscheiden.
Het aantal geboekte orders bij de sector Geosynthetics & Grass liet gedurende het tweede kwartaal een opgaande trend zien.

Sinds juni 2012 heeft TenCate de kostenbasis aangepast aan de veranderde marktvraag. Het personeelsbestand werd teruggebracht met circa 470 fte’s, exclusief acquisities.

In de sector Advanced Textiles & Composites was sprake van een voortdurend terughoudend overheidsbeleid ten aanzien van defensie-uitgaven. Defensie-uitgaven in Europa bevinden zich momenteel op het laagste punt in tien jaar. De exposure naar defensiegerelateerde markten is sterk afgenomen en bedraagt circa 10% van de concernomzet.
TenCate Defender M wordt steeds meer ingezet in defensiemarkten buiten de VS en voor toepassingen in de emergency response-markt.
Door de genomen maatregelen op zowel het gebied van kostenbeheersing als productontwikkeling is TenCate goed gepositioneerd in de armourmarkt.

Op het terrein van digitalisering van productieprocessen werd voortgang geboekt door de ingebruikname van de eerste digitale inkjetmachine voor de veredeling van beschermende en outdoorweefsels.

Gedreven door de wetgeving in Europa om de CO2-uitstoot voor de automobielindustrie substantieel te verlagen, ziet TenCate grote belangstelling voor thermoplastisch composiettechnologie. Deze markt zal zich de komende jaren geleidelijk ontwikkelen.
Het geacquireerde Amber Composites, dat de groei op onder meer het gebied van automotivecomposieten versterkt, ontwikkelde zich conform de verwachtingen.

De verkooporganisatie binnen de Geosynthetics-groep is versterkt om te kunnen inspelen op de wereldwijde groeiende markt voor watermanagement en milieuoplossingen. TenCate Geosynthetics leverde TenCate Geotube® systemen voor een aantal aansprekende projecten. Deze oplossingsgerichte aanpak zal verder worden gestimuleerd en vormt een van de groeikernen binnen deze marktgroep.

TenCate positioneert zich in toenemende mate met hoogwaardige kunstgrassystemen. Met het gunnen van de tender door de Coöperatie Eerste Divisie (Jupiler League) aan TenCate Grass / GreenFields is op dit gebied een doorbraak in het betaald voetbal gerealiseerd. Nederland is met deze ontwikkeling toonaangevend met het hoogste aantal kunstgrasvelden in het professionele voetbal’.

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites
De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites daalde in het eerste halfjaar met 5% tot € 228 miljoen (autonoom -9%, acquisities / desinvesteringen 4%). De EBITA daalde relatief sterker met 26% naar € 14,1 miljoen.

 

Kerncijfers (x € 1 miljoen)

H1 2013

H1 2012

Mutatie

Omzet

228,4

240,9

-5%

EBITA

14,1

19,0

-26%

EBITA-marge

6,2%

7,9%

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

2,9

5,7

-49%

Afschrijvingen

5,3

5,3

0%

Amortisatie

3,9

2,6

50%

Gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen

309,4

313,9

-1%

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

1.518

1.657

-8%

 

TenCate Defender™ M leveringen aan het Amerikaanse leger zette onverwacht niet door in het tweede kwartaal. Momenteel zijn er buiten de VS tientallen legers actief met draagproeven. De omzet van de TenCate Tecasafe™ portfolio (industriële markten) groeide met meer dan 20% ten opzichte van de eerste helft van 2012. De marges buiten de defensiemarkt liggen echter op een lager niveau. Het omzetpotentieel van de internationale industriële markt is daarentegen groot. Op basis van hogere gewenste beschermingsniveaus van de werknemer zal dit een groeimarkt blijven.

TenCate Advanced Composites liet als geheel een omzetgroei zien van 14%. De omzet in de Verenigde Staten werd positief beïnvloed door de leveringen aan de ruimtevaartsector. Op termijn zal de omzetgroei langjarig positief worden beïnvloed door leveringen aan Airbus Industries, wanneer de leveringen voor de Airbus A380 en Airbus A350 XWB het verwachte niveau hebben bereikt.
Automotivecomposieten is een nieuwe activiteit die een bijdrage dient te leveren aan de toekomstige groei van TenCate. De overname van Amber Composites is een aanvulling op de bestaande productportfolio van composietmaterialen en ondersteunt deze ambitie.


Het partnership tussen BASF, Owens Corning en TenCate verloopt voorspoedig. BASF kondigde onlangs aan dat het in oktober 2013 onder de merknaam Ultracom™ met een specifiek pakket producten en oplossingen komt, waarvan thermoplastisch laminaat en tapes (TenCate Cetex®) van TenCate deel uitmaakt. Dit is een integrale oplossingsgerichte aanpak, waarvoor BASF op termijn een aanzienlijk marktpotentieel heeft voorspeld.
TenCate volgt in samenwerking met complementaire partners een vergelijkbare aanpak. Momenteel werkt TenCate samen met toeleveranciers en OEM’s mee aan verschillende ontwikkelingen, met als doel binnen één tot drie jaar nieuwe omzet te genereren. Materiaalontwikkelingen, productietechnologie van structuurdelen (parts manufacturing) en designcapaciteiten komen hierbij samen.

De resultaten van TenCate Advanced Armour lieten een gemengd beeld zien. In Europa was sprake van een forse omzetdaling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012, vooral als gevolg van vertragingen van de leveringen aan Eurocopter.
De omzet in de Verenigde Staten herstelde zich gedurende het tweede kwartaal en liet daardoor over het eerste halfjaar omzetgroei zien.
De ontwikkeling van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system bevindt zich in de officiële kwalificatiefase van de Amerikaanse overheidsinstanties.

Sector Geosynthetics & Grass
De omzet van de sector Geosynthetics & Grass daalde met 5% tot € 250 miljoen (autonoom -4%, valutaeffect -1%). De EBITA daalde met 6% tot € 14,9 miljoen.

 

Kerncijfers (x € 1 miljoen)

H1 2013

H1 2012

Mutatie

Omzet

249,7

261,7

-5%

EBITA

14,9

15,8

-6%

EBITA-marge

6,0%

6,0%

Investeringen in (im)materiële vaste activa

1,5

3,3

-55%

Afschrijvingen

11,0

12,4

-11%

Amortisatie

2,5

3,2

-22%

Gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen

419,4

432,4

-3%

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

2.123

2.379

-11%

 

TenCate Geosynthetics liet in het eerste halfjaar een omzetdaling zien van 7%, mede als gevolg van vertragingen in projecten door de slechte weersomstandigheden. In de loop van het tweede kwartaal keerde de omzet terug op het niveau van vorig jaar. De vraag uit Europa, in het bijzonder Oost-Europa, en in de Verenigde Staten  herstelde zich, terwijl de omzet uit Azië achterbleef. Vooral in de Verenigde Staten stonden de marges onder druk. De omzet in TenCate Geotube® systemen steeg met circa 20%, wat een positief effect had op de marges. Deze omzetstijging deed zich vooral voor in Europa en Afrika. Het orderboek van TenCate Geosynthetics voor de tweede helft van het jaar laat een stijgende lijn zien.

 

TenCate Grass toonde over de eerste helft van het jaar een verbetering van het bedrijfsresultaat. Er is bij eindgebruikers meer aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. TenCate beschikt over een sterke positie in kunstgrasgarens en innovatieve (geweven) systemen die zich op topniveau hebben bewezen. Een verdere verbetering van de afstemming van de upstream- met de downstreamactiviteiten (vermarkten van kunstgrassystemen) en strategische partners zal de effectiviteit in de markt naar verwachting verder vergroten en de winstgevendheid versterken.

 

Sector Technologies / Technical Components / Holding & Services

De omzet van overige activiteiten is gerelateerd aan TenCate Enbi en Xennia Technology. TenCate Enbi liet een verbetering zien van zowel omzet als resultaat. Xennia Technology heeft een in het vierde kwartaal van 2012 ingezette reorganisatie in het tweede kwartaal van 2013 afgerond. Hierbij is focus aangebracht en werd de nadruk gelegd op het commercialiseren van ontwikkelde producten, kennis en vaardigheden. Als gevolg hiervan steeg het resultaat van Xennia bij een gereduceerde omzet.

 

Kerncijfers (x € 1 miljoen)

H1 2013

H1 2012

Mutatie

Omzet

35,6

37,0

-4%

EBITA

-0,3

-3,5

-91%

Investeringen in (im)materiële vaste activa

0,4

0,6

-33%

Afschrijvingen

1,5

1,0

50%

Amortisatie

1,3

1,5

-13%

Gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen

67,6

63,8

6%

FTE exclusief ingehuurd personeel (ultimo)

625

626

0%

 

Overige financiële informatie eerste halfjaar 2013
Het investeringsbeleid van TenCate was terughoudend met € 4,8 miljoen (2012: € 9,6 mln) investeringen in (im)materiële vaste activa en bevond zich ruim beneden het afschrijvingsniveau van € 17,8 miljoen. De netto rentedragende schuld per eind juni 2013 bedroeg € 238 miljoen, wat een daling van € 74 miljoen betekent vergeleken met het eerste halfjaar van 2012. Ondanks de overname van Amber Composites zorgden de operationele kasstroom en de focus op het werkkapitaal in het eerste halfjaar voor een reductie van de netto rentedragende schuld. De netto schuld / EBITDA-ratio bedroeg per eind juni 2,8 en is ruim binnen het convenant gebleven.

Bestuursverklaring
‘Gebaseerd op de ons beschikbare informatie verklaart de raad van bestuur dat het halfjaarbericht, opgesteld overeenkomstig IAS 34, Interim Financial Reporting, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke Ten Cate NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.’


Koninklijke Ten Cate NV
Almelo, donderdag 25 juli 2013

Download: 130725 Persbericht TenCate betreffende halfjaarcijfers 2013.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)