2013

7 maart 2013

Algemene vergadering van aandeelhouders

Koninklijke Ten Cate nv, statutair gevestigd te Almelo

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Koninklijke Ten Cate nv worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die wordt gehouden op donderdag 18 april 2013, aanvang 14.00 uur, in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo.

De volledige tekst van de agenda met toelichting, alsmede het jaarverslag over 2012, waarin opgenomen de jaarrekening, liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap, Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo, en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij de ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (“ABN AMRO”) (telefoon: +31 (0) 20 344 2000, email: corporate.broking@nl.abnamro. com). Bovenvermelde stukken zijn eveneens te raadplegen op de website www.tencate.com en via www.abnamro.com/evoting.

Op 6 maart 2013 bedraagt het totale aantal geplaatste aandelen Koninklijke Ten Cate nv 26.497.666 gewone aandelen en het aantal daaraan verbonden uit te oefenen stemrechten 25.915.379.

Registratiedatum
Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 21 maart 2013 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven in een van de volgende registers en (ii) zijn aangemeld.

Registratie en aanmelding
Voor houders van aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.
Houders van aandelen alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen zijn bevoegd in persoon of bij gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voorzover het stemrecht aan hen toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe dienen zij de vennootschap uiterlijk op 11 april 2013 van hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering kennis te hebben gegeven en zich vanaf 21 maart 2013 tot en met uiterlijk 11 april 2013 (voor 17.00 uur) schriftelijk aan te melden bij de intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn. Intermediairs dienen uiterlijk op 12 april 2013 (voor 12.00 uur) aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een toegangsbewijs zenden.

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient naast voornoemde aanmelding een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk op 11 april 2013 te doen toekomen aan de vennootschap. Houders van aandelen die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen eveneens, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de vennootschap. Een steminstructie kan tot uiterlijk 11 april 2013 (voor 17.00 uur) elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

Meer informatie en alle documenten betreffende de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt u op de pagina www.tencate.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering-van-aandeelhouders.

raad van bestuur
Almelo, 7 maart 2013

De agenda voor de vergadering luidt -verkort- als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking jaarverslag 2012 (ter bespreking)
4. Jaarrekening 2012 en winstbestemming
 4.a Vaststelling jaarrekening 2012 (ter beslissing)
 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)
5. Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen
 5.a Decharge leden raad van bestuur (ter beslissing)
 5.b Decharge leden raad van commissarissen (ter beslissing)
6. Samenstelling raad van commissarissen (ter bespreking)
 6.a Kennisgeving van vacatures binnen de raad van commissarissen (ter bespreking)
 6.b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (ter beslissing)
 6.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon (ter bespreking)
 6.d Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon (ter beslissing)
7. Machtiging inkoop eigen aandelen (ter beslissing)
8. Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting voorkeursrecht
 8.a Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen (ter beslissing)
 8.b Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht (ter beslissing)
9. Statutenwijziging (ter beslissing)
10. (Her)benoeming accountant (ter beslissing)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Download: 20130307 Oproepadvertentie.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)