2013

1 maart 2013

Winstdaling TenCate vooral door krimp Amerikaanse defensiemarkt

Highlights 2012

 • Omzetdaling 8% tot € 1.049 miljoen (autonoom -15%).
 • Genormaliseerde EBITA: € 60 miljoen; € 8 miljoen eenmalige lasten, voornamelijk in 4e kwartaal.
 • EBITA: € 52,0 miljoen (autonoom -53%).
 • Nettowinst € 22,3 miljoen (autonoom -63%); genormaliseerde nettowinst € 27,6 miljoen.
 • Sinds mei 2012 aantal fte’s met 350 verminderd.
 • Vrije kasstroom stijgt van -€ 9 miljoen tot +€ 68 miljoen.
 • Rentedragende schuld daalt met circa € 60 miljoen tot € 230 miljoen.
 • Schuldratio 2,55 (2011: 2,12).
 • Sector Advanced Textiles & Composites: substantiële daling van omzet en resultaat door met name krimp in de Amerikaanse defensiemarkt.
 • Sector Geosynthetics & Grass: EBITA stijgt met € 5 miljoen (+20%) bij vrijwel gelijkblijvende omzet. 
 • Dividendvoorstel: € 0,50 per aandeel (pay-out 58%), naar keuze in contanten of stockdividend (2011: € 0,95 per aandeel, keuzedividend).
Kerncijfers 2012

Kerncijfers 2012  x € 1 miljoen 2012 2011
Netto-omzet 1.049,0 1.138,8
Genormaliseerde EBITA 60,0 102,5
EBITA 52,0 102,5
EBITA-marge 5,0% 9,0%
Nettowinst 22,3 58,7
Gegevens per aandeel (€)
Nettowinst 0,86 2,31
Dividend 0,50 0,95
Overige informatie
Vrije kasstroom 68,4 -8,5
Rentedragende schuld 229,9 288,7
Schuldratio 2,55 2,12
 
Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘De onverwacht sterke daling van de omzet in de Amerikaanse defensiemarkt resulteerde in een sterke afname in de omzet van TenCate Defender™ M en de armourportfolio. TenCate heeft de vooruitzichten steeds gebaseerd op prognoses van Amerikaanse defensieautoriteiten, die een toenemende terughoudendheid vertoonden, mede gelet op de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de dreiging van de fiscal cliff. Dit had grote gevolgen voor de performance van het gehele concern. De Amerikaanse defensiemarkt vertegenwoordigt een belangrijk deel van de totale omzet.
 
In de overige kernmarkten waar TenCate zich door middel van de buy & build-strategie profileert, zoals de markten voor industriële veiligheidsweefsels en composietmaterialen alsmede emerging markets, werd goede voortgang geboekt. Dit geschiedde zowel door autonome groei als door middel van acquisities, waaronder die van Amber Composites, die begin 2013 werd afgerond.
 
De autonome omzetdaling van per saldo circa € 168 miljoen was van dien aard dat hieruit ondanks doorgevoerde kostenreducties een forse winstdaling resulteerde.
 
Sinds mei 2012 is het personeelsbestand met circa 350 fte’s teruggebracht. Dit resulteerde in het tweede halfjaar in een afname van de loonkosten met circa € 7 miljoen.
 
Door de toegenomen marktdynamiek is het beleid verder aangescherpt en werden in het vierde kwartaal incidentele voorzieningen getroffen voor een bedrag van per saldo € 8 miljoen.
 
De leidende marktposities bleven gehandhaafd. TenCate beschikt over toonaangevende producten. De wereldwijde aandacht voor veiligheid en bescherming blijft actueel, waardoor het vertrouwen blijft gehandhaafd in toekomstig herstel van de omzet en winstgevendheid’.
 
Jaarcijfers 2012
De omzet over 2012 bedroeg € 1.049 miljoen (2011: € 1.139 miljoen). Autonoom daalde de omzet met 15% (valutaeffect +5%; effect acquisities / desinvesteringen +2%).
Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde in 2012 met 49% tot € 52 miljoen (autonoom -53%; valutaeffect +3%; acquisities / desinvesteringen +1%). Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 8,0 miljoen aan eenmalige lasten. De genormaliseerde EBITA over 2012 bedroeg € 60,0 miljoen.
De nettowinst over 2012 daalde met 62% tot € 22,3 miljoen (2011: € 58,7 miljoen). De nettowinst per aandeel bedroeg € 0,86 (2011: € 2,31).
 
Sector Advanced Textiles & Composites 
De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites daalde met € 78 miljoen tot € 461 miljoen (autonoom -21%). Mede door het verlies aan hoogwaardige Amerikaanse defensieomzet ten bedrage van circa US$ 130 miljoen, daalde het bedrijfsresultaat (EBITA) van deze sector tot € 23,5 miljoen (2011: € 70,3 miljoen). De autonome daling bedroeg 70%.
 
De Europese vraag naar veiligheidsweefsels voor industrieel eindgebruikers lag in lijn met het afgenomen activiteitenniveau van de industrie. In de voor TenCate Protective Fabrics EMEA relatief nieuwe politie- en brandweermarkt werden belangrijke referentieprojecten gerealiseerd. De Amerikaanse brandweermarkt was terughoudend.  
 
Door uitstel en vertraging van projecten voor voertuigbepantsering is gedurende 2012 vooral in de VS de omzet in deze markt teruggelopen. 
In Europa ontwikkelden de activiteiten op het gebied van armour voor aerospacetoepassingen zich gunstig. Dit had een positief effect op de algehele performance van de Europese armourdivisie.
 
De space / aerospace-activiteiten lieten een positief beeld zien. Wel trad in Europa een tijdelijke vertraging op in de leveringen voor het Airbus A350-programma.
In de loop van 2012 werd gestart met de ontwikkeling van de Chinese aerospacemarkt. De eerste succesvolle contacten werden gelegd voor deelname aan toekomstige aerospaceprojecten.
 
Een aanvang werd gemaakt met de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van composietmaterialen voor industriële toepassingen. De acquisitie van PMC Baycomp versterkte de positie van TenCate Advanced Composites in de markt voor industriële composieten.
 
Sector Geosynthetics & Grass
De omzet in de sector Geosynthetics & Grass bleef met € 519 miljoen op een vergelijkbaar niveau als 2011 (autonoom -8%). Het bedrijfsresultaat van de sector Geosynthetics & Grass steeg met ruim € 5 miljoen tot € 31,5 miljoen (autonoom +10%). 
 
In de tweede helft van het jaar zwakte de vraag bij TenCate Geosynthetics af. In de VS daalde de omzet over 2012 met autonoom 16%. In Azië werd een lichte autonome groei gerealiseerd. De resultaten binnen de Geosynthetics-groep bleven zich ondanks deze ongunstige marktontwikkeling positief onderscheiden door een goede bewaking van kosten en marges. 
De genomen kostenmaatregelen binnen de Grass-groep leverden eveneens een positieve bijdrage aan de resultaatontwikkeling.
 
De Zuid-Europese kunstgrasmarkt stond onder druk van lagere overheidsuitgaven. 
Omzetgroei werd gerealiseerd in de aan TenCate gelieerde marktactiviteiten voor kunstgrassportsystemen. De geweven kunstgrassystemen werden door de markt goed ontvangen. Deze technologie biedt aanzienlijke kwalitatieve en speltechnische voordelen en heeft een positief effect op de levensduur van sportvelden.
TenCate Grass zal zich via GreenFields onder de merknaam Xtragrass eveneens gaan begeven op de markt van hybride systemen (natuurgras / kunstgras). Inmiddels is een aantal referentievelden geïnstalleerd.
 
Overige activiteiten
Bij de Overige activiteiten (TenCate Enbi, Xennia Technology en Holding & Services) daalde de omzet met 6% tot € 69,7 miljoen. De EBITA bedroeg -€ 3,0 miljoen. 
 
TenCate Enbi vertoonde een stabiele omzetontwikkeling. In Europa en vooral Azië werd groei gerealiseerd. Het omzetvolume voor toonaangevende Aziatische OEM’s ontwikkelde zich gunstig.
 
Bij Xennia Technology ltd (79%) heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden als gevolg van de teleurstellende gang van zaken. Voorts werd het kostenniveau verlaagd. 
 
Toelichting genormaliseerd resultaat
Het saldo van eenmalige kosten en baten bedroeg -€ 8,0 miljoen. Dit bedrag had betrekking op het voornemen de productie in Thailand te beëindigen (-€ 3,0 miljoen), een afwaardering binnen de TenCate Defender™ M voorraad (-€ 3,0 miljoen) alsmede aanpassingen bij Xennia Technology (-€ 2,7 miljoen). Voorts werden reorganisatievoorzieningen getroffen van in totaal € 2,6 miljoen. De aanpassing van de pensioenregeling had een eenmalig positief effect van € 3,3 miljoen.
 
De genormaliseerde EBITA over 2012 bedroeg op basis hiervan € 60 miljoen.
 
Algemene gang van zaken in de tweede helft van 2012

2e halfjaar 2012 x € 1 mln. H2 2012 H2 2011 2012 2011
Netto-omzet 509,4 546,4 1049,0 1138,8
Genormaliseerde EBITA 60,0 102,5
EBITA 19,7 46,4 52,0 102,5
EBITA-marge 3,9% 8,5% 5,0% 9,0%
Netto-omzet Advanced Textiles & Composites 219,7 248,9 460,6 538,4
Netto-omzet Geosynthetics & Grass 257,0 258,3 518,7 525,9
EBITA Advanced Textiles & Composites 4,5 29,1 23,5 70,3
EBITA Geosyntheics & Grass 15,7 12,4 31,5 26,3


De omzet over de tweede helft van 2012 bedroeg € 509,4 miljoen (-7%). De autonome omzetmutatie in de tweede helft van het jaar bedroeg -13%. Het valutaeffect bedroeg +5%.

De sector Advanced Textiles & Composites en de sector Geosynthetics & Grass realiseerden een autonome omzetmutatie in de tweede helft van het jaar van respectievelijk -19% en -6%. 

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa (EBITA) daalde ten opzichte van de tweede helft van 2011 met € 26,7 miljoen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met eerder vermelde incidentele posten. De autonome daling bedroeg -60%. Het valutaeffect was +2%. De EBITA-marge in de tweede helft van 2012 bedroeg 3,9%.

De sector Advanced Textiles & Composites en de sector Geosynthetics & Grass realiseerden in het tweede halfjaar van 2012 een autonome EBITA-mutatie van respectievelijk -87% en +21%.

De nettowinst over het tweede halfjaar van 2012 bedroeg € 7,6 miljoen (2011: € 25,6 miljoen).

Overige financiële informatie
Het totaal aan investeringen bedroeg € 16,6 miljoen (2011: € 25,7 miljoen). De belangrijkste investering (€ 4 miljoen) was gerelateerd aan de ontwikkeling van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system (bescherming tegen bermbommen). Van het totaal aan investeringen had meer dan de helft betrekking op innovaties.

De netto rentedragende schuld eind 2012 bedroeg € 230 miljoen (2011: € 289 miljoen). De autonome daling van de schuldpositie bedroeg € 58 miljoen. Een groot gedeelte hiervan was het resultaat van een gedaald werkkapitaal.

De schuldratio eind 2012 (debt / EBITDA-ratio) is verbeterd van 2,74 (eind juni) tot 2,55 (2011: 2,12).  

De belastingdruk steeg tot 34% (2011: 24%). De stijging ten opzichte van 2011 is met name het gevolg van de toename van verliezen in landen waar geen volledige belastinglatentie wordt gevormd. De genormaliseerde belastingdruk bedroeg 28%.

Vanaf mei 2012 is het personeelsbestand met circa 350 fte’s afgenomen. De grootste mutaties deden zich voor bij de Grass-groep, de Geosynthetics-groep en de Advanced Armour-groep. 

Dividendvoorstel
Voorgesteld wordt het dividend over 2012 vast te stellen op € 0,50 per aandeel van nominaal € 2,50 (pay-out 58%). Dit betekent dat wordt afgeweken van het gebruikelijke pay-outpercentage van 40%, conform het gecommuniceerde dividendbeleid. 

Basis van dit dividendvoorstel vormen de aanhoudende groeiverwachting van het concern op de langere termijn en het vertrouwen dat is gebaseerd op de leidende marktposities van TenCate. Het dividend zal, naar keuze van aandeelhouders, betaalbaar zijn in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve.

Vooruitzichten
Ten aanzien van de nadere uitwerking van de budgettaire overheidsmaatregelen die in de Verenigde Staten van Amerika zullen worden genomen bestaat onzekerheid. De uitkomst van dit proces zal eveneens van betekenis zijn voor de omzetontwikkeling van TenCate. Op de korte termijn blijven ook Europese overheden naar verwachting terughoudend bij de besteding van overheidsgelden.

De marktthema’s waarop TenCate zich richt en die voornamelijk gerelateerd zijn aan veiligheid van personen, bescherming van hun leefomgeving en het thema duurzaamheid blijven evenwel actueel. Dit biedt voor TenCate kansen.

Er zal in 2013 een wijziging plaatsvinden van de marktbewerking van veiligheidsweefsels in Azië. TenCate zal daarbij onder meer de succesvolle TenCate Tecasafe™ Plus portfolio voor de industriële markt krachtig positioneren, teneinde te zorgen voor een verkoopimpuls in Azië. Als gevolg hiervan zal de Thaise joint venture worden gesloten. 

Medio 2012 is een aanscherping van de strategie aangekondigd. TenCate heeft zich intensief gericht op de ontwikkeling van industriële markten, zoals veiligheidskleding voor industriële toepassingen, de automotivesector (gewichtsreductie) en verdere geografische spreiding (BRIC-landen). TenCate streeft hierbij naar partnerschappen met derden om hierin een groeiversnelling aan te brengen. Gedurende 2012 waren hiervan de eerste resultaten zichtbaar (3M, BASF, kwalificaties automotive-industrie). Dit beleid zal in 2013 worden voortgezet.

Voor de belangrijkste groeiproducten, zoals TenCate Cetex® (aerospacecomposieten), TenCate Tecasafe™ Plus en TenCate Geotube® (geocontainers voor waterbeheersingssystemen), wordt een bovengemiddelde groei verwacht. De internationale omzetgroei van TenCate Defender™ M zal in toenemende mate compensatie bieden voor een mogelijk verdere daling van de Amerikaanse omzet. Omzetdaling zoals die zich in 2012 op dit terrein manifesteerde, zal zich in 2013 naar verwachting niet meer voordoen.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 1 maart 2013

Download: 130301 Persbericht TenCate inzake jaarcijfers 2012.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)