2012

29 februari 2012

TenCate zet opgaande lijn voort met winststijging van 28%

Highlights 2011

  • Omzetgroei 16% tot € 1.139 miljoen (+12% autonoom).
  • Bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt 21% tot € 102,5 miljoen (+27% autonoom).
  • EBITA-marge 2011: 9,0% (2010: 8,6%).
  • Nettowinst neemt toe met 28% tot € 58,7 miljoen
  • Advanced Textiles & Composites: sterke omzetgroei en forse toename bedrijfsresultaat
  • Geosynthetics & Grass: omzetgroei en incidentele daling bedrijfsresultaat
  • Dividendvoorstel: € 0,95 per aandeel (+27%), naar keuze in contanten of stockdividend (2010: € 0,75 per aandeel, keuzedividend).

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘TenCate heeft de in 2010 ingezette opgaande lijn in 2011 gecontinueerd, waardoor omzet en winst opnieuw sterk zijn gestegen tot recordniveau. Omzet en nettowinst bedroegen respectievelijk € 1.139 (+16%) en € 59 miljoen (+28%).

De sector Advanced Textiles & Composites liet een zeer sterke performance zien, mede door de uitstekende positionering van de portfolio beschermende weefsels (onder andere TenCate Defender™ M en TenCate Tecasafe® Plus) en door groei van met name de omzet in aerospacecomposieten.
De omzetgroei ging gepaard met een stijging van de EBITA-marge van deze sector tot 13%.

De sector Geosynthetics & Grass realiseerde een omzetstijging van 12%, maar de resultaatontwikkeling viel tegen.
TenCate Geosynthetics liet wereldwijd een uitstekende performance zien met innovatieve producten en grootschalige TenCate Geotube®-projecten.
De resultaten van de Grass-groep stonden onder druk, mede als gevolg van de beëindiging van een belangrijk leveringscontract. Door de economische omstandigheden zal TenCate een aanscherping van de strategie ten aanzien van de kunstgrasactiviteiten doorvoeren. Hierbij zal een versnelling worden aangebracht, om een verdere kostenreductie te realiseren en de markt effectiever te kunnen bedienen.

Voor de meeste kernactiviteiten was sprake van een succesvol jaar, waarin de wereldwijde groei van “performance materials” goed tot uitdrukking is gebracht. Dit creëert positieve verwachtingen voor de toekomst.
Deze verwachtingen zijn mede gestoeld op de leidende marktthema’s veiligheid en bescherming alsmede infrastructuur en milieu. Deze thema’s zorgen voor groei op langere termijn. Groeiversnellende ontwikkelingen voor de eerstkomende jaren betreffen het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system (voertuigbepantsering), automotive composites, 3D-weeftechnologie (kunstgras) en inkjettechnologie (beschermende weefsels). Hiermee wordt invulling gegeven aan de hoekstenen productdifferentiatie en technologische innovatie van het door TenCate gehanteerde businessmodel (value chain management-model)’.

Jaarcijfers 2011
De omzet over 2011 bedroeg € 1.139 miljoen (2010: € 985 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 12% (valutaeffect -3%; effect acquisities / desinvesteringen +7%).

De autonome groei deed zich vooral voor bij de sector Advanced Textiles & Composites. Er was sprake van een uitstekende performance van de marktgroep TenCate Protective Fabrics. Ook de marktgroepen Space & Aerospace Composites en Advanced Armour lieten een sterke ontwikkeling zien. De hieruit resulterende stijging van de resultaten is mede het gevolg van een aanzienlijk hoger resultaat bij de composietenproductie in Nederland. Deze ontwikkeling komt voornamelijk voor rekening van de toegenomen productie van nieuwe Airbus-toestellen (A380 / A350 XWB).

De sector Geosynthetics & Grass liet een gemengd beeld zien. TenCate Geosynthetics ontwikkelde zich gunstig, maar de omzet van de Grass-groep stond onder druk.

De EBITA steeg in 2011 met 21% tot € 102,5 miljoen (autonoom+27%; valutaeffect -6%).

De goede gang van zaken binnen de sector Advanced Textiles & Composites resulteerde in een forse groei van de EBITA. Als gevolg van de omzetontwikkeling binnen de Grass-groep ontstond incidentele druk op het bedrijfsresultaat van de sector Geosynthetics & Grass.

De nettowinst over 2011 steeg met 28% tot € 58,7 miljoen (2010 € 46,0 miljoen). De nettowinst per aandeel bedroeg € 2,31 (€ 1,84).

Algemene gang van zaken in de tweede helft van 2011 

(x € mln.) H2 2011 H2 2010 2011  2010
Netto-omzet 546,4 529,9 1.138,8 984,5
EBITA 46,4 46,8 102,5 85,0
EBITA-marge 8,5% 8,8% 9,0% 8,6%

De omzet over de tweede helft van 2011 bedroeg € 546 miljoen (+3%). De autonome omzetmutatie in de tweede helft van het jaar bedroeg -2%. Het valutaeffect bedroeg -2%.

De sector Advanced Textiles & Composites en de sector Geosynthetics & Grass realiseerden een autonome omzetmutatie in de tweede helft van het jaar van respectievelijk -5% en -1%.

Voor de beoordeling van de resultaten van TenCate in de tweede helft van het jaar is de omzetverdeling van TenCate Defender™ M van belang. Als gevolg van inhaalvraag lag de omzet in TenCate Defender™ M met name in het vierde kwartaal van 2010 en in de eerste helft van 2011 op een hoog niveau.
In het vierde kwartaal van 2011 was sprake van de (versnelde) terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak. In het laatste kwartaal lag de omzet aan het Amerikaanse leger daardoor beduidend beneden het niveau van het vierde kwartaal van 2010.

Er was sprake van een sterke omzetontwikkeling binnen armourcomposieten door uitlevering van diverse projectgerelateerde orders, met name in Europa.

TenCate Geosynthetics zette in de tweede helft van het jaar de goede gang van zaken voort.
In de tweede helft van het jaar viel de marktvraag voor kunstgras onverwacht terug, waardoor de Grass-groep de in 2010 ingezette verbetering van het resultaat niet kon continueren. Tevens was sprake van een toenemende prijsdruk in eindmarkten.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële activa (EBITA) bleef in de tweede helft van het jaar met € 46,4 miljoen vrijwel gelijk. De autonome daling bedroeg -2%. Het valutaeffect bedroeg -2%. De EBITA-marge in de tweede helft van 2011 bedroeg 8,5%.

De sector Advanced Textiles & Composites en de sector Geosynthetics & Grass realiseerden in het tweede halfjaar van 2011 een autonome EBITA-mutatie van respectievelijk +2% en 0%.

De nettowinst over het tweede halfjaar van 2011 bedroeg € 25,6 miljoen (2010: € 26,4 miljoen).

Overige financiële informatie
Het investeringsbeleid bleef ook in 2011 terughoudend. Het totaal aan investeringen in vaste activa bedroeg € 25,7 miljoen (2010: € 21,3), waarvan immaterieel € 4,4 miljoen door voornamelijk geactiveerde ontwikkelingskosten.

De netto rentedragende schuld eind 2011 bedroeg € 288,7 miljoen (2010: € 240,7). Een belangrijke reden van de stijging, naast acquisitie-effecten, betrof het toegenomen werkkapitaal. De toename werd vooral veroorzaakt door verdere omzetgroei bij de sector Advanced Textiles & Composites.

De schuldratio eind 2011 (debt / EBITDA-ratio) bleef met 2,12 vrijwel gelijk (2010: 2,09).
De nettofinancieringslasten stegen met € 1,3 miljoen tot € 11,3 miljoen, voornamelijk door een gemiddeld hogere schuld alsmede door hogere rente op leningen.

Dividendvoorstel
Het dividendbeleid is gebaseerd op een uitkeringspercentage van circa 40% van de nettowinst.
Voorgesteld wordt het dividend over 2011 vast te stellen op € 0,95 per aandeel van nominaal € 2,50. Het dividend zal, naar keuze van aandeelhouders, betaalbaar zijn in contanten of in aandelen ten laste van de agioreserve.

Huidige gang van zaken en vooruitzichten 2012
TenCate opereert overwegend op groeimarkten. Hoewel de budgettaire krapte van overheden ook in 2012 zal aanhouden, is de verwachting dat de voor TenCate positieve markttrends intact blijven en zich zullen voortzetten.

In 2011 was sprake van een zeer sterke eerste helft. De oorzaak lag voornamelijk in de inhaalvraag van het Amerikaanse leger naar TenCate Defender™ M producten. De omzet in TenCate Defender™ M zal in 2012 op een lager niveau uitkomen door de geleidelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan.
De verwachting is dat compensatie wordt gevonden in nieuwe projecten binnen het Amerikaanse leger en dat een voortgaande omzetgroei zal plaatsvinden in markten buiten de Verenigde Staten. Gedurende 2011 werd een groot aantal nieuwe draagproeven door legers buiten de VS gestart. De positieve ontwikkelingen in complementaire markten (veiligheidsdiensten, industrie) van zowel TenCate Defender™ M als van TenCate Tecasafe™ Plus dragen eveneens bij aan de verdere groei.

De omzetgroei in composietmaterialen voor de vliegtuigindustrie en ruimtevaart zal zich kunnen voortzetten. Deze markt is overwegend gebaseerd op langjarige contracten.

Ook de geosyntheticsactiviteiten laten naar verwaching een voortgaande groei zien, waarbij een verdere marktontwikkeling in opkomende landen (BRIC-landen) wordt nagestreefd.

De Grass-groep zal verdere organisatorische maatregelen nemen om op korte termijn verbetering van de resultaten te realiseren.

De grotere commerciële focus zal bij Xennia Technology dienen te resulteren in een verbetering van de resultaten.

Van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system wordt voor het lopende boekjaar nog geen belangrijke bijdrage verwacht. Aan toepassing van een dergelijk systeem in voertuigprogramma’s gaat een zekere periode van technische en logistieke voorbereiding vooraf. In de defensiemarkt bestaat evenwel grote belangstelling voor dit systeem.

Als gevolg van de meer gelijkmatige omzetverdeling in TenCate Defender™ M producten wordt voor 2012 een ander beeld verwacht dan in 2011. De gang van zaken in de eerste helft van 2012 zal derhalve niet vergelijkbaar zijn met die van 2011.

Mede gelet op een aantal meerjarige contracten en grotere projecten die zijn gestart of in portefeuille zitten, verwacht TenCate een resultaat voor geheel 2012 te behalen dat minimaal op het niveau van 2011 zal liggen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites

(x € mln.) H2 2011 H2 2010 2011 2010
Netto-omzet 248,9 255,4 538,4 448,4
EBITA 29,1 27,7 70,3 43,8
EBITA-marge 11,7% 10,8% 13,1% 9,8%

De omzet over 2011 steeg autonoom met 21% tot € 538,4 miljoen (valutaeffect -4%; effect acquisities / desinvesteringen +3%). De EBITA steeg in 2011 autonoom met 65% (valutaeffect -7%; effect acquisities / desinvesteringen +3%).
In 2011 was sprake van een recordomzet in TenCate Defender™ producten. Ook de omzet in de industriële markten voor veiligheidsweefsels nam sterk toe, zowel in de VS als in Europa. Deze ontwikkeling resulteerde tevens in een aanzienlijke resultaatverbetering bij de Nederlandse productie. In Azië bestaat eveneens grote belangstelling voor de veiligheidsweefsels van TenCate, zoals TenCate Tecasafe™ Plus.

De markt voor space- en aerospacecomposieten ontwikkelde zich gunstig. De omzet in TenCate Cetex®, het thermoplastische composietmateriaal dat wordt toegepast in de nieuwe generatie vliegtuigen van onder meer Airbus en Boeing, liet een sterke ontwikkeling zien.
Tevens diende zich een aantal nieuwe mogelijkheden aan in complementaire markten, zoals de automotivemarkt.

Op het gebied van armourmaterialen was sprake van een lichte groei van de omzet. In het vierde kwartaal werd een aantal projecten afgerond. De strategische focus wordt steeds meer gelegd op bepantseringsystemen van voertuigen. In de tweede helft van het jaar werd de fabriek in Frankrijk voor aerospace armoursystemen operationeel en vonden de eerste uitleveringen plaats in het kader van het Eurocopter-programma.

Eind 2011 vond de overname plaats van de aandelen van ABDS ApS. Daardoor kunnen de internationale contacten van TenCate in de markt voor voertuigbepantsering optimaal worden ingezet om het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system in de markt te introduceren. Begin 2012 werd de overname afgerond en werden de nodige overheidsgoedkeuringen verkregen.

Sector Geosynthetics & Grass

(x € mln.) H2 2011 H2 2010 2011 2010
Netto-omzet 258,3 242,6 525,9 469,3
EBITA 12,4 12,6 26,3 31,4
EBITA-marge 4,8% 5,2% 5,0% 6,7%

De omzet over 2011 steeg autonoom met 2% tot € 525,9 miljoen (valutaeffect -3%; effect acquisities / desinvesteringen +13%). Enerzijds steeg de omzet bij de marktgroep TenCate Geosynthetics wereldwijd (+16% autonoom), anderzijds was sprake van een daling van de omzet in kunstgrasgarens (-16% autonoom).

De EBITA over 2011 daalde autonoom met 7% tot € 26,3 miljoen. Het valutaeffect en het effect van acquisities / desinvesteringen bedroegen respectievelijk -7% en -2%).

TenCate Geosynthetics liet een sterke performance zien. TenCate is over de gehele wereld steeds vaker betrokken bij grotere infrastructuur- en milieuprojecten. Een nieuwe ontwikkeling die sterk in de belangstelling staat, is het detecteren van verzakkingen en ondergrondse lekkages, waarop TenCate met TenCate GeoDetect® inspeelt. Bij dergelijke systeemoplossingen werkt TenCate nauw samen met milieuconsultancybedrijven, bouwondernemingen en baggerbedrijven.

TenCate Grass heeft het initiële volumeverlies als gevolg van de beëindiging van de relatie met een grote klant in 2011 niet volledig kunnen compenseren. In de loop van 2011 stond in de kunstgrasmarkt voorts zowel het aantal installaties als de prijs van sportvelden onder druk.
Een aantal nieuwe kwalitatief sterke Amerikaanse en Europese marktpartijen heeft zich gedurende het jaar bij TenCate aangesloten, wat een verdere versterking betekent van de downstreamactiviteiten. De vorming van een geografisch sterk vertegenwoordigde downstreamactiviteit zal naar verwachting in de loop van 2012 zijn afgerond.

Sector Technologies / Technical Components / Holding & Services  

(x € mln.) H2 2011 H2 2010 2011 2010
Netto-omzet 39,2 31,9 74,5 66,8
EBITA 4,9 6,5 5,9 9,8

De omzet is voornamelijk afkomstig van TenCate Enbi en Xennia Technology. TenCate Enbi liet een geringe omzetdaling zien, vooral door het lagere omzetvolume van een van de grotere klanten. De vestiging in China (Zhuhai) ontvangt een groeiend aantal kwalificaties voor componenten ten behoeve van Aziatische producenten van printers en copiers. Als gevolg van de aardbeving in Japan, waardoor Japanse producenten hun productie elders moesten onderbrengen, ontving TenCate Enbi in Zhuhai ook van nieuwe Japanse producenten orders.

Het Britse Xennia Technology ltd (79%) is een gespecialiseerde onderneming in de ontwikkeling van industriële productieprocessen op basis van inkjettechnologie. Xennia combineert technologie (hardwareoplossingen) met besturingssystemen (software) en zelf ontwikkelde inktrecepturen tot industriële productiesystemen.

In 2011 werd voortgang geboekt in de ontwikkeling van de keramiekmarkt. Deze markt genereerde in 2011 een belangrijk gedeelte van de omzet. Het grootste afzetgebied is China. Dit betreft het printen van keramiek tegels voor interieurtoepassingen. De keramiekindustrie past de inkjettechnologie toe om, naast productverbeteringen, grote kostenbesparingen te kunnen realiseren door het proces te digitaliseren.
TenCate ziet in deze technologie nieuwe mogelijkheden om coatingprocessen te digitaliseren. In 2012 zal in de Nederlandse productie van beschermende weefsels met deze technologie worden gestart.

De daling van de EBITA werd veroorzaakt door een licht gedaald resultaat bij zowel TenCate Enbi en Xennia Technology als door een lagere EBITA op holdingniveau als gevolg van eenmalige voordelen in het vierde kwartaal van 2010.

Hoewel bij Xennia Technology sprake was van een forse omzetgroei bleven de resultaten daarbij nog achter, mede door relatief hoge ontwikkelings- en patentkosten.
 

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 29 februari 2012

Download: 120229 Persbericht TenCate inzake jaarcijfers 2011
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)