2012

20 juli 2012

Bijstelling winstverwachting 2012 en aanscherping strategische focus TenCate

Highlights

  • Aanhoudend onzeker politiek klimaat in samenhang met economische omstandigheden hebben negatief effect op overheidsbestedingen in 2012.
  • Omzetdaling TenCate over de eerste zes maanden circa 9% tot € 540 miljoen.
  • EBITA over het eerste halfjaar circa € 32 miljoen (eerste halfjaar 2011: € 56 miljoen).
  • Voorziene omzetdaling in TenCate Defender™ M portfolio sterker dan eerder verwacht in de eerste helft van 2012.
  • Positieve omzetontwikkelingen in emerging markets.
  • Ontwikkelingen bij TenCate Advanced Composites, TenCate Geosynthetics en TenCate Grass conform de verwachtingen.
  • Winstverwachting geheel 2012 verlaagd door onzekerheden in orderpositie voor overheidsprojecten.
  • Aanscherping strategie en kostenreducties resulteren in een toekomstig positief effect op de EBITA van circa € 25 miljoen op jaarbasis.
  • Groeiperspectief blijft van kracht.
(De hierin genoemde cijfers dragen een voorlopig karakter)
 
Algemene gang van zaken 2012 
Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers op vrijdag 27 juli 2012 stelt TenCate de verwachte winstontwikkeling over het tweede halfjaar 2012 neerwaarts bij. Dit als gevolg van een verwachte verdere verkrapping van overheidsbudgetten en een toenemende onzekerheid ten aanzien van de timing van overheidsorders. Het is derhalve niet langer aannemelijk dat, zoals eerder uitgesproken, het winstniveau over 2012 minimaal gelijk zal zijn aan dat van 2011. Er wordt geen nadere winstverwachting over geheel 2012 gegeven.

De omzet van TenCate daalde over het eerste halfjaar met 9% tot € 540 miljoen. Deze daling was ten dele voorzien. Met uitzondering van de omzet van TenCate Advanced Armour en de TenCate Defender™ M portfolio, welke tot op heden een daling te zien gaf van circa US$ 60 miljoen, was de omzetontwikkeling over de eerste zes maanden van 2012 conform de verwachting.

TenCate kondigde eerder een omzetdaling aan binnen de TenCate Defender™ portfolio. Deze ontwikkeling deed zich echter versterkt voor als gevolg van een onverwachte daling van buffervoorraden bij de Amerikaanse defensie. TenCate is echter betrokken bij nieuwe Amerikaanse orders voor diverse legereenheden. De timing en de impact daarvan op de resultaten over 2012 zijn vooralsnog onzeker.

De omzet van TenCate Defender™ M buiten de VS liet een positieve ontwikkeling zien. Tot de landen die inmiddels orders voor TenCate Defender™ M hebben geplaatst behoren, naast de in het verleden genoemde landen (Italië, Australië en Noorwegen), Canada, India, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Tsjechië en Brazilië. Vervolgorders in deze landen worden verwacht. Voorts worden in meer dan tien landen draagproeven uitgevoerd. Deze ontwikkeling ligt in lijn met de eerder genoemde internationale marktpotentie.

Positieve ontwikkelingen deden zich in de eerste helft van het jaar voor bij de aerospace en space compositesactiviteiten, TenCate Geosynthetics en TenCate Grass (downstream).

Aanscherping strategische focus 
De autonome groeimogelijkheden blijven positief. TenCate is bij een aantal veelbelovende ontwikkelingen betrokken. 
Binnen het strategische beleid van TenCate zal een verscherpte focus worden aangebracht op groei van de composietenactiviteiten (buy & build-strategie). 
Hierbij zal eveneens sprake zijn van exploitatie van de eerder ontwikkelde innovatieve producten en technologieën om, mede door middel van samenwerking met internationaal opererende marktpartijen, de omzetgroei te versnellen.

Bij de aanscherping van de strategische focus zal ook nadruk worden gelegd op de integratie van activiteiten en synergie-effecten. Hierbij zal sprake zijn van personeelsreducties. Het structurele positieve effect van kostenreducties op het toekomstige bedrijfsresultaat (EBITA) wordt ingeschat op circa € 25 miljoen op jaarbasis.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 20 juli 2012
Download: 120720 Persbericht TenCate inzake bijstelling winstverwachting en aanscherping strategische focus.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)