2011

2 maart 2011

Nettowinst TenCate stijgt met 92% tot € 46,0 miljoen in 2010

Highlights 2010

 • Omzet 2010: € 984,5 miljoen (2009: € 842,1 miljoen; +17%, waarvan +10% autonoom).
 • EBITA 2010: € 85,0 miljoen (2009: € 41,5 miljoen; +109% autonoom).
 • EBITA-marge 2010: 8,6% (2009: 4,9%).
 • Nettowinst 2010: € 46,0 miljoen (2009: € 23,9 miljoen).
 • EBITA sector Advanced Textiles & Composites stijgt met 38% tot € 43,8 miljoen.
 • EBITA sector Geosynthetics & Grass neemt toe met 87% tot € 31,4 miljoen.
 • Aanzienlijk resultaatherstel kunstgrasactiviteiten.
 • Sterke omzetontwikkeling in TenCate Defender™ M producten; omzet in vierde kwartaal circa US $ 60 miljoen.
 • Dividendvoorstel: € 0,75 per aandeel, naar keuze in contanten of stockdividend (2009: € 0,60 per aandeel, keuzedividend).

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘TenCate realiseerde over 2010 een autonome omzetgroei van 10%, in een onzeker economisch klimaat. Er is sprake van een positieve operationele trend, mede gelet op de kwaliteit van de winstsamenstelling.
Ook de TenCate bedrijven in Nederland droegen in positieve zin bij door een succesvol herstructureringsproces. De productiekosten werden verlaagd en er werd meer focus aangebracht in de samenstelling van de productportfolio.
De resultaten van 2010 vormen een goede uitgangspositie voor continuering van de groei’.

Algemene gang van zaken in de tweede helft van 2010
De omzet in de tweede helft van 2010 steeg autonoom met 16% (+8% valutaeffect) tot € 529,9 miljoen. Orders voor TenCate Defender™ M en armourcomposieten (antiballistiek) droegen hier sterk aan bij.
De sector Advanced Textiles & Composites realiseerde een autonome omzetgroei van 28% ten opzichte van de tweede helft van 2009.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa (EBITA) bedroeg € 46,8 miljoen en steeg met 127% (autonoom 132%) als gevolg van deze positieve ontwikkeling eveneens aanzienlijk (tweede helft 2009: € 20,6 miljoen). De EBITA-marge in de tweede helft van 2010 bedroeg 8,8% (tweede helft 2009: 5,0%).

Het nettoresultaat over het tweede halfjaar van 2010 bedroeg € 26,4 miljoen (2009: € 8,7 miljoen).

Jaarcijfers 2010
De omzet over geheel 2010 bedroeg € 985 miljoen (2009: € 842 miljoen). Autonoom bedroeg de omzetstijging 10% (valutaeffect +4%; effect acquisities / desinvesteringen +3%).

Het jaar 2010 stond in het teken van herstel. TenCate Protective Fabrics en de TenCate Grass-groep lieten de grootste stijging van omzet en resultaat zien.
Door de in 2009 doorgevoerde reorganisaties realiseerde TenCate Enbi een uitstekend resultaat.

In 2010 werd de buy & build-strategie gecontinueerd, nadat in 2009 de prioriteit lag bij cash management en balansbeheer. In 2010 werd AML UK (armourcomposieten) geacquireerd, wat een strategische versterking betekende voor de Europese armouractiviteiten.

De EBITA steeg in 2010 tot € 85,0 miljoen (autonoom +109%; valutaeffect +14%; acquisities / desinvesteringen -18%).

De EBITA-marge bedraagt 8,6% (2009: 4,9%). De EBITA (marge) werd beïnvloed door krapte en prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt. Deze stijgingen van de grondstofprijzen zijn vertraagd doorgegeven aan de markt.

De EBITA-marge op sectorniveau werd met 1% gedrukt door gewijzigde interne doorbelasting van kosten, die op holdingniveau als baten worden verantwoord. De totale impact hiervan bedraagt circa € 8 miljoen.

De nettowinst over 2010 steeg met 92% tot € 46,0 miljoen (2009: € 23,9). De nettowinst per aandeel bedroeg € 1,84 (2009: € 0,97).

Dividendvoorstel
Het dividendbeleid is gebaseerd op een uitkeringspercentage van circa 40% van de nettowinst, betaalbaar naar keuze van aandeelhouders in contanten of aandelen ten laste van de agioreserve.
Voorgesteld wordt het dividend over 2010 vast te stellen op € 0,75 per aandeel van nominaal € 2,50, naar keuze van aandeelhouders betaalbaar in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve.

Financieel
TenCate heeft ook in 2010 een terughoudend investeringsbeleid gevoerd, gelet op het economische klimaat. Vooral op het gebied van aerospacecomposieten hebben in de afgelopen jaren dusdanige investeringen plaatsgevonden dat de capaciteit toereikend is om aan de verwachte groei van de vraag te kunnen voldoen.
De investeringen in materiële vaste activa en immateriële activa (activering ontwikkelingskosten) bedroegen respectievelijk € 16,2 en € 5,1 miljoen, bij een afschrijvings- en amortisatieniveau van € 44,9 miljoen.

De netto rentedragende schuld bedroeg eind 2010 € 240,7 miljoen (eind december 2009: € 195,5 miljoen). De schuldpositie is gestegen, onder meer door de stijging van het werkkapitaal (omzetgroei). De schuldratio eind 2010 (debt / EBITDA-ratio) bedraagt 2,09 (eind 2009: 2,36).

De netto financieringslasten daalden van € 12,7 miljoen naar € 10,0 miljoen in 2010, mede door de daling van de gemiddelde schuld.

De belastingdruk bleef met circa 28% vrijwel gelijk aan het voorafgaande jaar. Het verbeterde potentieel van de Nederlandse TenCate bedrijven heeft een verlagend effect op de toekomstige belastingdruk.

Huidige gang van zaken en vooruitzichten
De orderintake ontwikkelt zich over het geheel bezien gunstig. Overheden en daaraan gerelateerde klantgroepen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de omzet. Voor het concern als geheel wordt geen belangrijk negatief effect verwacht van lagere overheidsbestedingen vanwege de aansluiting van TenCate-materialen op de wereldwijde trends, die voor deze marktgroepen van belang zijn.

In de markten waarin TenCate opereert, doen zich kansrijke ontwikkelingen voor.
De activiteiten in de aerospace-industrie nemen toe en nieuwe vliegtuigprogramma’s zijn, na aanvankelijke vertragingen, in de productiefase gekomen. Een andere kansrijke ontwikkeling is het Active Blast Defence System (ABDS™). Dit is een gepatenteerd concept om legervoertuigen beter te beschermen tegen bermbommen.

In de kunstgrasmarkt heeft TenCate een ontwikkeling in gang gezet gericht op een toenemende integratie en samenwerking binnen de waardeketen, met aandacht voor duurzame kunstgrassystemen. De prioriteit ligt hierbij op margegroei (upstream- in combinatie met downstreamactiviteiten).

Samengevat vormen onderstaande ontwikkelingen de belangrijkste pijlers voor de verdere groei:

 • Voortgaande sterke performance TenCate Defender™ M en uitbreiding van toepassingen (bijvoorbeeld oproerpolitie) en nieuwe geografische markten;
 • Groei marktaandeel in de industriële markt voor beschermende weefsels;
 • Herstel in de vliegtuigindustrie;
 • Het vermarkten van eerdere (technologische) ontwikkelingen (zoals nieuwe kunstgrassystemen, verbreding applicaties voor composieten);
 • Goede uitgangspositie in armourmarkten (EU en VS);
 • Groei in Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten (geotextiel, beschermende weefsels;
 • Toename winstmarge geosyntheticsactiviteiten.

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen wordt – onvoorziene omstandigheden daargelaten – een verdere groei van de omzet en nettowinst verwacht.

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites

(x € mln.) H2 2010* H2 2009  2010* 2009
Netto-omzet 255,4 182,0 448,4 397,3
EBITA 27,7 11,4 43,8 31,7
EBITA-marge 10,9% 6,2% 9,8% 8,0%

De EBITA-marge op jaarbasis op sectorniveau werd met 1% gedrukt door gewijzigde interne doorbelasting van kosten. Deze doorbelasting is in het tweede halfjaar geëffectueerd.

De autonome stijging van de omzet in 2010 bedroeg 6% (valutaeffect +4%; acquisities / desinvesteringen +3%). De EBITA steeg in 2010 autonoom met 27% (valutaeffect +6%; acquisities / desinvesteringen +5%). Deze stijging valt met name toe te schrijven aan de sterke bijdrage van de Amerikaanse composietenbedrijven en van TenCate Protective Fabrics USA. De Nederlandse TenCate bedrijven lieten eveneens een sterke verbetering van de resultaten zien.

De bijdrage van TenCate Protective Fabrics USA is substantieel door de fors toegenomen omzet in de tweede helft van het jaar. TenCate Defender™ M is de standaard (vlamwerende) bescherming van Amerikaanse militairen in Irak en Afghanistan. De ontheffing van de importrestrictie voor de Verenigde Staten (Berry Amendment) voor buitenlandse vezels werd onlangs tot 2015 verlengd.
Naast de defensiemarkt liet de industriële markt een stijging van de omzet zien, mede door een gestegen marktaandeel. Met de positionering van de nieuw ontwikkelde productportfolio (onder andere TenCate Tecasafe™ Plus) wordt succesvol ingespeeld op de marktbehoefte.

Binnen de marktgroep TenCate Space & Aerospace Composites was vanaf de tweede helft van het jaar sprake van een toename van de omzet doordat de productie van nieuwe vliegtuigtypes (voornamelijk Airbus A380) werd hervat.

De Europese armourmarkt was terughoudend, mede door budgettaire krapte bij overheden. In de Amerikaanse armourmarkt daarentegen was TenCate betrokken bij diverse projecten (Stryker, FMTV, MRAP-programma).

Het geacquireerde AML UK, dat werd geïntegreerd in de Europese TenCate Advanced Armour-groep, versterkte de marktpositie en liet een goede performance zien.

TenCate tekende een samenwerkingsovereenkomst voor de patentontwikkeling van het Active Blast Defence System (ABDS™), alsmede het recht tot het verwerven van een meerderheidsbelang in een op te richten onderneming voor het vermarkten van dit concept. Het concept biedt betere bescherming van legervoertuigen tegen bermbommen en heeft een aanzienlijke marktpotentie. Eind 2010 werd hiervoor een demonstrator gebouwd, die de werking van het principe met succes heeft aangetoond.

Sector Geosynthetics & Grass

(x € mln.) H2 2010* H2 2009  2010* 2009
Netto-omzet 242,6 199,3 469,3 392,1
EBITA 12,6 12,3 31,4 16,8
EBITA-marge 5,2% 6,2% 6,7% 4,3%

De EBITA-marge op jaarbasis op sectorniveau werd met 1% gedrukt door gewijzigde interne doorbelasting van kosten. Deze doorbelasting is in het tweede halfjaar geëffectueerd.

De autonome omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass bedroeg 12% (valutaeffect +5%; acquisities / desinvesteringen +3%). De omzetstijging in 2010 deed zich voor bij beide marktgroepen, hoewel bij de TenCate Grass-groep sprake was van additionele omzet uit geconsolideerde downstreamactiviteiten (acquisitie-effect).

De EBITA over geheel 2010 steeg aanzienlijk (+87%; autonoom +118%; valutaeffect +20 %; acquisities / desinvesteringen -51%), vooral als gevolg van een sterk herstel binnen de upstreamactiviteiten van TenCate Grass. De eind 2009 ingezette logistieke acties droegen hieraan positief bij. De prioriteit ten aanzien van productie in Dubai leverde een positieve bijdrage aan de verlaging van de kostenstructuur. Ook is sprake van een toegenomen marktvraag naar hoogwaardige, duurzame TenCate kunstgrasvezels.
De EBITA werd in de tweede helft van het jaar beïnvloed door in het derde kwartaal gemelde initiële kosten ten aanzien van coördinatie van downstreamactiviteiten in de kunstgrasmarkt en door een getroffen voorziening voor de geplande verplaatsing van de productie van geotextielen van Almelo naar Nijverdal-Noord. Hierdoor werd de stijgende lijn van de EBITA-marge in 2010 niet gecontinueerd.

De Amerikaanse geosyntheticsmarkt, die qua omvang het belangrijkst is, herstelde zich. De verbetering van de gang van zaken was het gevolg van een toename van het aantal infrastructurele projecten en een intensieve bewerking van de Zuid-Amerikaanse markt. De omzet in de Aziatische geosyntheticsmarkt bleef groeien (autonoom+7%). In Europa bleef de omzet stabiel. In Europa liep het aantal infrastructurele projecten terug. Handhaving van de volumes ging gepaard met enige margedruk.

Bij de TenCate Grass-groep werd eerder een ontwikkeling in gang gezet die is gericht op verregaande vormen van samenwerking binnen de waardeketen. Hiertoe werden in het verleden enkele minderheidsbelangen genomen in bedrijven die kunstgrassystemen ontwikkelen en vermarkten. Het belang in de TigerTurf- groep werd volgens contract verhoogd tot 80%.
Meerdere partijen tonen inmiddels interesse om zich bij dit strategische kwaliteitsconcept aan te sluiten. Voor regionaal opererende bedrijven worden de kosten om de kwalitatieve en organisatorische ontwikkelingen zelfstandig te kunnen blijven volgen te hoog. Ook de FIFA hecht via haar FIFA Preferred Producer programma (FPP) aan een hogere kwaliteitsborging. Zowel Edel Grass als GreenFields is gecertificeerd onder het FIFA FPP-programma.

Sector Technologies / Technical Components / Holding & Services

(x € mln.) H2 2010* H2 2009  2010* 2009
Netto-omzet 31,9 27,2 66,8 52,7
EBITA 6,5 -3,1 9,8 -7,0

De doorbelasting van € 8 miljoen is in het tweede halfjaar geëffectueerd.

De omzet van de overige activiteiten komt vooral voor rekening van TenCate Enbi en Xennia Technology.
Bij TenCate Enbi werden de positieve effecten van de turnaround zichtbaar. De omzet lag ruim (circa 32%) boven het niveau van 2009. Doordat het break-evenniveau was verlaagd, is sprake van een sterke winstbijdrage.

Xennia Technology voldeed niet aan de financiële verwachtingen. De oorzaak lag vooral in toeleveringsproblemen van een strategische leverancier. Hierdoor liep ook het inkjetproject binnen TenCate vertraging op. Als gevolg van deze ontwikkeling heeft Xennia Technology het aantal toeleveranciers in 2010 uitgebreid. Voorts werd een start gemaakt met eigen inktenproductie en werden softwareactiviteiten voor besturingssystemen geacquireerd. De potentie van de geselecteerde marktsegmenten (textiel, verpakkingen, medische toepassingen, decoratie, printed electronics) blijft zich sterk ontwikkelen. Het groeiperspectief blijft ongewijzigd.

De EBITA in deze sector is de resultante van het saldo van holdingactiviteiten en operationele bedrijfsactiviteiten van TenCate Enbi en Xennia Technology. In voorgaande jaren was de EBITA negatief omdat de holdingkosten (financieringslasten, et cetera) doorslaggevend waren. Over 2010 leverden de gezamenlijke operationele activiteiten een aanzienlijke positieve bijdrage. Het resultaat binnen de holding werd bovendien positief beïnvloed door doorbelastingen ten bedrage van circa € 8 miljoen.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 2 maart, 2011

Download: 110302 Persbericht jaarcijfers 2010 inclusief cijferbijlagen en toelichting
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)