2011

2 augustus 2011

Winstgroei TenCate 69% tot € 33,1 miljoen

Highlights eerste halfjaar 2011
  • Omzetgroei met 30% tot € 592,4 miljoen (+27% autonoom; -4% valutaeffect; acquisities / desinvesteringen +7%).
  • EBITA € 56,1 miljoen; +47% (+60% autonoom; -11% valutaeffect; -2% acquisities / desinvesteringen).
  • Nettowinst € 33,1 miljoen (+69%).
  • Omzetgroei sector Advanced Textiles & Composites (+56% autonoom) door recordomzet beschermende weefsels TenCate Defender™ M (defensie) en TenCate Tecasafe™ Plus (industrie). Sterk groeiende belangstelling voor TenCate Defender™ M buiten Amerika.
  • Groei EBITA sector Advanced Textiles & Composites met 156% tot € 41,2 miljoen (+172% autonoom; -17% valutaeffect;+1% acquisitie / desinvestering).
  • Omzetgroei sector Geosynthetics & Grass (+6% autonoom) door hogere omzet geosynthetics in opkomende markten en nieuwe producten; omzet (upstream) TenCate Grass stabiel.
  • Daling EBITA sector Geosynthetics & Grass met 26% tot € 13,9 miljoen (-13% autonoom; -9% valutaeffect; -4% acquisitie / desinvestering); integratie downstreamactiviteiten TenCate Grass en margedruk door hogere grondstofkosten bij TenCate Geosynthetics liggen hieraan ten grondslag.
  • Winst per aandeel stijgt met 67% tot € 1,30.

Kerncijfers TenCate eerste halfjaar 2011

x € 1 mln. H1 2011 H1 2010 Mutatie (%)
Omzet 592,4 454,6 +30
EBITA 56,1 38,2 +47
EBITA-marge 9,5% 8,4%
EBIT 50,1 33,1 +51
Winst voor belasting 44,4 27,7 +60
Winstbelasting -11,1 -8,2 +35
Nettowinst 33,1 19,6 +69
Winst per aandeel (€) 1,30 0,78 +67

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘De activiteiten van TenCate over de eerste zes maanden lieten over een breed front groei zien. Tegen constante valutakoersen was over de eerste helft van het jaar sprake van een autonome groei van de omzet van 27% en groeide de EBITA autonoom met 60%.

De winstgroei is het gevolg van met name de goede performance van de sector Advanced Textiles & Composites. Bij de sector Geosynthetics & Grass was sprake van een daling van de EBITA door enerzijds integratie van de downstreamactiviteiten bij TenCate Grass en anderzijds margedruk bij TenCate Geosynthetics als gevolg van gestegen grondstofkosten. Het positieve effect van doorberekening van deze kostenstijging wordt geleidelijk zichtbaar in de resultaten.

Een belangrijke ontwikkeling is de integratie en herpositionering van de kunstgrasactiviteiten. Het ingezette beleid gericht op versterking van de distributie, zal leiden tot een versnelde acceptatie van innovatieve kunstgrassystemen, resulterend in een verhoging van het rendement en een versterking van het kwaliteitsimago van het merk TenCate’.

Algemene gang van zaken in het tweede kwartaal van 2011
De omzet in het tweede kwartaal van 2011 steeg met 19% tot € 313,6 miljoen.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa (EBITA) steeg met 20% tot € 36,0 miljoen. De EBITA-marge in het tweede kwartaal bleef voor het gehele concern gelijk (11,5%).

De nettowinst steeg in het tweede kwartaal met 17% tot € 23,2 miljoen.

Overige financiële informatie eerste halfjaar
Als gevolg van het terughoudende investeringsbeleid bleven de investeringen in vaste activa relatief laag (€ 13,3 miljoen).
Het saldo van financiële baten / lasten bleef vrijwel gelijk op € 5,7 miljoen (2010:
€ 5,4 miljoen). De rentedragende schuld bedroeg € 319 miljoen. De debt / EBITDA-ratio bedroeg per eind juni 2,24.
De winst per aandeel over het eerste halfjaar steeg met 67% tot € 1,30.

Vooruitzichten 2011
TenCate houdt vast aan de eerder uitgesproken positieve marktvooruitzichten, waardoor over geheel 2011 een recordomzet wordt verwacht.

Voor wat betreft de positie van TenCate in defensiemarkten is de verwachting dat budgetbesparingen van overheden weinig effect zullen hebben op de toekomstige groeiverwachtingen ten aanzien van TenCate producten en TenCate systemen. Gelet op de aangekondigde modernisering- en upgradingprogramma’s van verschillende overheden blijven de vooruitzichten ook op langere termijn positief. Wereldwijd worden zwaardere eisen gesteld aan het beschermingsniveau van militairen, veiligheidsdiensten (politie, brandweer) en speciale diensten.
Ook in de industriële markt is deze trend waar te nemen, waarbij tevens nieuwe geografische markten tot ontwikkeling zullen komen.

De omzet van TenCate Defender™ M producten in de tweede helft van het jaar zal naar verwachting enigszins dalen ten opzichte van de eerste zes maanden. Deze daling zal naar verwachting worden gecompenseerd door verdere omzetstijging in TenCate Tecasafe™ Plus producten en een voortgaande groei in aerospace- en armourcomposieten. Ten opzichte van het eerste halfjaar wordt een hogere omzet verwacht op het gebied van bepantseringsystemen voor voertuigen (onder meer het Eurocopter-project).

Gelet op de gunstige marktontwikkelingen voor geosynthetics in China is verder geïnvesteerd in additionele productiecapaciteit bij de productielocatie in Zhuhai. TenCate Geosynthetics verwacht vooral in China en Zuid-Amerika een hogere omzet te realiseren in vergelijking tot het eerste halfjaar.
Bij gelijkblijvende grondstofprijzen zal de EBITA-marge van TenCate Geosynthetics zich over de tweede helft van het jaar geleidelijk herstellen, als gevolg van doorgevoerde prijsverhogingen.

De integratie binnen TenCate Grass zal in de tweede helft van het jaar naar verwachting resulteren in een aanmerkelijke resultaatverbetering.
Tevens worden nieuwe, duurzame systeemconcepten in de markt geïntroduceerd.

Xennia Technology zal naar verwachting de groei in de tweede helft van het jaar versterken door een verdere commercialisatie van de ingezette ontwikkelingen.

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites

(x € mln.) H1 2011 H1 2010 Mutatie
Netto-omzet 289,5 193,0 +50%
EBITA 41,2 16,1 +156%
EBITA-marge 14,2% 8,3%

De autonome stijging van de omzet over de eerste helft van het jaar bedroeg 56% (-6% valutaeffect). De EBITA steeg autonoom met 172% (-17% valutaeffect; +1% desinvesteringen / acquisities).

De voornaamste bijdrage aan de sterke omzetgroei werd geleverd door TenCate Defender™ M producten en TenCate Tecasafe™ Plus producten. Voor beide productgroepen ontwikkelden de markten buiten de Verenigde Staten en Europa zich gunstig. Vooral de Aziatische en de Oost-Europese markt, waarin een forse omzetgroei plaatsvond, bieden een aanzienlijke potentie. 

Binnen de marktgroep TenCate Aerospace Composites was sprake van omzetgroei, vooral als gevolg van het toegenomen productievolume met betrekking tot de Airbus A380. Er was eveneens sprake van een groeiende omzet in armourcomposieten ten opzichte van het afgelopen jaar. De activiteiten van TenCate bewegen zich in de richting van systemen die zijn geïntegreerd in voertuigen (survivability systems).
De systeemontwikkeling inzake ABDS™, het active blast countermeasure system (bescherming voertuigen tegen de effecten van bermbommen), vertoont een goede voortgang.

Sector Geosynthetics & Grass

(x € mln.) H1 2011 H1 2010 Mutatie
Netto-omzet 267,6 226,7 +18%
EBITA 13,9 18,8 -26%
EBITA-marge 5,2% 8,3%

De autonome omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass bedroeg 6% (-3% valutaeffect; +15% acquisities / desinvesteringen).

Bij TenCate Geosynthetics droegen nieuwe markten (onder meer Zuid-Amerika) en nieuwe producten in belangrijke mate bij aan de groei. Het geacquireerde bedrijf Emas Kiara werd geïntegreerd in de Aziatische geosyntheticsactiviteiten. Hiermee waren initiële kosten gemoeid.

De gestegen grondstofkosten hadden vooral een effect op de EBITA-marge van TenCate Geosynthetics. Bij TenCate Grass was dit effect beperkt.

De kunstgrasindustrie maakt momenteel een integratiefase door, waarbij (nieuwe) partnerschappen worden gevormd tussen producenten van componenten, leveranciers van systemen en installateurs. In het kader hiervan heeft een herschikking plaatsgevonden van de marktposities. Deze ontwikkeling resulteerde initieel in omzetverlies bij een grote afnemer en resultaatverlies door de consolidatie van downstreamactiviteiten. Voor het verlies aan omzet is inmiddels compensatie gevonden.

Het consolidatie-effect van de downstreamactiviteiten had een vertraging in de realisatie van de omzet tot gevolg.

Begin 2011 is een ontwikkelingsproces gestart om de effectiviteit van de geïntegreerde distributieactiviteiten in de kunstgrasmarkt te vergroten. Deze integrale marktbenadering richt zich enerzijds op een systeembenadering, resulterend in innovatieve en kwalitatief hoogwaardige concepten, en anderzijds op een verhoging van de efficiency binnen de bedrijfsvoering.
Met deze geïntegreerde marktstrategie is goede voortgang geboekt. Hiermee wordt een sterke marktpositie geborgd.

De EBITA van de sector Geosynthetics & Grass daalde over de eerste helft van 2011 autonoom met 13% (-9% valutaeffect; -4% acquisities / desinvesteringen).

Sector Technologies / Technical Components / Holding & Services

(x € mln.) H1 2011 H1 2010 Mutatie
Netto-omzet 35,3 34,9 +1%
EBITA 1,0 3,3 -70%

De omzet van de overige activiteiten is gerelateerd aan TenCate Enbi en Xennia Technology.

Xennia Technology continueerde een verdergaande groei van de omzet, wat indicatief is voor de zich geleidelijk ontwikkelende commerciële mogelijkheden. De omzetstijging is mede het gevolg van een toegenomen focus op realiseerbare inkjetprintingoplossingen in plaats van nieuwe R&D-projecten. Vooral in Azië bestaat een grote belangstelling voor de technologie van Xennia.

Bestuursverklaring
‘De raad van bestuur verklaart hierbij dat, voor zover hem bekend, het halfjaarbericht, opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Interim Financial Reporting”, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke TenCate nv en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.’


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 2 augustus 2011

Download: 110802 Persbericht TenCate inzake halfjaarcijfers 2011
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)