2011

24 november 2011

TenCate ziet sterke groei in belangstelling voor beschermende weefsels

TenCate ondervindt een sterke belangstelling in nieuwe concepten voor de brandwerende weefsels, zoals TenCate Defender™ M en TenCate Tecasafe® Plus. Beide producten zijn gebaseerd op vezelblends, waarmee optimaal kan worden ingespeeld op specificaties van klantgroepen. De waardepropositie is primair gelegen in de combinatie van ongeëvenaarde performance, optimaal draagcomfort en een gunstige prijs ten opzichte van producten die op 100% aramidevezels zijn gebaseerd en traditioneel in een groot aantal markten worden toegepast.

TenCate Tecasafe® en TenCate Tecashield® vormen in combinatie met TenCate Defender™ M een complete portfolio multirisico veiligheidsweefsels voor defensie- en emergency responsetoepassingen. TenCate Tecasafe™ Plus heeft in korte tijd een dusdanige merkbekendheid opgebouwd dat het product in de wereldmarkt voor industriële veiligheidsweefsels een toonaangevende positie inneemt. Voor TenCate Defender™ M staan momenteel ten minste tien draagproeven uit bij grote legereenheden in de internationale markt (buiten de Verenigde Staten).

Impact budgetreducties Amerikaans ministerie van Defensie
Binnenkort zijn in de Verenigde Staten van Amerika (VS) belangrijke budgetmaatregelen te verwachten. Op 23 november vond hierover in het Amerikaanse Congres een belangrijke stemming plaats. TenCate heeft samen met de Cohen Group de mogelijke effecten hiervan geanalyseerd en is tot de volgende conclusies gekomen:

  • Hoewel aanzienlijke budgetbesparingen worden voorgesteld, zal het uitgavenniveau nog aanzienlijk boven het gemiddelde van de afgelopen decennia liggen;
  • In de VS blijft de aandacht voor persoonlijke bescherming hoog. De uitgaven voor de uitrusting van individuele soldaten zullen verder stijgen. Het aandeel hierin van brandwerende bescherming is als kostenpost beperkt;
  • Het aantal militairen dat brandwerende uniformen gaat dragen wordt sterk uitgebreid, ook buiten de directe risicogebieden;
  • De portfolio van TenCate is dusdanig gespreid over de diverse Amerikaanse legereenheden en diverse productvarianten dat sprake is van een sterk gediversifieerde omzetverdeling. Dit heeft een risicoverlagende impact;
  • De aandacht van de Verenigde Staten voor mogelijke buitenlandse conflictzones en terrorisme blijft groot. Onlangs is aan de Aziatische regio topprioriteit gegeven;
  • In 2011 werden in samenhang met de invoering van de nieuwe camouflageprint aanzienlijke voorraden opgebouwd. De omzet van TenCate in (voornamelijk) TenCate Defender™ M zal in grote lijn de inzet van de Amerikaanse troepen volgen. TenCate Defender™ M is het toonaangevende product voor brandwerende bescherming voor het Amerikaanse leger. Het is sterk concurrerend in prijs en biedt een hoog draagcomfort;
  • TenCate zet zich in samenwerking met de Cohen Group in voor een verdere groei van de internationale omzet (buiten de VS). Een grotere aandacht voor end-usermarketing heeft reeds de eerste positieve resultaten opgeleverd. Er loopt momenteel een aanzienlijk aantal draagproeven. Onlangs zijn enkele orders geboekt. Sommige orders kunnen om reden van vertrouwelijkheid niet worden gemeld.

De conclusie is dat, hoewel er per saldo een initiële daling zal zijn van de omzet in TenCate Defender™ M producten, de omzet in andere brandwerende concepten voor defensie, politie en brandweer alsmede industriële toepassingen sterk zal groeien. De daling van het aantal ingezette Amerikaanse militairen in Irak en Afghanistan dient niet te worden overschat. Hiertegenover valt groei te constateren bij andere afnemers en er zal sprake zijn van een grotere geografische spreiding van de omzet.

Armourproducten
TenCate heeft een belangrijke positie in de Europese en Amerikaanse markt voor voertuigbepantsering. De omzet van TenCate in armourproducten ligt echter beneden de omzet in veiligheidsweefsels. Daardoor zal de impact van bezuinigingen op defensiebudgetten naar verwachting beperkt zijn.

TenCate is marktleider op de Amerikaanse en Europese markten op het gebied van bepantsering van voertuigen door middel van lichtgewicht composietmaterialen. De vooruitzichten zijn dusdanig dat geen substantiële daling van de vraag wordt verwacht. De omzet in armourproducten is sterk afhankelijk van individuele projecten waarvoor overheden budget ter beschikking stellen. Dit kan resulteren in een fluctuatie van de omzet op jaarbasis.
In de Europese markt is sprake van een gespreide omzet. Onlangs zijn nieuwe activiteiten gestart op het gebied van vliegtuig- en helikopterbepantsering. Deze activiteiten zullen een groeiende bijdrage aan de omzet leveren.

De armourprojecten maken veelal deel uit van upgrading- en modernisering-programma's van legervoertuigen, gericht op nieuwe dreigingen en een grotere mate van mobiliteit. Deze programma's zullen ook in de toekomst plaatsvinden, mede gelet op de trend om troepen in crisisgebieden een hogere mate van bescherming te bieden en (brandstof)kosten te besparen.

Samenwerking
Om de effectiviteit van de internationale marketing en verkoop te vergroten, werken TenCate Protective Fabrics en TenCate Advanced Armour in toenemende mate samen. Samenwerking op het gebied van persoonlijke bescherming is reeds in een aantal gevallen effectief gebleken. Er vindt internationale coördinatie plaats op het gebied van end-usermarketing door TenCate Defense & Tactical in Washington D.C. (VS).


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 24 november 2011


Download: 111124 Persbericht TenCate inzake groei beschermende weefsels
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)