2010

4 maart 2010

Nettowinst TenCate € 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met € 136 miljoen

Dividend € 0,60 per aandeel (60% pay-out)

Highlights 2009

  • Omzet: € 842 miljoen (2008: € 1.033 miljoen; -18% autonoom).
  • EBITA: € 41,5 miljoen (2008: € 95,4 miljoen).
  • EBITA-marge: 4,9% (2008: 9,2%).
  • Nettowinst: € 23,9 miljoen (2008: € 51,1 miljoen).
  • Stringent cashmanagement effectief: nettoschuld met € 136 miljoen teruggebracht tot € 195 miljoen.
  • Operationele kasstroom € 145 miljoen (+200%).
  • Bijzondere lasten in EBITA: € 11 miljoen (2008: bate € 5 miljoen), waarvan € 6,4 miljoen reorganisatiekosten (circa € 5 miljoen in 4e kwartaal)
  • Voorraadafbouw en terughoudend debiteurenbeleid binnen de kunstgrasactiviteiten leiden tot extra onderbezetting.
  • Sterke kostenverlaging door personeelsreductie.
  • Dividendvoorstel: € 0,60 per aandeel, geheel naar keuze in contanten of stockdividend (2008: € 0,85 [50% stockdividend / 50% keuzedividend]).

Algemene gang van zaken in het vierde kwartaal 2009
De omzet daalde in het vierde kwartaal autonoom met 18% (-5% valutaeffect) tot € 186 miljoen.
Bij de marktgroep TenCate Protective Fabrics was sprake van een tijdelijk lage omzet in de VS als gevolg van hoge voorraden in de keten met betrekking tot een aantal producten voor het Amerikaanse leger.
In de marktgroepen TenCate Space & Aerospace Composites en TenCate Advanced Armour bleven de traditionele jaareindeorders uit, maar een deel van deze omzet zal naar de toekomst verschuiven.
Binnen de TenCate Grass-groep werd minder nadruk gelegd op off-seasonverkopen tegen kortingen. Het productievolume van TenCate Grass is hierop aangepast. Dit resulteerde in lagere debiteuren- en voorraadposities. Een substantieel aandeel van de kunstgrasomzet en het resultaat zal van het vierde kwartaal verschuiven naar het nieuwe boekjaar. De ontwikkeling in het vierde kwartaal is daardoor niet maatgevend voor de marktontwikkelingen in 2010.

Gedurende het vierde kwartaal werden maatregelen genomen in de Nederlandse productie bij de kunstgras- en de composietengroep, die het break-evenniveau hebben verlaagd. Daarbij zijn tevens werkzaamheden uitbesteed. Hiermee waren in het vierde kwartaal kosten gemoeid ten bedrage van circa € 5 miljoen. 

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa (EBITA) daalde in het vierde kwartaal met € 21,9 miljoen tot € 2,4 miljoen (autonoom -85%; valutaeffect -5%). Deze daling is voor ongeveer de helft het gevolg van bijzondere posten.

Het nettoresultaat over het vierde kwartaal bedroeg -€ 1,4 miljoen (2008: € 13,8 miljoen).

Jaarcijfers 2009
De omzet over geheel 2009 bedroeg € 842 miljoen (2008: € 1.033 miljoen). Autonoom bedroeg de daling van de omzet 18% (valutaeffect +2%).
De omzet in de tweede helft van het jaar (€ 408 miljoen) lag in lijn met de eerste helft van het jaar (€ 434 miljoen).
Gelet op de situatie op de internationale financiële markten en bij onze afnemers, heeft TenCate zich aangepast aan de nieuwe realiteit en de nadruk gelegd op cashmanagement. Hierdoor heeft de onderneming haar doelstellingen gedurende het jaar met betrekking tot omzetgroei en winstoptimalisatie tijdelijk niet de hoogste prioriteit gegeven.

Er was sprake van eenmalige kosten voor reorganisatie (circa € 6 miljoen) en onderbezettingresultaten.
Er is voorts een (juridisch) geschil met de energieleverancier ontstaan ten aanzien van de geldigheid van het leveringscontract. Het betreft een kostenverschil op jaarbasis van circa € 5 miljoen.

De personeelskosten zijn over 2009 met circa € 17 miljoen gedaald. Het personeelsbestand is over geheel 2009 met 15% afgenomen.

De EBITA daalde in 2009 tot € 41,5 miljoen (autonoom -58%; valutaeffect +2%)

De nettowinst over 2009 bedroeg € 23,9 miljoen, tegen € 51,1 miljoen in 2008. De nettowinst per aandeel bedroeg € 0,97 (2008: € 2,18).
 
Gecorrigeerd voor het resultaat op verkochte activiteiten, impairment van activa en bijzondere posten (in totaliteit over 2009: +€ 3,2 miljoen; 2008: -€ 3,5 miljoen) bedroeg de winstdaling 42%.

Het financiële beleid is met name gericht geweest op schuldreductie. De operationele kasstroom steeg met circa 200% tot € 145 miljoen (2008: € 49 miljoen), vooral door het terugdringen van het werkkapitaal met € 105 miljoen (exclusief koerseffect). Het strakke financiële beleid heeft ertoe geleid dat TenCate op eigen kracht ruimschoots binnen de met banken overeengekomen convenanten is gebleven. Hierdoor is een nadelige herfinanciering voorkomen. De netto schuldpositie is met een bedrag van € 136 miljoen aanzienlijk teruggebracht, wat in het nieuwe boekjaar de ruimte creëert voor het hervatten van de groeistrategie. TenCate beschikt nog steeds over een (eerder afgesloten) kredietfaciliteit tegen gunstige voorwaarden.
Bij de huidige uitgangssituatie wordt opnieuw prioriteit gelegd bij winstgroei.

Dividendbeleid
Het dividendbeleid is gebaseerd op een uitkeringspercentage van 40% van de nettowinst, betaalbaar naar keuze van aandeelhouders in contanten of aandelen ten laste van de agioreserve.

Gelet op het incidentele karakter van de ontwikkelingen gedurende 2009 en de daarmee verband houdende sturing op cashmanagement, die resulteerde in een sterke verbetering van de financiële positie, wordt eenmalig voorgesteld het uitkeringspercentage te verhogen en het dividend vast te stellen op € 0,60 per aandeel van nominaal € 2,50; naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve.

Financieel
TenCate heeft een terughoudend investeringsbeleid gevoerd. De investeringen daalden met € 30,7 miljoen tot € 17,3 miljoen, bij een afschrijvings- en amortisatieniveau van € 42,7 miljoen (2008: € 42,3 miljoen). De grootste post betrof de investering in Dubai (kunstgrasproductie) en had betrekking op de afronding van het uitbreidingsprogramma uit 2008.

De netto rentedragende schuld over 2009 daalde tot € 195 miljoen (eind december 2008: € 331 miljoen). De beschikbare kredietfaciliteit bedraagt € 389 miljoen.
De netto financieringslasten (gecorrigeerd voor de impairment op een deelneming ten bedrage van € 4,9 miljoen) daalden van -€ 13,7 miljoen tot -€ 7,8 miljoen, vooral door een lager gemiddeld rentepercentage en voorts door een lagere gemiddelde schuld.

De belastingdruk bleef met 28% vrijwel gelijk aan het voorafgaande jaar (27%). De hoge belastingdruk in de VS werd gecompenseerd door onder meer het benutten van compensabele verliezen en het vormen van actieve belastinglatenties.

Huidige gang van zaken en vooruitzichten
Er is momenteel sprake van een hogere orderintake voor beschermende weefsels.
De aerospaceactiviteiten tonen een licht verbeterd perspectief. De militaire luchtvaartmarkt ontwikkelt zich gunstig.

Gelet op de orderportefeuille lijkt de start van het jaar voor de marktgroep TenCate Advanced Armour veelbelovend. De recente acquisitie van het armourbedrijf AML UK betekent een versterking voor deze activiteiten. De transactie is inmiddels afgerond.
Zoals eerder aangekondigd, werd in januari 2010 een groot defensiecontract (minimaal € 40 miljoen) verworven. Dit contract is gerelateerd aan het bepantseringsconcept met betrekking tot helikoptertypes van Eurocopter, dochterbedrijf van EADS. Dit contract is van strategische waarde, omdat TenCate direct betrokken is bij de ontwerpfase en de integratie van het veiligheidsconcept in het toestel. Dit vergroot de kans op vervolgorders.
Tevens werd onlangs een aantal orders bekendgemaakt voor voertuigbepantsering en persoonlijke bescherming in de Amerikaanse markt ten bedrage van US$ 25 miljoen, met een optie op verhoging tot US$ 35 miljoen.
De geosyntheticsmarkt in Noord-Amerika laat nog geen herstel zien. In de sterk groeiende Aziatische markt liggen kansen voor infrastructurele en milieuprojecten.
De aanpassing van het verkoopbeleid in het vierde kwartaal bij de kunstgrasactiviteiten resulteerde in een forse daling van off-seasonvoorverkopen, maar zal de uitgangspositie voor de omzet en het resultaat in het lopende boekjaar verbeteren. Bij de TenCate Grass-groep zal het beleid gericht zijn op margeverbetering.

De financiële positie van TenCate is aanzienlijk versterkt ten opzichte van de start van het vorige jaar. Dientengevolge is de onderneming beter in staat de productiecapaciteit optimaal aan te wenden en in te spelen op seizoenmatige en projectmatige schommelingen in de vraag.

Ondanks de lagere nettowinst over 2009 is op diverse terreinen goede strategische voortgang geboekt. De uitgangspositie is versterkt, gelet op de sterk verbeterde financiële positie en het verlaagde kostenniveau. Hierdoor wordt – onvoorziene omstandigheden daargelaten – een hoger resultaat verwacht over 2010, ondanks het feit dat bij de meeste kernmarkten nog geen sprake is van een duidelijk economisch herstel.

Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites

(x € mln.) H2 2009 H2 2008 2009   2008
Netto-omzet 182,0 232,8 397,3 481,0
EBITA 11,4 30,7 31,7 61,5
EBITA-marge 6,2% 13,2% 8,0% 12,8%

De autonome daling van de omzet in 2009 bedroeg 20% (valutaeffect +3%). De EBITA daalde in 2009 autonoom met 52% (valutaeffect +4%). Deze daling valt voornamelijk toe te schrijven aan de marktgroepen TenCate Space & Aerospace Composites en TenCate Advanced Armour.

In 2008 was sprake van incidenteel grote Amerikaanse orders voor voertuigbepantsering. In Europa werden belangrijke orders uitgesteld. Dit bemoeilijkt de omzetvergelijking met 2009.

Binnen de marktgroep TenCate Space & Aerospace Composites was sprake van een daling van de building rates en vertraging bij de start van de productie van de nieuwe generatie vliegtuigen. Tevens trad een sterke voorraadafbouw op in de totale productieketen, wat aanleiding gaf tot een tijdelijke productiestop van de hieraan gerelateerde composietmaterialen (TenCate Cetex®). Deze trend zette reeds in het vierde kwartaal van 2008 in. De vooruitzichten voor TenCate Cetex® blijven echter positief.

De start in 2009 van twee ontwikkelingscentra waarin TenCate een toonaangevende positie inneemt, mede gesteund door Airbus (TAPAS) en Boeing (TPRC), onderstreept het belang van innovatieve lichtgewicht materialen voor de luchtvaartindustrie en andere toepassingsgebieden (windenergie, automotive etc.).
In de militaire luchtvaart- en de satellietindustrie worden composietmaterialen van TenCate steeds meer toegepast.
De economische situatie leidde tot een daling van de vraag naar veiligheidsweefsels voor beroepskleding en werkkleding voor industriële afnemers. Deze trend trof met name de Nederlandse productie, die overwegend deze deelmarkt bedient. De Amerikaanse vraag naar vlamvertragende weefsels voor legeruniformen bleef daarentegen aanzienlijk stijgen, hetgeen de omzetdaling binnen de marktgroep TenCate Protective Fabrics voor een groot gedeelte compenseerde.

Sector Geosynthetics & Grass

(x € mln.) H2 2009 H2 2008 2009   2008
Netto-omzet 199,3 261,3 392,1 497,8
EBITA 12,3 20,9 16,8 37,8
EBITA-marge 6,2% 8,0% 4,3% 7,6%

De autonome omzetdaling van de sector Geosynthetics & Grass bedroeg 19% (valutaeffect +1%). De omzetdaling in 2009 deed zich bij beide marktgroepen in gelijke mate voor. De EBITA over geheel 2009 daalde autonoom met 51% (valutaeffect 0%), welke daling vooral voor rekening komt van de TenCate Grass-groep. De optredende effecten van de krappe financiële markten waren van negatieve invloed op de afnamecapaciteit van klanten. TenCate heeft daarbij terughoudendheid in acht genomen ten aanzien van leverancierskredieten. Door het risicobeperkende omzetbeleid traden aanzienlijke onderbezettingresultaten op.

Bij de TenCate Grass-groep liggen derhalve in mindere mate conjuncturele factoren aan de omzet- en winstdaling ten grondslag. Vooral in het vierde kwartaal heeft TenCate actief gestuurd op het reduceren van de financiering van klanten en het limiteren van voorraadvorming. De traditionele voorverkoop van kunstgrasproducten lag in het vierde kwartaal op een aanzienlijk lager niveau. Door een geforceerde afbouw van de voorraden stonden de marges gedurende het gehele jaar onder druk.

De geosyntheticsmarkt in de VS bleef op een laag niveau. De toegezegde stimulering van de Amerikaanse overheid ten aanzien van infrastructurele projecten vertaalde zich nog niet in een opleving van de projectenmarkt.
De Aziatische en de Zuid-Amerikaanse markt ontwikkelden zich gunstig.


Sector Technologies / Technical Components / Holding & Services

(x € mln.) H2 2009 H2 2008 2009   2008
Netto-omzet 27,2 26,9 52,7 53,8
EBITA -3,1 -1,5 -7,0 -3,9

Het resultaat van deze sector komt geheel voor rekening van de Holding. Deze ontleent haar inkomsten voornamelijk aan de rente over leningen. Deze rente is niet zichtbaar op EBITA-niveau.
Xennia Technology en TenCate Enbi droegen positief bij aan het resultaat.

In het vierde kwartaal was een omzetstijging te zien bij TenCate Enbi en was sprake van herstel van de resultaten, mede als gevolg van de doorgevoerde kostenmaatregelen. De omzetstijging komt mede voor rekening van nieuw ontwikkelde producten voor nieuwe markten, zoals isolatieproducten voor zonneboilers en de automotivesector.

Xennia Technology maakt goede vorderingen bij het vermarkten van componenten voor industriële inkjettoepassingen en leverde een positieve bijdrage aan het resultaat van deze sector. Vanaf 2010 zal Xennia, naast componenten, in toenemende mate speciale inkten gaan leveren voor hoogwaardige printing- en coatingtoepassingen.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 4 maart 2010


Voor meer informatie:

De persconferentie inzake de jaarcijfers 2009 wordt gewebcast op donderdag 4 maart 2010 tussen 10:30 en 12:00 uur. Aanmelden via www.tencate.com.

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 0612 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

Download: 100304 TenCate Persbericht jaarcijfers 2009 - cijferbijlagen - toelichting
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)