2010

26 augustus 2010

TenCate verdubbelt nettowinst over eerste helft van 2010

Highlights 1e halfjaar 2010

  • Omzet stijgt met 5% tot € 454,6 miljoen (4% autonoom; 1% valutaeffect)
  • EBITA € 38,2 miljoen (+83%; autonoom 89%; +7% valutaeffect; -13% acquisities / desinvestering)
  • EBITA-marge 8,4% (1e halfjaar 2009 4,8%)
  • Nettowinst € 19,6 miljoen (2009: € 10,0 miljoen, gecorrigeerd voor incidentele posten)
  • Sterk winstherstel binnen de sector Geosynthetics & Grass door kostenbeheersing en efficiencymaatregelen  
  • Debt / EBITDA-ratio 2,7
  • Omzet TenCate Defender™ M gedurende tweede helft 2010 naar verwachting terug op oorspronkelijk niveau

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘De nettowinst is verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van 2009, gecorrigeerd voor het saldo van de incidentele baten van ruim € 5 miljoen in die periode. Het halfjaarresultaat toont de positieve effecten van de genomen maatregelen, in het bijzonder in de sector Geosynthetics & Grass.

Het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal van dit jaar (in vergelijking met het cijfer over het tweede kwartaal van 2008) is, bij een lagere omzet, vrijwel terug op het niveau van voor de economische crisis.
 
Binnen de kunstgrasactiviteiten zijn zowel operationele als commerciële beleidswijzigingen doorgevoerd, die een belangrijke positieve bijdrage aan het gestegen resultaat hebben gegeven.
Ook de Geosynthetics-activiteiten lieten winstgroei zien, mede door een goede kostenbeheersing.

Als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen steeg over de eerste zes maanden van 2010 de EBITA-marge voor de sector Geosynthetics & Grass van 2,3% tot 8,3%.

De reorganisatie bij de Nederlandse activiteiten ten aanzien van beschermende weefsels (TenCate Advanced Textiles) was effectief. De ingezette verbreding van de productportfolio, welke met name gerelateerd was aan de optimalisering van eigenschappen als draagcomfort en bescherming, leidde tot een verhoogde orderinname.

De omzet van beschermende weefsels aan het Amerikaanse leger herstelt zich naar verwachting gedurende de tweede helft van het jaar op het oorspronkelijke niveau. Producten met de Multicam-print worden inmiddels uitgeleverd.

Ten aanzien van de aerospace- en armourcomposieten verbetert het perspectief. De vliegtuigindustrie laat een positiever geluid horen en de afbouw van voorraden in de waardeketen lijkt ten einde.
Gelet op deze ontwikkelingen wordt een versterkte omzet- en winstbijdrage van de sector Advanced Textiles & Composites in het tweede halfjaar ten opzichte van de eerste zes maanden verwacht’.

Gang van zaken tweede kwartaal
De omzet in het tweede kwartaal is ten opzichte van dezelfde periode in 2009 met 14% gestegen tot € 263,1 miljoen (+6% autonoom; +5% valutaeffect; +3% acquisities / desinvesteringen). Deze stijging kwam vrijwel geheel voor rekening van de sector Geosynthetics & Grass.

De omzet in de Grass-groep liet in het tweede kwartaal een aanzienlijke groei zien. Dit is mede het gevolg van het terughoudende verkoopbeleid in het vierde kwartaal van 2009 ( verlaging off-seasonverkopen). De Geosynthetics-groep liet in alle regio’s een (autonome) omzetstijging zien in het tweede kwartaal.

Afgezien van de daling van de omzet in beschermende weefsels voor de Amerikaanse defensiemarkt (TenCate Defender ™ M en TenCate Gen2 producten) lieten vrijwel alle overige activiteiten binnen de sector Advanced Textiles & Composites omzetgroei zien over het tweede kwartaal van 2010.
De omzetgroei in de industriële markt voor beschermende weefsels is vooral het gevolg van succesvolle marktintroducties, zoals TenCate Tecasafe™ Plus. Dit leidde ook tot een positieve impuls voor de Nederlandse activiteit, die zich als Europees marktleider op vooral de industriële markt richt.
Ook de omzet in composieten vertoonde een stijging in deze periode ten opzichte van het vorige jaar.
Per saldo resulteerde een lichte omzetdaling binnen de sector Advanced Textiles & Composites over het tweede kwartaal.
 
De EBITA (bedrijfsresultaat voor amortisatie immateriële activa) steeg in het tweede kwartaal van € 13,4 miljoen in 2009 tot € 30,1 miljoen in 2010, waarbij de grootste stijging zich voordeed binnen de sector Geosynthetics & Grass.

Overige (financiële) informatie
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten over het eerste halfjaar bedroeg € 17 miljoen (2009: € 42 miljoen).
Gelet op het huidige economische klimaat blijft een terughoudend investeringsbeleid van kracht. Het totaal aan investeringen in vaste activa bedroeg over het eerste halfjaar € 9,1 miljoen (2009: € 8,1 miljoen).

De netto rentedragende schuld per eind juni 2010 bedroeg € 238,0 miljoen (eind juni 2009: € 287,2 miljoen). De debt / EBITDA-ratio bedroeg 2,7 (bankconvenant maximaal 3,0).
De post financiële baten en lasten daalde met € 4,2 miljoen. De belangrijkste reden voor dit verschil is de afwaardering van een minderheidsbelang welke was opgenomen in de cijfers over 2009.

De winst per aandeel over de eerste zes maanden van 2010 steeg met 27% van
€ 0,62 tot € 0,78.

Vooruitzichten voor 2010
Het herstel van de resultaten betekent dat TenCate over een goede financiële uitgangspositie beschikt om de buy & build-strategie een verhoogde prioriteit te kunnen geven. Op basis hiervan wordt een voortzetting van de groei verwacht, zowel autonoom als door acquisities
Over het tweede halfjaar wordt een aanzienlijke winstgroei verwacht ten opzichte van de tweede helft van 2009.

Toelichting per sector

Advanced Textiles & Composites

(x € mln.) H1 2010 H1 2009
Netto-omzet 193,0 215,3
EBITA 16,1 20,3
EBITA-marge 8,3% 9,4%

De sector Advanced Textiles & Composites liet over het eerste halfjaar een omzetdaling zien van 10% (-13%.autonoom; +1% valutaeffect;+2% acquisities / desinvesteringen).

Per saldo daalde de omzet van beschermende weefsels. Dit wordt veroorzaakt door de tijdelijke daling van de inkopen van het Amerikaanse leger als gevolg van gewijzigde specificaties van de camouflageprint.
In de industriële markten was sprake van een omzetstijging, zowel in Europa als in de VS. Ook in Azië nam de omzet toe.

De omzet op het gebied van aerospace- en armourcomposieten lag op ongeveer hetzelfde niveau als over de eerste zes maanden van 2009. Over de eerste zes maanden van dit jaar is evenwel sprake van een additionele omzetbijdrage van AML UK. De activiteiten in de VS lieten op vrijwel alle gebieden omzetgroei zien.
In Europa was sprake van een lagere omzet in armourcomposieten, mede door vertraging / uitstel van overheidsopdrachten.
De Europese activiteiten op het gebied van de vliegtuigindustrie lagen op een onveranderd laag niveau.

Het toekomstperspectief voor zowel de Europese armour- als aerospace-activiteiten verbetert. De luchtvaartsector herstelt zich geleidelijk. Een gerichte interne internationale samenwerking binnen de marktgroep Advanced Armour, alsmede de acquisitie van AML UK resulteert in een strategische versterking.

De autonome EBITA-daling van 27% in de eerste helft van het jaar is vooral gerelateerd aan de genoemde daling van de defensieomzet ten aanzien van de producten TenCate Defender™M en TenCate Gen2. Het valutaeffect en het effect van acquisities / desinvesteringen op de EBITA bedroeg respectievelijk +2% en +3%.
Tevens was sprake van het treffen van een reorganisatievoorziening met betrekking tot de Nederlandse activiteiten in het eerste kwartaal van ruim € 2 miljoen. Deze effecten hadden een drukkend effect op de EBITA-marge.

Geosynthetics & Grass

(x € mln.) H1 2010 H1 2009
Netto-omzet 226,7 192,8
EBITA 18,8 4,5
EBITA-marge 8,3% 2,3%

De omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass bedroeg 18% (+18% autonoom; +2% valutaeffect; -2% acquisities / desinvesteringen). De omzetgroei komt vooral voor rekening van de Grass-groep, waarbij tevens sprake is van een toegenomen bijdrage van de gerelateerde downstream-activiteiten.

De geosyntheticsmarkten in de VS en Europa ontwikkelden zich gunstig. Het is echter nog voorbarig te spreken van een structureel herstel. TenCate versterkte haar positie in de Aziatische markt; de commerciële activiteiten in de Aziatische infrastructurele projectenmarkt en de milieumarkt nemen toe.
Na de doorgevoerde beleidsmatige wijzigingen op commercieel en operationeel gebied is sprake van een significant herstel van de omzet van de kunstgrasactiviteiten (circa 35% groei). De voorraden van de Grass-groep zijn afgenomen, gelet op de prioriteit die is gelegd op cash management.
In Europa is sprake van een terughoudende kunstgrasmarkt. Er is een verhoogde vraag naar kwalitatief hoogwaardige producten en systemen, vooral op het gebied van voetbal. TenCate speelt hierop in door middel van product- en systeemgaranties en nauwe samenwerking met marktpartijen.

De EBITA nam toe met 316% (+369% autonoom; + 20% valutaeffect; -73% acquisities / desinvesteringen).
De resultaten verbeterden zowel bij Geosynthetics als bij de Grass-groep. Naar aanleiding van de genomen maatregelen was bij de Grass-groep echter sprake van de grootste toename van het resultaat.

Technologies / Technical Components / Holding & Services

(x € mln.) H1 2010 H1 2009
Netto-omzet 34,9 25,5
EBITA 3,3 - 3,9

De omzetgroei van de overige activiteiten, waaronder de operationele activiteiten van TenCate Enbi en Xennia Technology, bedroeg 37% (+34% autonoom; +3% valutaeffect).

TenCate Enbi liet een sterke turnaround zien. De kostenstructuur werd verder verlaagd, terwijl de markt aantrekt. De vooruitzichten voor TenCate Enbi zijn hiermee aanzienlijk verbeterd.

Xennia Technology boekte belangrijke commerciële en strategische vooruitgang. Met verschillende producenten van machines (OEM’s) en componenten (printkoppen) werden exclusieve contracten gesloten voor uiteenlopende applicaties. Xennia richt zich op het topsegment van de markt voor industriële applicaties voor inkjetprinting. Het aanbod van Xennia bestaat uit turnkeysystemen alsmede de hieraan gerelateerde producten (componenten, inkten). Aan het einde van de eerste helft van dit jaar is de commerciële verkoop van specialistische inkten van start gegaan (textielprinting, keramiekindustrie).
Voor TenCate is deze technologie van belang als methode voor het aanbrengen van nano-oppervlaktecoatings.Het is voorts een uiterst milieuvriendelijke en duurzame technologie.

Bestuursverklaring
‘De raad van bestuur verklaart hierbij dat, voor zover hun bekend, de halfjaarrekening, opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Interim Financial Reporting”, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke TenCate nv en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.’

Almelo, donderdag 26 augustus 2010
Koninklijke Ten Cate nv

Download: 100826 Persbericht incl bijlagen TenCate inzake halfjaarcijfers 2010
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)