2009

11 maart 2009

Wijziging periodieke verslaglegging Koninklijke Ten Cate nv

Mede naar aanleiding van de per 1 januari 2009 van kracht geworden nieuwe Europese transparantierichtlijn en de wensen van belanghebbenden in de financiële markten, geeft Koninklijke Ten Cate nv met ingang van dit jaar geen gedetailleerde kwartaalrapportages meer uit op sectorniveau. Dit heeft vooral gevolgen voor de rapportage over het eerste en het derde kwartaal. De verslaggeving op (half)jaarbasis blijft onveranderd, met inachtneming van de recente regelgeving.

TenCate opereert op duurzame groeimarkten, die gekenmerkt worden door langjarige trends. De omzet van TenCate laat voor een gedeelte een seizoenspatroon zien en is voor met name de aan de defensiemarkten gerelateerde activiteiten projectgebonden. Dit kan resulteren in piekvorming in de kwartaalomzet, waardoor de inzichtelijkheid, de vergelijkbaarheid en de voorspellende waarde van de cijfers op detailniveau afneemt.

TenCate zal in de toekomst de rapportages over het eerste en het derde kwartaal in de vorm van een marktconforme ‘trading update’ rapporteren. In deze rapportages zal, naast een kwalitatieve weergave van de gang van zaken op hoofdlijnen, een kwantitatief inzicht worden gegeven in de geconsolideerde omzet, het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) en het nettoresultaat.
TenCate streeft ernaar de consistentie van de berichtgeving te vergroten, waarbij incidentele aspecten minder gewicht zullen krijgen in de kwartaalrapportages.

De financiële kalender staat vermeld op de TenCate-website (www.tencate.com).

Almelo, woensdag 11 maart 2009
Koninklijke Ten Cate nv

Voor meer informatie:
Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

Download: rapportage
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)