2009

29 april 2009

Trading update TenCate inzake eerste kwartaal 2009

Focus op kostenbeheersing en cash management

 • Eerste kwartaal niet representatief; vanaf maart herstel na trage start
 • Defensiemarkt blijft zich goed ontwikkelen
 • Debt/EBITDA-ratio 2,71 (convenant 3,0); netto rentedragende schuld € 330 miljoen (2008: € 318 miljoen)
x € miljoen Eerste kwartaal 2009 Eerste kwartaal 2008
Omzet 203 209
EBITA 7,5 13,4
Nettowinst 1,8 7,3
Cash earnings 4,8 8,4

*) voor aftrek reorganisatiekosten van € 0,7 miljoen

Belangrijkste ontwikkelingen per marktgroep:

 • Protective Fabrics
  • Sterke omzetontwikkeling TenCate Defender™ M en TenCate Gen2-materiaal (brandwerende bescherming legeruniformen VS);
  • Sterke teruggang van de vraag uit de beroepskledingmarkt (industriegerelateerd).
 • Space & Aerospace Composites
  • Omzet aerospacecomposieten bleef achter door reductie van werkkapitaal binnen Europese vliegtuigindustrie (OEM’s en toeleveranciers). Geen structurele vraaguitval;
  • De bouw van kleine privévliegtuigen stagneert;
  • Goede ontwikkeling van de vraag uit ruimtevaartprogramma’s.
 • Advanced Armour
  • Sterke orderpositie; nog weinig grote projecten uitgeleverd;
  • Grote projecten voor voertuigbepantsering in de VS staan op stapel.
 • Geosynthetics
  • Wereldwijd aarzelende start; vooral in de VS blijft het volume laag. Omzet in eerste kwartaal blijft achter ten opzichte van 2008. Reductie van de output van de productie;
  • Goede vooruitzichten voor de publieke sector (infrastructuur-gerelateerd);
  • Stimuleringsgelden laten de eerste positieve effecten zien in de markt (aanvang projecten in tweede helft 2009).
 • Grass
  • Afwachtende start van het jaar (seizoen begint eind april). Gevolgen van krapte op financiële markten op voorraadvorming en betalingsgedrag in de sector is merkbaar. Beheersing toename werkkapitaal TenCate Grass en temporiseren van de productie;
  • Orderpositie bij kernrelaties is sterk. Goede performance verwacht in tweede en derde kwartaal.

Ir L. de Vries, CEO van TenCate, over de ontwikkelingen: ‘Over het geheel genomen bleef de omzet vrijwel gelijk, maar liet het resultaat een daling zien. Positief is dat de toegevoegde waarde is gestegen, wat het gevolg is van gunstige prijsontwikkelingen in de markt ten opzichte van de gedaalde grondstofkosten.

In navolging van het vierde kwartaal van 2008 is er een sterke focus op de beheersing van het werkkapitaal en werd de productie vooral binnen de sector Geosynthetics & Grass getemporiseerd. Hierdoor ontstond een onderbezettingsverlies. Deze sector bouwt traditioneel voorraden op voor het zomerseizoen.

Vanaf maart was over het geheel gezien een duidelijk herstel zichtbaar in omzet en resultaat. Wij zien daarom het zwaartepunt van de winstontwikkeling liggen in de tweede helft van het jaar. De verwachting is dat in die periode de productiecapaciteit volledig wordt benut.

De beschermende materialen voor defensietoepassingen blijven een sterke performance tonen. Deze markten zijn minder recessiegevoelig omdat deze producten in relatie staan tot veiligheid en bescherming van militairen in risicogebieden, wat een hoge prioriteit heeft. Deze omzet vormt daardoor een solide basis.

Bij de overige activiteiten hadden de huidige economische ontwikkelingen in de wereld een drukkend effect op de omzet in de eerste maanden, vooral door de afbouw van voorraden bij afnemers.

Over het algemeen bieden de markten waarin wij opereren goede perspectieven en laten stimuleringsplannen van overheden al de eerste positieve signalen zien. Daardoor zullen wij in infrastructurele projecten, met onze duurzame geotextielen en geosystemen – zoals TenCate Geotube® – wereldwijd goed kunnen scoren, vooral op het gebied van watermanagement en wegenbouw.
Voor onze kunstgrasactiviteiten zijn de perspectieven gunstig en biedt de versterking van onze marktpositie via allianties met marktpartijen nieuwe kansen.

Ondanks de kansen die ons onder de huidige omstandigheden worden geboden, heeft het sturen op kasstroom en kostenbeheersing de hoogste prioriteit’.

Financieel
De financiering van TenCate is ruimschoots voldoende. De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 14,7 miljoen (2008: - € 14,3 miljoen).
De debt/EBITDA-ratio bedroeg 2,71 (convenant banken 3,0).

Overige informatie
In februari 2009 werd de deelneming in het kunstgrasbedrijf TigerTurf aangekondigd, welke transactie inmiddels is afgerond.

Vooruitzichten
Binnen TenCate zijn maatregelen doorgevoerd om het nadelige effect van een lagere omzet op het resultaat zo veel mogelijk te neutraliseren. De effecten zullen een positieve uitwerking hebben op de rest van het jaar.

Met uitzondering van de industriële markten voor beschermende weefsels en de markt voor componenten voor copiers en printers zijn de marktvooruitzichten  stabiel tot gunstig (kunstgras en defensiegerelateerde markten).

Gelet op de verwachte omzetontwikkeling over het gehele jaar zal de financieringspositie (debt/ebitda-ratio) van TenCate ten opzichte van het vorige jaar verbeteren.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 29 april 2009

Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden: veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090429 Trading update TenCate inzake Q1 2009
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)