2009

28 oktober 2009

Trading update TenCate inzake derde kwartaal 2009

Kostenmaatregelen tonen positief effect op bedrijfsresultaat (EBITA)

 • Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2009 stijgt met € 4,8 miljoen ten opzichte van 2e kwartaal
 • Positieve kasstroom van € 64 miljoen (tot en met 3e kwartaal)
 • Sterke balanspositie (solvabiliteit 47%)
 • Schuldpositie verlaagd tot € 264  miljoen (ultimo 2008: € 331 miljoen)
 • Debt / EBITDA-ratio 2,5
 • Inkrimping personeelsbestand (FTE’s) vanaf 1 januari 2009 met 880 (-18%)

x € miljoen

derde kwartaal 2009

derde kwartaal 2008

9 maanden 2009

9 maanden 2008

Omzet

222,9

269,6

656,4

781,2

EBITA

18,2

25,8

39,1

71,1

Nettowinst

10,0

11,9

25,2

37,3


Belangrijkste ontwikkelingen:

 • Advanced Textiles & Composites
  • De activiteiten op het gebied van brandwerende weefsels voor Amerikaanse legeruniformen (o.a. TenCate Defender™ M) blijven zich krachtig ontwikkelen. De TenCate Defender™ M productportfolio is verder verbreed en TenCate heeft zich met diverse producten gekwalificeerd voor nieuwe projecten;
  • De vraag van afnemers op industriële markten voor beschermende beroepskleding blijft terughoudend;
  • Voorraadniveaus in de productieketen van de Airbus A380 zijn verder afgebouwd;
  • TenCate Cetex® materiaal (composieten) opgenomen in het nieuwe Boeing-type 747-8;
  • Europese armourmarkt beweegt zich op een goed niveau. In de VS werden meerdere kleinere projecten gerealiseerd; grote projecten nog in de pijplijn.
 • Geosynthetics & Grass
  • Amerikaanse geosyntheticsmarkt liet nog geen herstel zien. Infrastructuurprojecten zitten in de pijplijn. Ondanks de omzetdaling werd dankzij kostenbeheersing een goed resultaat geboekt in vergelijking tot het derde kwartaal van vorig jaar;
  • In de kunstgrasmarkt werden na een late start gedurende het derde kwartaal goede volumes gerealiseerd. Wel was sprake van prijsdruk door verdere afbouw van voorraden. Er is sprake van een daling van de Amerikaanse markt door budgettaire krapte. De Europese markt bleef stabiel en de Aziatische markt vertoonde voortgaande groei;
  • Marktaandeel in de Europese en Amerikaanse kunstgrasmarkt is toegenomen als gevolg van de strategische keuzes ten aanzien van commerciële partners;
  • Op wereldschaal is de kunstgrasmarkt in een consolidatiefase beland als gevolg van financieringsproblemen en verlaging of uitstel van budgetten. Een toegenomen kwaliteitsbewustzijn van de markt (FIFA en andere sportbonden) draagt bij aan een verdere professionalisering van de sector;
  • TenCate introduceert garantieconcepten (performance- en duurzaamheidgarantie) in de kunstgrasmarkt om eindgebruikers meer zekerheid te bieden en het kwaliteitsimago te versterken.
 • Overige activiteiten
  • Bij TenCate Enbi zijn verdere maatregelen genomen ter verlaging van de kosten, mede gelet op de onzekere marktsituatie;
  • Xennia Technology maakte goede vorderingen op het gebied van nieuwe markttoepassingen (medische sector, voedingindustrie, textielindustrie) voor industriële inkjettoepassingen en behaalde de eerste significante omzet in Azië via een strategische partner.

Financieel
De investeringen over de eerste negen maanden van 2009 bedroegen € 10 miljoen (2008: € 39 miljoen). De netto kasstroom bleef zich volgens verwachting sterk ontwikkelen, waardoor de netto schuldpositie verder werd afgebouwd tot een bedrag van € 264 miljoen (ultimo 2008: 331 miljoen). De schuldratio bevindt zich momenteel op 2,48 (convenant banken: maximaal 3,0)

De belastingdruk is met 30,3% vergelijkbaar met dezelfde periode van 2008.

Ir. Loek de Vries (bestuursvoorzitter en CEO): “De bedrijfsresultaten (EBITA) over de eerste drie kwartalen laten een opgaande lijn zien. Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal verbeterde met € 4,8 miljoen ten opzichte van het voorafgaande kwartaal (2e kwartaal 2009: € 13,4 miljoen). De EBITA-marge verbeterde ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar van 5,8% tot 8,2%.
Gedurende dit jaar werd het totaal aantal werknemers (FTE’s) met 880 verder teruggebracht (-18%). Samenvattend blijf ik positief ten aanzien van onze toekomstige groeikansen en het daarmee samenhangende winstherstel.”
In het derde kwartaal van 2009 was sprake van een blijvende vertraging van overheidsbestedingen, zoals in sport en recreatie, defensie en infrastructuur. Voorzichtig valt op deelgebieden ook herstel waar te nemen voor 2010, hoewel de financieringsproblematiek van projecten onzekerheid verschaft over het tijdstip van realisatie.

De kosten werden verder verlaagd, waarbij de nadruk momenteel op Nederland ligt. In het buitenland, en vooral in Amerika, kon met meer flexibiliteit worden gereageerd op lagere omzetniveaus.

Op een aantal interessante terreinen op het gebied van composieten werden aan TenCate kwalificaties verstrekt, zoals op het gebied van de vliegtuigindustrie, de bouw van satellieten en de energiesector. Het verkrijgen van kwalificaties verzekert de toekomstige omzet van de onderneming. Een belangrijke groeimarkt zijn onbemande voertuigen (UAV’s) voor legertoepassingen en de satellietindustrie.
Op basis hiervan valt te constateren dat het aantal toepassingen van TenCate composietmaterialen in de nabije toekomst verder zal gaan toenemen. TenCate zal daarom ook onder de huidige economische omstandigheden blijven investeren in de toekomst.

Na een vooralsnog teleurstellende ontwikkeling in de VS rond de aanbesteding van militaire voertuigen, blijft TenCate een vooraanstaande speler op het gebied van voertuigenbepantsering in grote tenders. De verwachtingen voor deze markt blijven positief, mede gelet op grote projecten die zijn voorzien.

Ook voor de investering in inkjettechnologie (Xennia), welke voor TenCate primair wordt ingezet als veredelingstechnologie, bestaan positieve vooruitzichten.
Xennia is als partner geselecteerd in een nieuw Europees innovatieproject op het gebied van ‘flexible large area electronics’. De bijdrage van Xennia ligt op het terrein van oppervlakte nanocoating of -printing door middel van inkjettechnologie. Voor TenCate dienen in de eerste plaats innovatieve richtingen op het gebied van textieltechnologie ingeslagen te worden, wat voor de Nederlandse productie van beschermende weefsels een nieuw perspectief zal bieden. Xennia zal binnenkort ook in Nederland (Twente) een vestiging starten.  

De financiële positie heeft zich goed ontwikkeld. Dit is in de eerste plaats het gevolg van het in 2008 en 2009 gevoerde financiële beleid dat in april verder is aangescherpt, door focus aan te brengen op het genereren van een sterke kasstroom. Daardoor is bereikt dat financieringskosten laag bleven en dat geen beroep op de kapitaalmarkt behoefde te worden gedaan.

De fundamentele groeitrends die de afgelopen jaren de groei van TenCate hebben bepaald, blijven onverkort van kracht. Een groot deel van de omzet wordt met overheidsbudgetten gefinancierd en daarin is vertraging opgetreden of zijn prioriteiten verlegd. Overheidsbestedingen zullen naar verwachting de komende jaren een stimulerende factor zijn voor het herstel van de economie. Dit is positief voor de activiteiten van TenCate op markten voor infrastructuur, veiligheid en bescherming (defensie) en milieu (geosystemen). Daarnaast breiden de geografische markten van TenCate zich verder uit (China, India, Zuid-Amerika) en dat levert geleidelijk nieuwe omzet op.

De technologiecomponent, die kenmerkend is voor het businessmodel van TenCate, zal tevens een toenemende bijdrage leveren aan de groei.

Vooruitzichten
De bij de halfjaarresultaten uitgesproken verwachting dat de omzet voor de rest van het jaar minimaal gelijk is aan de omzet over de eerste zes maanden blijft van kracht. Hierbij dient de onzekerheid over de timing van grote defensieorders te worden meegewogen. TenCate neemt direct of indirect deel aan tenders die een belangrijke impact op de omzet op zowel de korte als de langere termijn kunnen hebben.

Het beleid om de kosten in lijn te brengen met de gedaalde omzet zal worden gecontinueerd.

Er wordt geen uitspraak gedaan ten aanzien van de winst over het lopende boekjaar.

De financiële ratio’s blijven naar verwachting voor het gehele jaar binnen de met de banken overeengekomen convenanten.

 

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 28 oktober 2009

Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 091028 Persbericht TenCate inzake trading update Q3
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)