2009

4 maart 2009

TenCate realiseert meer dan € 1 miljard omzet en een winstgroei van 35%

  • Omzet 2008: € 1.033 miljoen (+17%; +5% autonoom)
  • EBITA 2008: € 95,4 miljoen (+ 31%)
  • EBITA-marge 2008: 9,2% (2007: 8,2%)
  • Nettoresultaat vóór amortisatie en exclusief resultaat op verkochte activiteiten en bijzondere posten (cash earnings) 2008: € 62,7 miljoen (+35%)
  • Nettoresultaat 2008: € 51,1 miljoen (2007: € 46,4 miljoen)
  • Omzet vierde kwartaal 2008: € 251 miljoen (+11%)
  • EBITA vierde kwartaal 2008: € 24,3 miljoen (+9%) 
  • Dividendvoorstel € 0,85 (stock- + keuzedividend); 2007: € 0,80 (keuzedividend)

Algemene gang van zaken in het vierde kwartaal 2008
TenCate opereert in duurzame groeimarkten en boekte in het vierde kwartaal een omzetgroei van 11%. De autonome omzetgroei stagneerde echter door de effecten van de wereldwijde krapte op de financiële markten. Bij klanten was sprake van een reductie van voorraden, wat een vertragende invloed heeft gehad. Van een structureel lagere vraag in eindmarkten was echter nog weinig merkbaar. Wel trad enige vertraging op van projecten.

In de omzetontwikkeling in 2007 was in het vierde kwartaal sprake van piekvorming, vooral door uitlevering van legerorders (armour). Dit effect heeft zich in het vierde kwartaal van 2008 niet in dezelfde mate voorgedaan, waardoor het autonome groeicijfer in de kwartaalvergelijking is gedrukt.

De EBITA steeg met 9% tot € 24,3 miljoen. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat in de EBITA over het vierde kwartaal van 2007 bijzondere posten van
€ 4,1 miljoen waren inbegrepen. Gecorrigeerd voor deze posten steeg de EBITA met 34%.
Het valutaeffect bedroeg +6%.

Het nettoresultaat over het vierde kwartaal bedroeg € 13,8 miljoen (-13%). Gecorrigeerd voor de bijzondere posten van netto € 3,4 miljoen in 2007 is sprake van een stijging van circa 11%.

Jaarcijfers 2008

Omzet
TenCate passeerde de omzetgrens van € 1 miljard met een omzet van € 1.033 miljoen (2007: € 886 miljoen). De omzet groeide op jaarbasis met 17%, wat grotendeels voor rekening komt van acquisities. Autonoom bedroeg de stijging 5%.
De buy & build-strategie is erop gericht groei van geacquireerde bedrijven te bewerkstelligen of te versnellen. De pro forma autonome omzetgroei (inclusief autonome omzetgroei van geacquireerde bedrijven) over 2008 bedroeg 8%.
De autonome groei werd vooral geremd door TenCate Enbi en door de terughoudende ontwikkeling van de Europese markt voor werkkleding.

De sterkste autonome groei werd gerealiseerd in de Amerikaanse markt voor beschermende weefsels, vooral door de positieve ontwikkelingen op het gebied van brandwerende legertoepassingen (TenCate Defender™M en TenCate Gen2).
De omzet van armourcomposieten ontwikkelde zich gunstig, vooral na de overname van Composix.

De omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass komt met name voor rekening van de kunstgrasactiviteiten. De getoonde groei is mede het gevolg van doorgevoerde prijsverhogingen.

Bedrijfsresultaat voor amortisatie
Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) steeg met 31% tot € 95,4 miljoen. De stijging komt vooral voor rekening van acquisities.
De EBITA-marge steeg tot 9,2% (2007: 8,2%), waardoor de financiële doelstelling van 10% wordt benaderd.
Exclusief de genoemde bijzondere posten in 2007 bedroeg de autonome EBITA-groei 38%. Op jaarbasis is het valutaeffect op de EBITA -5%.

Winstontwikkeling
Als basis voor de groei van de winst over 2008 is de nettowinst vóór amortisatie en resultaat op verkochte activiteiten en exclusief bijzondere posten (cash earnings) aangegeven (2007: € 46,6 miljoen).
De cash earnings over 2008 bedroegen € 62,7 miljoen (+35%). De cash earnings per aandeel bedragen € 2,68 (2007: € 2,04).

De nettowinst over 2008 bedroeg € 51,1 miljoen (2007: € 46,4 miljoen). De nettowinst exclusief resultaat op verkochte activiteiten en bijzondere posten was in 2007 € 43,0 miljoen.

De nettowinst per aandeel over 2008 bedroeg € 2,18 (2007: € 2,04).

Dividendbeleid
TenCate heeft reeds vroeg in 2008 – gelet op de ontwikkeling van de wereldeconomie - een terughoudend investeringsbeleid gevoerd en diverse kostenmaatregelen genomen. De verhouding tussen netto schuldpositie en EBITDA bedraagt per eind december 2008 2,6 (convenant banken: 3,0).

Als financiële doelstelling is geformuleerd dat de verhouding tussen de netto schuldpositie en EBITDA structureel onder 2,5 dient te liggen. TenCate beschikt over een solide balans met een solvabiliteit van 42%.

TenCate voert een consistent dividendbeleid, dat gebaseerd is op een pay-out ratio van 40% en een betaalbaarstelling naar keuze van aandeelhouders in contanten en stockdividend. In het verleden hebben aandeelhouders in TenCate steeds voor meer dan 50% gekozen voor stockdividend, gelet op het groeikarakter van het aandeel.
TenCate opereert in duurzame groeimarkten en ziet, zoals in de vooruitzichten is verwoord, juist bij de huidige marktsituatie kansen. TenCate heeft ten aanzien van acquisities een goed track record opgebouwd. De buy & build-strategie heeft geresulteerd in een forse winstgroei per aandeel in de afgelopen jaren. TenCate hanteert als groeidoelstelling dat de nettowinst per aandeel voor amortisatie ten minste 10% dient te bedragen.

Gelet op de bovenstaande doelstellingen wordt voorgesteld het dividend over 2008 vast te stellen op € 0,85 per aandeel (2007: € 0,80 per aandeel), betaalbaar voor de helft in stockdividend en voor de andere helft naar keuze in contanten of in de vorm van stockdividend, waarbij de waarde van dit stockdividend het contante dividend licht zal overtreffen.

Financieel
De investeringen bedroegen € 48 miljoen (2007: € 63 miljoen). De belangrijkste investeringen betroffen de uitbreiding van de kunstgrasproductie, de nieuwe geosyntheticsfabriek in China en uitbreiding van de productiecapaciteit ten behoeve van aerospace-composieten (onder meer UD-technologie).

Het werkkapitaal per eind december 2008 bedroeg € 262 miljoen. De stijging ten opzicht van 2007 wordt – naast het effect door acquisities – veroorzaakt door optredende terughoudendheid van marktpartijen als gevolg van het afbouwen van voorraden (de-stocking).

De kasstroom uit operationele activiteiten steeg van € 27,8 miljoen naar € 48,7 miljoen.

De netto rentedragende schuld over 2008 steeg van € 230,4 miljoen naar € 331,1 miljoen, vooral als gevolg van acquisities. De netto financieringslasten bedroegen € 13,7 miljoen. Daarin is een bate van € 3,7 miljoen begrepen aan waardeverandering van financiële instrumenten alsmede koersverschillen.

De belastingdruk bedroeg 27,3%, tegen 20,5% in het voorgaande jaar. In 2007 was sprake van een eenmalige belastingbate. De hogere belastingdruk hangt samen met een toenemend winstaandeel van de Amerikaanse activiteiten, waar een relatief hoge belastingdruk (circa 35%) geldt.

Vooruitzichten 2009
TenCate opereert in duurzame groeimarkten. De basis voor de groei van de onderneming wordt gevormd door wereldwijde trends op het gebied van watermanagement en milieu, de groeiende vraag naar lichtgewicht materialen in transport en vervoer (vermindering brandstofkosten) en een toenemende aandacht voor veiligheid en bescherming. De huidige economische en financiële situatie kan een tijdelijk remmende invloed hebben op de marktontwikkelingen.
Binnen de sector Advanced Textiles & Composites vertegenwoordigen beschermende materialen voor defensiemarkten een belangrijk deel van de omzet. Op het gebied van persoonlijke bescherming en bepantsering (voertuigen) zal het beleid van overheden naar verwachting niet sterk afwijken van het verleden. Diverse toekomstige projecten zijn reeds aangekondigd.
De vooruitzichten van de Europese markt voor werkkleding ten behoeve van industriële eindgebruikers zijn terughoudend. Voor hoogwaardige veiligheidsweefsels voor met name de beroepskledingmarkt daarentegen blijven de vooruitzichten positief.

De space- en aerospacemarkten worden geleid door langetermijnontwikkelingen, hoewel de huidige krapte op de financieringsmarkt aanleiding kan zijn voor tijdelijke vertragingen.

In de VS is het marktbeeld voor geosynthetics blijvend terughoudend. Buiten de Verenigde Staten blijven de markten voor geosynthetics zich positief onderscheiden.
De voornemens van overheden om via infrastructurele projecten de economie te stimuleren zullen wereldwijd een positief effect hebben op de geosyntheticsmarkt.

Kunstgras blijft wereldwijd terrein winnen. De sportmarkt is veelal gerelateerd aan overheidsbudgetten.
De voorgenomen deelneming in TigerTurf, die onlangs is aangekondigd, zal de marktpositie van TenCate verder versterken. Dit is een vervolgstap in de strategie van end-usermarketing in de kunstgrasmarkt.
Door de goede mondiale strategische positionering van de onderneming doen zich juist in deze markt groeikansen voor. TenCate zal de mogelijkheden blijven onderzoeken om deze groeikansen te benutten, gelet op de winstgroei die daarmee in het verleden is gerealiseerd.

TenCate continueert het terughoudende investeringsbeleid en streeft naar voortgaande kostenbeheersing zoals dit reeds op een vroegtijdig tijdstip in 2008 is ingezet.

In tegenstelling tot het afgelopen jaar wordt, gelet op de huidige marktsituatie, geen winstprognose voor het lopende boekjaar afgegeven.


Gang van zaken per sector

Sector Advanced Textiles & Composites

(x € miljoen) Q4 2008  Q4 2007  2008   2007
Netto-omzet  122,2  100,3  481,0 350,3
EBITA   15,8  14,6  61,5 40,2
EBITA-marge   12,9% 14,6% 12,8% 11,5%

Van de totale omzet over 2008 van de sector Advanced Textiles & Composites van         € 481,0 miljoen komt 58% voor rekening van de Advanced Textiles-groep en 42% van de Advanced Composites-groep.
De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites nam in het vierde kwartaal toe tot € 122,2 miljoen (autonoom +3%). Het valutaeffect op de omzet over het vierde kwartaal bedroeg +6%.
De EBITA nam in het vierde kwartaal toe tot € 15,8 miljoen. De stijging kwam geheel voor rekening van acquisities en door het valutaeffect van +6%. De EBITA-marge in het vierde kwartaal bedroeg 12,9%. De marge daalde enigszins door een verandering in de productmix, mede door een lagere Europese omzet in de aerospacemarkt .

Over het gehele jaar bezien is een sterke autonome groei gerealiseerd in de Amerikaanse markt voor beschermende weefsels, met een forse omzetgroei in legertoepassingen (TenCate Defender™M-portfolio). Tegenover de groei van beschermende weefsels in de VS stond in het vierde kwartaal een daling van de vraag in de Europese markt. Deze is voornamelijk gerelateerd aan de markt voor werkkleding voor industriële eindgebruikers. In tegenstelling tot de Europese markt groeide in het vierde kwartaal de omzet van TenCate in de Amerikaanse industriële markt. TenCate heeft hier relatief kort geleden nieuwe producten geïntroduceerd, zoals TenCate Tecasafe™Plus.

De Aziatische markt is een opkomende markt voor veiligheidsweefsels. TenCate is hier onlangs een samenwerking aangegaan met een Thaise producent door de oprichting van TenCate Union - Protective Fabrics Asia ltd (50,65% belang). Deze onderneming verkeerde in het vierde kwartaal nog in de opstartfase.

De bijdrage van het Amerikaanse Composix is substantieel. TenCate is na de overname eind januari 2008 betrokken geweest bij grote projecten op het gebied van voertuigbepantsering, zoals het MRAP- en Stryker-programma. De omzet is projectgebonden. In het vierde kwartaal was geen sprake van grote uitleveringen op dit gebied.
In Europa heeft TenCate in de armourmarkt een stabiele positie opgebouwd en de omzet heeft zich in 2008 gunstig ontwikkeld.

In het vierde kwartaal deed zich een tijdelijke daling voor in de vraag naar aerospace-composieten (TenCate Cetex®). Reden hiervoor is het sterk reduceren van voorraden in de totale waardeketen. Het zwaartepunt van deze omzet ligt in de Europese aerospacemarkt. Er is door de industrie geen neerwaartse bijstelling van het aantal te bouwen moderne passagiersvliegtuigen aangegeven.
In de VS was er een aanzienlijke teruggang bij de bouwers van kleine zakenvliegtuigen.

Sector Geosynthetics & Grass

(x € miljoen) Q4 2008  Q4 2007  2008   2007
Netto-omzet  115,6 111,1 497,8 468,3
EBITA   8,8 4,5 37,8 30,4
EBITA-marge   7,6% 4,1% 7,6%  6,5%

Van de totale omzet over 2008 van de sector Geosynthetics & Grass van € 497,8 miljoen komt 62% voor rekening van de Geosynthetics-groep en 38% van de Grass-groep.
De omzet van de sector Geosynthetics & Grass nam in het vierde kwartaal licht toe tot    € 115,6 miljoen (autonoom -2%). Het valutaeffect op de omzet bedroeg in het vierde kwartaal +3%.
De sterke daling van de grondstofprijzen in de laatste maanden van het jaar en de situatie op de financiële markten waren aanleiding voor enige terughoudendheid bij afnemers om voorraden voor het nieuwe seizoen op te bouwen. Tevens was sprake van fasering van projecten door opdrachtgevers om budgettaire redenen. Uit de scherpe daling van de grondstofprijzen in het vierde kwartaal van 2008 werd nog onvoldoende voordeel behaald.

De EBITA bedroeg in het vierde kwartaal € 8,8 miljoen. De EBITA-marge in dit kwartaal steeg fors. Het valutaeffect bedroeg +10%. De verbetering van de marge over het gehele jaar is vooral te danken aan de Grass-groep, waar in 2007 sprake was van opstartkosten na de forse investeringen in productiecapaciteit.
De geacquireerde Mattex-organisatie is in 2008 volledig geïntegreerd in de TenCate Grass-groep, wat tot efficiencyvoordelen heeft geleid.

De Amerikaanse geosyntheticsactiviteiten hebben flexibiliteit getoond door de kosten in lijn te brengen met de voortdurend zwakke lokale marktomstandigheden.

Hoewel de marge van de gehele sector nog onder de geformuleerde doelstelling (minimum EBITA-marge 10%) ligt, is onder moeizame omstandigheden een goede verbetering gerealiseerd.

Sector Technologies

Vanaf de publicatie van de jaarcijfers 2008 wordt een nieuwe sector geïntroduceerd, waarin technologische ontwikkelingen worden ondergebracht. In deze sector is Xennia Technology opgenomen. Het bedrijf integreert hardware, software en inktrecepturen tot oplossingen binnen de zich sterk ontwikkelende industriële inkjetprintermarkt. Xennia is tevens leverancier van diverse platformen (componenten voor inkjetprintsystemen).
TenCate is initiator om samen met Xennia digitale textielveredelingsprocessen te ontwikkelen, onder meer voor de productie van ‘smart textiles’.
Xennia levert als ontwikkelingspartner van OEM’s tevens technologieoplossingen en componenten voor andere markten dan die waarop TenCate actief is.

De cijfers van Xennia zijn verwerkt onder de sector Advanced Textiles & Composites.
Xennia liet een goede ontwikkeling zien, waarbij commerciële successen werden geboekt, die veelbelovend zijn voor de toekomst.

Sector Technical Components / Holding & Services

(x € miljoen) Q4 2008  Q4 2007  2008   2007
Netto-omzet  13,6 15,0 53,8 67,4
EBITA    - 0,3 3,1 - 3,9 2,4

De afname van de EBITA van de sector Technical Components / Holding & Services hangt samen met de eerder genoemde bijzondere posten van € 4,1 miljoen in 2007 en het treffen van een reorganisatievoorziening voor TenCate Enbi in 2008.
De OEM-partijen op de markt voor (voornamelijk desktop) printers en copiers waarin TenCate Enbi opereert, hebben als gevolg van de huidige economische situatie wereldwijd maatregelen aangekondigd. Ook TenCate Enbi ontkomt niet aan het nemen van passende kostenmaatregelen. Herstel van de markt wordt niet op korte termijn verwacht.

De kracht van TenCate Enbi is dat de groep een wereldwijde speler is die beschikt over een gediversificeerde portfolio aan producten en een sterke ontwikkelcapaciteit. TenCate Enbi heeft op basis hiervan een sterke relatie met de belangrijke OEM’s in de Amerikaanse en Europese markt en een groeiende omzet in Azië. Mogelijk beschikken kleinere regionale concurrenten van TenCate Enbi over minder veerkracht om de huidige moeizame marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

Almelo, woensdag 4 maart 2009
Koninklijke Ten Cate nv


Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

De persconferentie van Koninklijke Ten Cate nv over de jaarcijfers 2008 vindt plaats op woensdag 4 maart om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. Aanmelden kan via media@tencate.com.

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090304 Persbericht TenCate inzake Jaarcijfers 2008
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)