2009

26 augustus 2009

Nettowinst eerste halfjaar 2009 € 15,2 miljoen (2008: € 25,4 miljoen)

Highlights 1e halfjaar 2009

  • Omzet € 433,6 miljoen (–15%; autonoom –23%; valutaeffect+5%)
  • EBITA € 20,9 miljoen (– 54%; autonoom –61%; valutaeffect +6%)
  • EBITA-marge 4,8% (eerste halfjaar 2008: 8,9%)
  • Nettowinst € 15,2 miljoen (2008: € 25,4 miljoen)
  • Nettowinst per aandeel € 0,61 (H1 2008: € 1,08)
  • Positief effect op nettowinst van (per saldo) € 5,2 miljoen door boekwinst op de verkoop van Geofabrics Australasia pty ltd en afboeking van een minderheidsbelang 
  • Debt/EBITDA-ratio ruim binnen bankconvenant (3); ratio ultimo juni: 2,5
  • Vrije kasstroom steeg over de eerste zes maanden met € 71,3 miljoen tot € 35,0 miljoen

Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘TenCate is goed gepositioneerd in duurzame nichemarkten, waarin de trends die voor onze groei belangrijk zijn onverkort van kracht blijven. De fundamenten onder deze kernmarkten zijn nog steeds intact. Wij blijven onze “buy & build”-strategie vervolgen en zullen groeikansen blijven benutten, zoals wij dat in het verleden succesvol hebben gedaan. Wij beschikken over een sterke balanspositie en hebben een substantiële groei in onze kasstroom gerealiseerd.
De huidige situatie bij banken, resulterend in krappe financieringsmogelijkheden, heeft geresulteerd in terughoudendheid bij afnemers, ondanks de aanwezigheid van projecten. Op grote schaal is overgegaan tot het afbouwen van voorraden. Zelfs (lokale) overheden, een belangrijke afnemersgroep van TenCate, stellen beslissingen uit en budgetten komen met vertraging beschikbaar.

Gelet op deze situatie hebben wij vanaf half april dit jaar prioriteit gegeven aan handhaving van een gezonde financiële positie. Hierdoor is voorkomen dat sprake zou zijn van aanzienlijke additionele financieringskosten en / of winstverwatering, met ongewenste langetermijneffecten.
Gelet op het fundament onder onze markten en de maatregelen in de kostensfeer die zijn en worden genomen, heeft TenCate de potentie bij een herstel van de markten ook sterk te kunnen herstellen.’

Gang van zaken tweede kwartaal 2009

De omzet in het tweede kwartaal bedroeg € 230,4 miljoen (autonoom: – 29%).

In dezelfde periode van 2008 was sprake van een aanzienlijke order voor voertuigbepantsering van het Amerikaanse leger, waarvan in de huidige periode geen sprake was. De markt voor voertuigbepantsering blijft een groeimarkt, maar de volumes dragen een wisselend karakter.

De Europese markt voor werkkleding voor industriële eindgebruikers stond onder zware druk.

De Amerikaanse markt voor geosynthetics ontwikkelde zich niet gunstig, door uitstel van infrastructuurprojecten wegens het in onvoldoende mate vrijkomen van overheidsgelden.

De kunstgrasmarkt is een seizoensgebonden markt, waarbij voorraden worden opgebouwd op basis van projecten die gedurende de zomermaanden dienen te worden gerealiseerd. De gebruikelijke voorraadopbouw heeft zich niet voorgedaan.

Het strakke financiële beleid heeft mede geleid tot onderbezettingsverlies, wat een additioneel drukkend effect heeft gehad op het resultaat.
In het tweede kwartaal daalde de EBITA (bedrijfsresultaat voor amortisatie immateriële vaste activa) met 58% tot € 13,4 miljoen (autonoom – 63%; valutaeffect + 5%). De EBITA-marge bedroeg 5,8% (Q2 2008: 10,5%).

De nettowinst in het tweede kwartaal 2009 bedroeg € 13,4 miljoen (Q2 2008:
€ 18,1 miljoen).

Financieel

De sterke groei van de kasstroom en beheersing van het werkkapitaal resulteerden in een verbetering van de debt / EBITDA-ratio. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg deze ratio 2,5 (bankconvenant: 3).

Het investeringsniveau werd al in een vroeg stadium (begin 2008) teruggebracht. Ook in 2009 is sprake van een zeer terughoudend investeringsbeleid. De totale investeringen over de eerste zes maanden bedroegen € 8,1 miljoen (H1 2008: € 29,4 miljoen).

De post netto financieringslasten steeg vooral door de afboeking van een niet-strategische deelneming van de Geosynthetics-groep van € 4,9 miljoen. Het saldo van de rentebaten / -lasten in deze post was over de eerste helft van 2009 circa
€ 0,7 miljoen lager dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Er was sprake van een lager rentepercentage over de externe schuld. In tegenstelling tot het voorafgaande jaar werden geen valutaopties gekocht ter afdekking van het translatierisico, zodat geen optiepremie werd betaald.

De netto rentedragende schuld per eind juni 2009 daalde tot € 287 miljoen (2008: € 349 miljoen).

De belastingdruk over de eerste zes maanden bedroeg 27% (2008: 30%).

Medewerkers

Eind juni 2009 bedroeg het aantal medewerkers circa 4.200. Het aantal personeelsleden is in de afgelopen 12 maanden wereldwijd met -14% afgebouwd, inclusief uitzendkrachten. Gelet op de bijzondere omstandigheden wordt een integratie van de Nederlandse productie bestudeerd, teneinde een substantiële kostenreductie en een door innovaties gedreven perspectief te realiseren.

Vooruitzichten lopende boekjaar

De marktvooruitzichten blijven voor de rest van het jaar ongewijzigd. Een opleving van de vraag, zoals eind maart werd geconstateerd, had betrekking op het (tijdelijk) weer opbouwen van productievoorraden en is daarmee niet structureel gebleken. In productieketens is werkkapitaalbeheersing op dit moment een continu proces, waardoor vertragingen in de omzetontwikkeling blijven optreden.

TenCate verwacht voor de rest van het jaar dat de omzet zich ten minste op een vergelijkbaar niveau zal begeven als in de eerste helft van het jaar.

De maatregelen om het kostenniveau te reduceren, zullen op termijn een positief effect hebben. De sterke financiële positie en de fors toegenomen kasstroom vormen een goede uitgangspositie voor verdere groei. TenCate beschikt over veelbelovende innovatieve projecten, die een positieve impuls geven aan de toekomstige ontwikkelingen.

Voor het lopende boekjaar wordt geen verwachting ten aanzien van de winst uitgesproken.

Toelichting gang van zaken per sector

Advanced Textiles & Composites

(x € mln.) H1 2009  H1 2008*)
Netto-omzet  215,3 246,0
EBITA 20,3 31,2
EBITA-marge  9,4% 12,7%

*) Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

De sector Advanced Textiles & Composites liet over het eerste halfjaar per saldo een autonome omzetdaling zien van 24%. De omzetdaling wordt vooral gerealiseerd binnen de marktgroepen TenCate Advanced Composites en TenCate Advanced Armour. Deze daling is voor het grootste gedeelte gerelateerd aan voorraadafbouw in de luchtvaartsector, vertragingen bij de introductie van nieuwe vliegtuigen en door de afwezigheid van grote projecten in de Amerikaanse armourmarkt.
Het valutaeffect op de omzet over het eerste halfjaar bedroeg +7%.

De autonome daling van de EBITA bedroeg over de eerste zes maanden 48%. Het valutaeffect bedroeg +10%.
 
De marktgroep Protective Fabrics liet in het eerste halfjaar per saldo een omzetstijging zien. De omzet van vlamvertragende weefsels voor Amerikaanse legeruniformen groeide aanzienlijk. Daarentegen was sprake van een forse omzetdaling in de Europese markt voor werkkleding voor industriële eindgebruikers.

Op grond van onafhankelijke tests is aangetoond dat de TenCate Defender™ M-productportfolio de hoogste graad van bescherming biedt. Dit materiaal wordt momenteel toegepast in verschillende onderdelen van de persoonlijke standaarduitrusting van het Amerikaanse leger. Bescherming van militairen blijft een belangrijk speerpunt voor innovatie en groei.

De voor 2009 verwachte groei voor aerospace-composieten bleef vooralsnog uit door de vertragingen in de productie van de Airbus A380 en de Boeing 787.
Voorts is sprake van een neerwaartse bijstelling van de te bouwen toestellen (build rates), welke tevens gepaard gaat met voorraadafname in de totale waardeketen. In het verleden heeft TenCate aanzienlijk geïnvesteerd om aan de verwachte groei tegemoet te kunnen komen. Momenteel zullen waar mogelijk kostenreducties worden gerealiseerd, met behoud van de groeipotentie.
De recente ontwikkelingssamenwerking van het Nederlandse luchtvaartcluster met zowel Airbus (TAPAS-consortium) als Boeing (TPRC) geeft het belang aan van het gezamenlijke streven het composietenaandeel in de luchtvaart sterk te laten groeien.

TenCate onderhoudt in de Verenigde Staten nauwe relaties met diverse OEM’s (original equipment manufacturers) van legervoertuigen. TenCate is betrokken bij het aanbieden van beschermingsoplossingen voor high profile voertuigprogramma’s, zoals de Humvee, Stryker, het Mine Resistant Ambush Protected Vehicle (MRAP), de Medium Tactical Vehicle (FMTV)-reeks en het Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). TenCate is momenteel in overleg met Oshkosh Defense, dat onlangs de opdracht kreeg voor levering van 3.944 voertuigen van het type MRAP All Terrain Vehicle (M-ATV), en directe toeleveranciers om vast te stellen waar onze technologie en capaciteiten toegevoegde waarde kunnen bieden. Aangezien deze besprekingen nog niet zijn afgerond, is het te vroeg hier uitspraken over te doen.

Groei werd gerealiseerd in de VS op het gebied van composietmaterialen voor de militaire luchtvaartindustrie en de ruimtevaart. Ook een belangrijk producent van kleine privévliegtuigen liet aan het einde van het tweede kwartaal reeds een aanzienlijk herstel van de build rates zien.

Geosynthetics & Grass

(x € mln.) H1 2009  H1 2008
Netto-omzet  192,8 236,5
EBITA 4,5 16,9
EBITA-marge 2,3% 7,1%

De omzetdaling van de sector Geosynthetics & Grass werd vooral veroorzaakt door de Geosynthetics-groep, met name door de marktsituatie in de VS.
De autonome omzetdaling van de gehele sector over het eerste halfjaar bedroeg 23%. Het valutaeffect op de omzet bedroeg + 4%.

De EBITA daalde relatief veel sterker dan de omzet (autonome daling EBITA 72%), doordat sprake was van een aanzienlijke onderbezetting.
Het actief sturen op beheersing van werkkapitaal en het temporiseren van de productie als reactie op de optredende omzetdaling hebben mede bijgedragen aan deze teruggang.

De Geosynthetics-groep in de VS, waar de economische daling al vanaf 2007 een rol speelt, heeft het kostenniveau geleidelijk aan de marktsituatie weten aan te passen. Daardoor is het negatieve effect op het resultaat relatief beperkter dan binnen de Grass-groep. De omzetvertraging werd in de kunstgrasmarkt vooral veroorzaakt door liquiditeitskrapte bij afnemers (marketing- / installatiebedrijven) en verlaging van kredietlimieten door kredietverzekeringsmaatschappijen. De kunstgrasmarkt is door de recente sterke groei van de voetbalmarkt nog niet in een volwassen fase beland. Daardoor is TenCate terughoudend ten aanzien van (krediet)risico’s voor partijen met een lage solvabiliteit en haalt het de banden aan met enkele toonaangevende partijen in de markt (deelname in TigerTurf in de eerste helft van dit jaar), wat positief uitwerkt voor de kwaliteit en stabiliteit van de markt.

Technologies / Technical Components / Holding & Services

(x € mln.) H1 2009  H1 2008 *)
Netto-omzet  25,5 29,1
EBITA - 3,9 - 2,8

*) Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Vanaf 2009 worden de cijfers van de nieuwe sector Technologies opgenomen onder deze derde sector (de cijfers over 2008 zijn voor vergelijkingsdoelen aangepast). Onder de in 2008 geïntroduceerde sector Technologies vallen de activiteiten van Xennia Technology ltd (78,95% belang) en diverse innovatieve technologische ontwikkelingsprojecten.

De autonome omzetdaling van deze sector bedroeg 15%.
Hoewel de omzet van TenCate Enbi daalde, blijft de onderneming interessante vervangende omzet realiseren in andere markten dan de printer- en copiermarkt. In het licht van de verslechterde marktsituatie is het break-evenniveau verder omlaag gebracht. De hiermee samenhangende kosten drukken eenmalig op het resultaat in het lopende boekjaar.

Xennia Technology boekte goede voortgang en breidde haar geografische marktgebied voor industriële toepassingen van inkjettechnologie uit.
Voor de verdere ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve digitale druk- en textielveredelingsprocessen werden partnerschappen afgesloten en werd, naast de reeds bestaande Europese subsidieregeling, subsidie ontvangen van zowel de Provincie Overijssel als van het Regionale Innovatieplatform. Het streven is een eerste versie van een industrieel productieproces voor veredeling eind dit jaar gereed te hebben voor proefseries voor producten ten behoeve van TenCate Advanced Textiles.

Bestuursverklaring
‘De raad van bestuur verklaart hierbij dat, voor zover hun bekend, de halfjaarrekening, opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Interim Financial Reporting”, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke TenCate nv en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.’

Almelo, woensdag 26 augustus 2009
Koninklijke Ten Cate nv


Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 0612 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

De persconferentie van Koninklijke Ten Cate nv over de halfjaarcijfers 2009 vindt plaats op woensdag 26 augustus om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. Aanmelden kan via media@tencate.com.

Koninklijke Ten Cate nv
TenCate is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate kunnen worden verdeeld in vier toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart, milieu & infrastructuur en sport & vrije tijd. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090825 Persbericht TenCate inzake resultaten H1
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)