2008

20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008

  • Omzet eerste helft 2008: € 511,6 mln. (+20%; +8% autonoom)
  • EBITA eerste helft 2008: € 45,3 mln. (+45%; +5% autonoom)
  • EBITA-marge: 8,9% (eerste helft 2007: 7,3%)
  • Nettowinst voor amortisatie en exclusief resultaat verkochte activiteiten en bijzondere posten (cash earnings): € 30,3 mln. (+47%)
  • Nettowinst eerste halfjaar 2008: € 25,4 mln. (2007: €19,4 mln.)
  • Zeer sterk tweede kwartaal: EBITA groeit met 59% tot € 31,9 mln.
  • Autonome omzetgroei sector Advanced Textiles & Composites +15%
  • Autonome omzetgroei sector Geosynthetics & Grass +8%
  • Goede marktvooruitzichten
  • Stijging voor geheel 2008 van de cash earnings verwacht van ten minste 30%

Algemene gang van zaken tweede kwartaal 2008

De omzet groeide in het tweede kwartaal van 2008 met 28% tot € 302 miljoen. Autonoom bedroeg de groei 11%. Het valutaeffect op de omzet bedroeg -8%.
De groei werd veroorzaakt door zowel Amerikaanse legerorders voor beschermende weefsels en voertuigbepantsering (acquisitie Composix) als door Europese legerorders voor voertuigbepantsering.
Daarnaast was sprake van een groeiende omzet van aerospace composites, vooral vanwege de leveringen aan Airbus Industries en een sterke groei van de omzet van de kunstgrasactiviteiten.

Afgezien van de markt voor geosynthetics in de VS, die vooral is gerelateerd aan de activiteiten in de bouw en infrastructuur, was in het tweede kwartaal sprake van voortzetting van de groei in de kernmarkten waarop TenCate in de wereld leidende posities inneemt.

De recente opening van de productievestiging in China voor geosynthetics en de joint venture in Thailand voor veiligheidsweefsels versterken de positie in de sterk groeiende Aziatische markten.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) steeg in het tweede kwartaal tot
€ 31,9 miljoen (+59%). Autonoom bedroeg de stijging 10%. Het valutaeffect op EBITA bedroeg in het tweede kwartaal -13%.

De EBITA-marge steeg in het tweede kwartaal van 8,5% naar 10,5%.

De nettowinst voor amortisatie en exclusief resultaat op verkochte activiteiten en bijzondere posten (cash earnings) in het tweede kwartaal nam met 52% toe tot
€ 21,8 miljoen. (De amortisatie bedroeg in het tweede kwartaal € 3,8 miljoen.)

Eerste helft 2008

De omzet over het eerste halfjaar bedroeg € 511,6 miljoen (2007: € 426,3 miljoen). Deze omzetgroei van 20% kwam in belangrijke mate voor rekening van acquisities. Autonoom nam de omzet toe met 8%.
Het valutaeffect op de omzet bedroeg -8%, vooral als gevolg van de zwakke Amerikaanse dollar.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie bedroeg € 45,3 miljoen, een stijging van 45% ten opzichte van de eerste helft van 2007. Autonoom was de stijging 5%. Het valutaeffect bedroeg -12%.
De EBITA-marge steeg in de eerste helft van het jaar van 7,3% naar 8,9%.

De cash earnings bedroegen over de eerste zes maanden van 2008 € 30,3 miljoen (ten opzichte van 2007: +47%). De groei ligt boven de eerder geïndiceerde winstgroei op basis van voorlopige cijfers, als gevolg van de afronding van de verwerking van acquisities.

De totale amortisatielast is als gevolg van de acquisities over de eerste helft opgelopen tot € 4,9 miljoen (2007: € 1,3 miljoen)

De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg € 25,4 miljoen (2007: € 19,4 miljoen).
De nettowinst per aandeel over de eerste zes maanden bedroeg € 1,08 (2007: € 0,86). 

Vooruitzichten 2008

De marktverwachtingen voor de voor TenCate belangrijke kernmarkten blijven gunstig. TenCate verwacht derhalve opnieuw een sterk jaarresultaat.

De nettowinst voor amortisatie en exclusief resultaat op verkochte activiteiten en bijzondere posten (cash earnings), die in 2007 € 46,6 miljoen bedroeg, zal naar verwachting toenemen met ten minste 30%, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. De amortisatielast over geheel 2008 zal circa € 10 miljoen bedragen (2007: € 3,6 miljoen).

Gang van zaken per sector

Advanced Textiles & Composites

x € mln Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007
Netto-omzet 149,9 84,8 248,2 168,0
EBITA 21,2 9,1 30,8 17,3
EBITA-marge 14,2% 10,7% 12,4% 10,3%

Advanced Textiles & Composites liet in het eerste halfjaar een omzetgroei zien van 48%. Een belangrijk deel van de omzettoename is afkomstig van het geacquireerde bedrijf Composix. In de eerste helft van het jaar nam de omzet autonoom toe met 15%. Het valutaeffect bedroeg -9%.
Ook de resultaten lieten een zeer sterke groei zien. Autonoom steeg de EBITA in de eerste helft van het jaar met 11%.
De verder toegenomen EBITA-marge weerspiegelt de toename van het aandeel van producten met een hoge functionele waarde en onderscheidend vermogen.

De omzet in deze sector wordt in belangrijke mate bepaald door de aanscherping van de eisen ten aanzien van beschermingsniveaus inzake brandwerendheid en bepantsering ten behoeve van militair personeel en materieel. De Amerikaanse defensiemarkt is hier met name van belang.

De defensieorders voor veiligheidsweefsels maken een belangrijk deel uit van de totale omzet van deze sector. Ook in de toekomst zal de vraag naar brandwerende weefsels zich sterk blijven ontwikkelen, gelet op de veiligheidseisen van het Amerikaanse leger en de toenemende interesse vanuit Europa.
Het TenCate Defender™ M-materiaal, dat door TenCate speciaal naar de specificaties van het Amerikaanse leger werd ontwikkeld, is in deze markt het leidende product. Inmiddels is de capaciteit op het gebied van de vezelproductie door toeleveranciers in lijn gebracht met de huidige behoefte. In de tweede helft van het jaar kunnen de volumes verder worden opgevoerd.

De omzet in Europa op het gebied van veiligheidsweefsels, waarbij de omzet vooral wordt gegenereerd in de industriële markt voor werkkleding en veiligheidskleding, bevindt zich op een lager niveau dan het afgelopen jaar.

TenCate is onlangs een joint venture aangegaan met een Thaise producent om zich een positie te verwerven in de opkomende Aziatische markt voor beschermende weefsels. De joint venture wordt medio augustus operationeel.

De overname van Xennia plc (75%) in maart 2008 betekent een versnelling in het vermarkten van inkjettechnologie voor bepaalde industriële toepassingen, waaronder productieprocessen in de textielsector. TenCate zal deze technologie exclusief inzetten in markten voor technisch textiel (functionele materialen). Andere industriële sectoren zullen de technologie in licentie kunnen toepassen.

De onderneming richtte zich in de afgelopen jaren vooral op researchprojecten voor derden. Xennia boekte in de eerste helft van 2008 enkele belangrijke commerciële doorbraken met eigen technologieoplossingen.

Als gevolg van de overname van Composix per eind januari 2008 heeft TenCate zich een goede uitgangspositie verworven op de Amerikaanse markt voor voertuigbepantsering. Door de overname is TenCate in staat in te schrijven op omvangrijke projecten. Dit heeft in de eerste helft van 2008 geresulteerd in aanzienlijke orders in deze markt.
In Europa nam de omzet in voertuigbepantsering toe. Ook voor de rest van het jaar is sprake van een goed gevulde orderportefeuille, zowel op het gebied van antiballistische producten als op het gebied van persoonlijke bescherming.

Op het gebied van aerospace composites is sprake van toegenomen omzet, vooral door de productie van composietmaterialen (TenCate Cetex®) voor de Airbus A380.
Met de overname van Phoenixx (VS) heeft TenCate een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van UD-technologie voor de aerospace-sector. De positie als ontwikkelingspartner en toeleverancier naar de gehele vliegtuigindustrie wordt hierdoor versterkt.

Door de acquisitie van het bedrijf YLA / CCS in de VS heeft TenCate zich een leidende positie verworven op het gebied van composieten voor de ruimtevaart. TenCate-materialen zijn opnieuw opgenomen in de recente Marsmissie van NASA.

Geosynthetics & Grass

x € mln Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007
Netto-omzet 139,1 132,8 236,5 221,3
EBITA 13,6 11,4 16,9 14,0
EBITA-marge 9,7% 8,6% 7,1% 6,3%

De omzetgroei over de eerste zes maanden bedroeg 7%. Autonoom was de stijging 8%. De omzetgroei werd voor 7% gedrukt door het negatieve valutaeffect.
De autonome stijging van de EBITA bedroeg in het eerste halfjaar 14%. Door kostenreducties en een betere procesbeheersing werd een hogere EBITA-marge gerealiseerd, hoewel de sterke stijging van de grondstofprijzen hierop een negatief effect had. Marktprijzen kunnen slechts met een zekere vertraging worden aangepast aan ontwikkelingen op de grondstofmarkt (PE / PP).

De groei van de sector Geosynthetics & Grass wordt gerealiseerd onder minder gunstige marktomstandigheden. Deze worden enerzijds veroorzaakt door economische factoren en sterk stijgende grondstofkosten en anderzijds door de huidige liquiditeitskrapte vanwege de problemen op de financiële markten.

De Aziatische markt voor geosynthetics blijft zich sterk ontwikkelen. TenCate opende medio juni een productievestiging in China om aan de groeiende vraag tegemoet te kunnen komen. De Amerikaanse markt voor geosynthetics is onverminderd terughoudend.
Buiten toepassingen op het gebied van infrastructuur en de bouw heeft TenCate een aantal interessante toepassingen ontwikkeld op het gebied van waterbeheer, milieu en industriële toepassingen. Zo werd een omvangrijke order geboekt voor de fabricage van kooien voor grootschalige natuurlijke viskwekerijen (TenCate Aquagrid®).

Hoewel de kunstgrasmarkt een aanhoudende groei vertoont, bestaan er belangrijke regionale verschillen. In Europa is op het gebied van kunstgras de voetbalmarkt sterk vertegenwoordigd. In Amerika en Azië wordt de markt gedomineerd door multipurpose sportvelden voor onder andere scholen en universiteiten. Desondanks blijft de groei van de kunstgrasmarkt momenteel achter bij de marktverwachtingen voor de lange termijn (15-20% groei).

Technical Components / Holding & Services

x € mln Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007
Netto-omzet 13,2 17,8 26,9 37,0
EBITA -2,9 -0,4 -2,4 0,0

TenCate Enbi liet een daling zien van de omzet, die vooral werd veroorzaakt door vertragingen van nieuwe projecten. Deze zullen later in het jaar van start gaan. TenCate Enbi genereert met regelmaat nieuwe kwalificaties voor nieuwe types inkjet- en lasercopiers, waarvoor de componenten opnieuw dienen te worden ontwikkeld. De timing van de lancering van deze nieuwe modellen is van invloed op de omzetontwikkeling van TenCate Enbi als een van de belangrijke toeleveranciers in deze industrie.
Er is sprake van een succesvol beleid ten aanzien van het verkrijgen van kwalificaties voor belangrijke Aziatische producenten.

Financieel

De investeringen in het eerste halfjaar bedroegen € 29,4 miljoen (2007: € 28,9 miljoen). De investeringen houden mede verband met projecten die in 2007 reeds een aanvang hadden genomen ofwel in dat jaar zijn goedgekeurd. Voor geheel 2008 zullen de investeringen op een lager niveau liggen dan in het afgelopen boekjaar.
Belangrijke projecten betroffen de uitbreiding van de productiecapaciteit van composieten vooral met het oog op de groeiende productie voor Airbus, de bouw van de nieuwe geosyntheticsfabriek in China en de uitbreiding van de kunstgrasproductie in Dubai en de VS.

De belastingdruk over de eerste zes maanden is gestegen van 23% in 2007 tot 30% in 2008. De stijging werd veroorzaakt door een eenmalige belastingbate in 2007 en een niet aftrekbaar deel van de post amortisatie, die in het lopende boekjaar sterk is gestegen. Ook de gewijzigde geografische samenstelling van de winst, waarbij het aandeel uit de VS is toegenomen, levert een hogere gemiddelde belastingdruk op.

De netto rentedragende schuld is in de eerste helft door de gerealiseerde overnames toegenomen tot € 349 miljoen (2007: € 246 miljoen).

De netto financieringslasten zijn gunstig beïnvloed door de koersontwikkeling van de Amerikaanse dollar, het lagere niveau van de dollarrente en de positieve waardeontwikkeling van rente- en valutainstrumenten.


Download: 200808 H1 NL plus bijlagen en beoordelingsrapport
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)