2008

30 oktober 2008

TenCate boekt winstgroei van 38% over eerste negen maanden

  • Omzet t/m derde kwartaal 2008: € 781,2 mln. (+18%; +7% autonoom)
  • EBITA t/m derde kwartaal 2008: € 71,1 mln. (+40%; +3% autonoom)
  • EBITA-marge: 9,1% (2007: 7,7%)
  • Nettowinst voor amortisatie en exclusief resultaat verkochte activiteiten t/m derde kwartaal (cash earnings): € 45,3 mln. (+38,3%)
  • Nettowinst t/m derde kwartaal 2008: € 37,3 mln. (2007: € 30,6 mln.)
  • Omzet derde kwartaal € 269,6 mln. (+16%; +5% autonoom)
  • Autonome omzetgroei (Q3) sector Advanced Textiles & Composites +3%
  • Autonome omzetgroei (Q3) Geosynthetics & Grass +7%
  • Nettowinst voor amortisatie en exclusief resultaat verkochte activiteiten (cash earnings) derde kwartaal € 15,0 miljoen (+22%)
  • Winstverwachting voor geheel 2008 gehandhaafd (cash earnings:+ 30%)

Algemene gang van zaken in het derde kwartaal 2008

De omzet nam in het derde kwartaal van 2008 toe met 16% tot € 269,6 miljoen.
Het valutaeffect op de omzet bedroeg -5%.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) steeg in het derde kwartaal tot  € 25,8 miljoen (+32%; autonoom: 0%).
Het valutaeffect op EBITA bedroeg in het derde kwartaal -8%.

De nettowinst voor amortisatie (cash earnings) in het derde kwartaal nam met 22% toe tot € 15,0 miljoen.

De sector Advanced Textiles & Composites liet in het derde kwartaal opnieuw uitstekende resultaten zien. De groei werd vooral veroorzaakt door de sterke vraag vanuit defensiemarkten en de vliegtuigindustrie.
De omzet in aerospace/space composites groeide met name door toegenomen leveringen (TenCate Cetex®) voor de Airbus A380.

In de Verenigde Staten zijn onlangs interessante kwalificatieprocessen in de space- en aerospacesector gestart. Mede door de recente acquisities beschikt TenCate over sterke technologieposities, waarmee in de nabije toekomst een belangrijke groei kan worden gerealiseerd in deze markten.

De sector Geosynthetics & Grass boekte in het derde kwartaal een voortgaande winstgroei onder moeilijke externe omstandigheden. In de VS ondervindt de markt voor geosynthetics hinder van de huidige economische situatie. TenCate heeft bij de geosyntheticsactiviteiten in de Verenigde Staten tijdig kostenmaatregelen genomen en wint marktaandeel.

In de kunstgrasmarkt vindt een nauwere samenwerking plaats met kwalitatief hoogwaardige marktpartijen om de positie in eindmarkten te versterken en de markt meer vanuit een systeemaanpak te benaderen. Deze ontwikkelingen zullen aanleiding geven tot een grotere mate van ketenintegratie, waarbij de kwaliteit en de performance van het eindproduct (sportveld) vooropstaan.
TenCate wordt wereldwijd beschouwd als een solide partner in de keten met een brede productportfolio. De huidige economische situatie biedt strategische kansen voor partnerships, gelet op het feit dat door de krapte op de financieringsmarkt momenteel enige groeivertraging zichtbaar wordt in deze bedrijfskolom.

Eerste negen maanden 2008

De omzet over de eerste negen maanden bedroeg € 781,2 miljoen (eerste negen maanden 2007: € 659,6 miljoen). Deze omzetgroei kwam in belangrijke mate voor rekening van acquisities. Autonoom nam de omzet toe met 7%.
Het valutaeffect op de omzet bedroeg over de eerste negen maanden -7%.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) bedroeg € 71,1 miljoen, een stijging van 40% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2007. Autonoom was de stijging 3%. Het valutaeffect op de EBITA bedroeg over de eerste negen maanden
-10%.

De nettowinst voor amortisatie en resultaat op verkochte activiteiten en bijzondere posten bedroeg over de eerste negen maanden van 2008 € 45,3 miljoen (2007: € 32,9 miljoen).

De nettowinst over de eerste negen maanden van 2008 bedroeg € 37,3 miljoen (2007: 30,6 miljoen).

De nettowinst per aandeel op cash earningsbasis over de eerste negen maanden bedroeg € 1,93 (2007: € 1,44).

Vooruitzichten 2008

TenCate opereert voor een belangrijk deel van de omzet in markten met een relatief beperkte conjunctuurgevoeligheid. De huidige economische situatie is echter uitzonderlijk. Er dient rekening mee te worden gehouden dat in de toekomst bepaalde (lokale) overheidsbudgetten afnemen en dat vooral industriële markten de komende tijd terughoudend kunnen zijn. Het tijdstip en de mate waarin dit zich kan voordoen, zijn nog onduidelijk. Het effect op de omzet over 2008 lijkt echter beperkt, gelet op de huidige orderpositie.

De groei van TenCate is vooral gebaseerd op markten voor bescherming van mens en milieu, onderwerpen die wereldwijd hoog op de agenda blijven staan.
De hoge mate van functionaliteit en toegevoegde waarde van TenCate-materialen, die vaak een vereiste zijn in specificaties, blijven sterke punten.

TenCate handhaaft de eerder uitgesproken winstverwachting.

Gang van zaken per sector

Advanced Textiles & Composites

(x € mln.)  Q3 2008  Q3 2007 jan-sept 2008  jan-sept  2007
Netto-omzet  110,6  82,0   358,8  250,0
EBITA 14,9 8,2 45,7  25,6
EBITA-marge 13,6% 10,1% 12,7% 10,2%

De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites in het derde kwartaal nam toe tot € 110,6 miljoen (autonoom +3%). Het valutaeffect op de omzet over het derde kwartaal bedroeg -6%.

De EBITA liet in het derde kwartaal een groei zien tot € 14,9 miljoen. 

De goede gang van zaken op het gebied van beschermende weefsels voor de Amerikaanse markt werd gecontinueerd, vooral wat betreft brandwerende weefsels voor defensie (TenCate Defender™ M). De Amerikaanse landmacht heeft dit materiaal als standaard gekozen voor de uitrusting van troepen die actief worden ingezet. TenCate beschikt over een sterke orderpositie.
Voorts heeft een nieuwe ontwikkeling van TenCate Defender™ M plaatsgevonden. Voor dit product, dat in het vierde kwartaal wordt gelanceerd, bestaat grote belangstelling. Dit brandwerende materiaal bezit multifunctionele eigenschappen (bijvoorbeeld isolerende werking). Hiermee worden de gebruiksmogelijkheden van dit product verder uitgebreid en kan het worden ingezet voor uiteenlopende toepassingen onder verschillende omstandigheden.

De Europese industriële markt voor veiligheidsweefsels is op dit moment enigszins terughoudend. Voor de nabije toekomst dient ook hier de defensiemarkt zich aan.

De activiteiten op het gebied van voertuigbepantsering in de VS, zoals het MRAP-programma, ontwikkelden zich zeer gunstig, mede op basis van uitleveringen van de in het tweede kwartaal ontvangen orders.

De Aziatische markt is een opkomende markt voor veiligheidsweefsels. TenCate is hier onlangs een samenwerking aangegaan met eenThaise producent in de vorm van TenCate Union-Protective Fabrics Asia ltd (50,65% belang). Deze joint venture is in het derde kwartaal operationeel geworden en verkeert nog in de opstartfase.

Xennia plc (75% belang) liet een positieve ontwikkeling zien. De introductie van de nieuwe printtechnologie, die in eerste aanleg is ingezet voor het printen van keramiek verloopt succesvol. TenCate zal deze technologie op termijn inzetten voor het coaten/finishen van technisch textiel (functionele materialen).

In Europa lag de omzet op het gebied van voertuigbepantsering in het derde kwartaal op een hoger niveau vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar. In de Verenigde Staten is na de overname van Composix sprake van een aanmerkelijke omzetgroei in voertuigbepantsering (o.a. MRAP-programma).

De omzet in Europa op het gebied van aerospace composites groeide sterk, vooral door het in productie gaan van de Airbus A380.

De acquisitie van Phoenixx versterkt de technologiepositie van TenCate in de aerospacemarkt. Voor deze technologie bestaat grote interesse. Op termijn bestaan er concrete mogelijkheden in zowel de luchtvaartsector als de ruimtevaart. Hiermee zijn thans investeringen en ontwikkelings- en kwalificatiekosten gemoeid.

Binnen de gehele sector Advanced Textiles & Composites is sprake van een hoge mate van innovatie en productontwikkeling, wat een belangrijke basis vormt voor verdere toekomstige groei.

Geosynthetics & Grass

(x € mln.)  Q3 2008  Q3 2007 jan-sept 2008  jan-sept  2007
Netto-omzet  145,7 135,9 382,2  357,2
EBITA 12,1 11,9 29,0 25,9
EBITA-marge 8,3% 8,8% 7,6% 7,3% 

De omzet van de sector Geosynthetics & Grass nam in het derde kwartaal van 2008 toe tot € 145,7 miljoen (autonoom +7%). Het valutaeffect op de omzet bedroeg in het derde kwartaal –5%.

De EBITA bedroeg in het derde kwartaal € 12,1 miljoen. De EBITA-marge in dit kwartaal daalde licht.

De Amerikaanse markt voor geosynthetics bleef zich ongunstig ontwikkelen, maar  TenCate wist haar marktpositie te versterken. Er was sprake van een groei van het volume in TenCate Geotube®-systemen. De Europese markten vertoonden per land een wisselend beeld, maar per saldo was sprake van groei door een zich sterk ontwikkelende Oost-Europese markt. De Aziatische markten blijven zich goed ontwikkelen.

De lichte daling van de EBITA-marge in het derde kwartaal van de sector Geosynthetics & Grass wordt vooral veroorzaakt door de prijsstijging op de grondstofmarkten (PE, PP). In het vierde kwartaal zijn deze prijzen daarentegen sterk gedaald. Daarnaast is sprake van enige terughoudendheid binnen de kunstgrasmarkt door krapper wordende financieringsmogelijkheden in de bedrijfskolom. De situatie op de financiële markten ontstond voor de kunstgrasmarkt op een zeer ongunstig moment, aangezien de piek van het seizoen in de periode augustus tot en met oktober ligt. Niettemin wordt een gematigde groei verwacht.

Gelet op de huidige onzekerheden in de markt zijn ook bij de Grass-groep kostenmaatregelen genomen om de doelstelling ten aanzien van een verdere groei van het resultaat en EBITA-marge van deze sector (EBITA–marge minimaal 10%) op termijn te kunnen realiseren.

Technical Components / Holding & Services

(x € mln.)  Q3 2008  Q3 2007 jan-sept 2008  jan-sept  2007
Netto-omzet  13,3 15,4   40,2 52,4
EBITA -1.2 -0,7 -3,6 -0,7

De markten voor printers en copiers, waarin TenCate Enbi opereert, staan momenteel onder druk. Wereldwijd kondigden de grote producenten maatregelen aan. Daarnaast hebben nieuwe projecten, waarvoor eerder vertragingen werden aangekondigd, nog niet geresulteerd in de verwachte volumes. Ondanks de minder gunstige marktvooruitzichten is TenCate Enbi als aanbieder op drie continenten goed gepositioneerd.

Financieel

De investeringen tot en met september bedroegen € 39,2 miljoen (2007: € 47,5 miljoen. Voor geheel 2008 zullen de investeringen op een niveau liggen van circa € 45 miljoen.

De rentedragende schuld per ultimo derde kwartaal is gestegen van € 235 miljoen in 2007 tot € 337 miljoen. 

De belastingdruk tot en met het derde kwartaal steeg tot circa 31% (2007: 23%). Deze stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van het relatieve winstaandeel van activiteiten in de Verenigde Staten, waar een relatief hoog tarief geldt.

Almelo, 30 oktober 2008
Koninklijke Ten Cate nv


Voor meer informatie:
Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Tel:  0546 544 338
Mob:  06 12 96 17 24
f.spaan@tencate.com
www.tencate.com

Download: Q3 301008 compleet
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)