2008

27 februari 2008

Nettowinststijging (+36%) TenCate aanzienlijk boven uitgesproken verwachting

 • Omzet stijgt tot € 886 miljoen (autonoom +14%)
 • Bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt met 39% tot € 69,4 miljoen
 • Bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) stijgt van € 51,1 tot € 73,0 miljoen (+43%); autonoom 29%
 • Nettowinst exclusief resultaat op verkochte activiteiten stijgt van € 34,0 miljoen tot € 46,1 miljoen (+36%)
 • Nettowinst na aftrek bijzondere baten stijgt tot € 43,0 miljoen (+26,5%)
 • Sector Advanced Textiles & Composites heeft belangrijke bijdrage geleverd aan de winststijging door militaire orders uit de VS; EBITA stijgt autonoom 86%
 • Autonome EBITA-daling van 22% binnen de sector Geosynthetics & Grass
 • Autonome omzet TenCate Enbi stabiel
 • Dividendvoorstel € 0,80 per aandeel (keuzedividend); 2006: € 0,70 per aandeel

Vierde kwartaal 2007
TenCate kende een uitstekend vierde kwartaal. De omzet in het vierde kwartaal steeg van € 171 miljoen tot € 226 miljoen. Autonoom steeg de omzet 26%.

Deze forse omzetstijging is vooral het gevolg van de grote uitleveringen van militaire orders in de VS voor brandwerende weefsels (TenCate Defender™M) en de reeds aangekondigde uitlevering van orders op het gebied van bepantsering van militaire voertuigen.
Ook het in 2007 geacquireerde TenCate Thiolon Middle East heeft belangrijk bijgedragen aan de omzet.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal steeg van € 9,7 miljoen tot  € 21,1 miljoen.

De nettowinst in het vierde kwartaal exclusief resultaat op verkochte activiteiten bedroeg € 15,6 miljoen (2006: € 7,1 miljoen).

In het vierde kwartaal werd een transactie gerealiseerd voor de verkoop van vastgoed in Nijverdal (Nederland) in het kader van de centralisatie van de productie van beschermende weefsels. Daarop werd per saldo een resultaat na belasting gerealiseerd van € 3,1 miljoen (voor belasting € 4,1 miljoen).


 
Jaarresultaten 2007

Omzet
De concernomzet liet in 2007 een krachtige stijging zien van 15% (autonoom + 14%). Het valutaeffect (met name de Amerikaanse dollar) bedroeg – 5%.  De concernomzet in strategische kernmarkten (veiligheidsweefsels, composieten, geosynthetics en kunstgras) steeg met 21%, waarvan 16% autonoom.

De omzetstijging kwam vooral voor rekening van de sector Advanced Textiles & Composites, waar de vraag naar brandwerende materialen voor militaire uitrusting opnieuw sterk toenam.
Ook de sector Geosynthetics & Grass boekte omzetgroei. Het merendeel hiervan was afkomstig van de acquisitie van TenCate Thiolon Middle East in Dubai.

De Amerikaanse markt voor geosynthetics was het gehele jaar terughoudend door de verslechterende conjuncturele situatie. In de rest van de wereld was in deze markt sprake van groei.

De kunstgrasmarkt vertoonde voortgaande groei, waarop TenCate met de gerealiseerde acquisitie goed heeft kunnen inspelen. Door de in de loop van het jaar gemelde productieproblemen, die samenhingen met de ingebruikname van nieuwe machines, was tijdelijk sprake van een verhoogd kostenniveau.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 39% tot € 69,4 miljoen.
Als gevolg van de acquisities in het verslagjaar is de post amortisatie immateriële vaste activa toegenomen van € 1,0 miljoen tot € 3,6 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) steeg met 43% van € 51,1 miljoen tot € 73,0 miljoen. Autonoom bedroeg de stijging 29%. De EBITA-marge steeg van 6,6% naar 8,2%.

Nettowinst
De nettowinst bedroeg in 2007 € 46,4 miljoen. Gecorrigeerd voor een boekwinst van € 0,3 miljoen op de desinvestering van activiteiten resteert een nettowinst van € 46,1 miljoen. Dit is een stijging van 36% ten opzichte van het in 2006 gerapporteerde bedrag van € 34,0 miljoen. Na aftrek van de nettobate van € 3,1 miljoen in verband met de genoemde onroerendgoedtransactie resteert een nettowinst over 2007 van  € 43,0 miljoen, wat een stijging betekent van 26,5%. Hiermee is de eerder uitgesproken verwachting van ten minste 25% nettowinstgroei gerealiseerd.

Per aandeel van nominaal € 2,50 steeg de nettowinst, exclusief resultaat op verkochte activiteiten en bijzondere posten, van € 1,64 tot € 1,89 (+15%). Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 0,80 per aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen (2006: € 0,70 per aandeel).

Ontwikkelingen per sector

Advanced Textiles & Composites

 • Netto-omzet: € 350 miljoen (+25%; autonoom +26%)
 • EBITA: € 40,2 miljoen (+88%; autonoom + 86%)
 • EBITA-marge: 11,5% (2006: 7,6%)

Bij de sector Advanced Textiles & Composites was sprake van een uitstekende gang van zaken:

 • Aanmerkelijke groei van de vraag in de Verenigde Staten naar brandwerende materialen voor legeruitrustingen. De vooruitzichten in deze markt blijven gunstig door de voorsprong van TenCate op basis van innovatieve producten die zijn toegesneden op de specifieke wensen van het Amerikaanse leger. TenCate kondigde recent aan opnieuw een vrijstelling onder het Berry Amendment te hebben ontvangen voor het TenCate Defender™M-product.
 • Groei van de Europese markt in hoogwaardige multiriskproducten (TenCate Tecasafe®, TenCate Tecashield® etc.) en een groeiende uitwisseling van productkennis tussen de betreffende TenCate-bedrijven resulteerden in korte introductietijden voor nieuwe producten in lokale markten.
 • Succesvolle buy & build-strategie op het gebied van aerospace & armour composites heeft de strategische positie van TenCate aanzienlijk versterkt (overnames van Roshield en Phoenixx TPC, alsmede de overnames van Composix en YLA/CCS begin 2008).
 • Goede start inzake kostenreductie en centralisatie van de Nederlandse productie van beschermende weefsels.

De omzetgroei bedroeg ruim 25%, waarvan de autonome toename 26% bedroeg (valutaeffect -6%). De sterke autonome groei kwam vooral voor rekening van TenCate Protective Fabrics USA.

Binnen TenCate Aerospace & Armour Composites was sprake van druk op de omzet door enerzijds vertragingen bij Airbus (A380) en anderzijds het niet volledig uitleveren van armourorders. Een gedeelte van de orders van 2007 loopt door tot in het eerste kwartaal van 2008.

Na de acquisitie van Roshield begin 2007 is de Europese commerciële organisatie op het gebied van antiballistiek geïntegreerd. De gezamenlijke aanpak is onder meer succesvol geweest bij het verwerven van een grote opdracht op het gebied van voertuigbepantsering in het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) steeg 88% (+86% autonoom) van   € 21,3 miljoen tot € 40,2 miljoen. De EBITA-marge steeg tot 11,5% (2006: 7,6%).

Geosynthetics & Grass

 • Netto-omzet: € 468 miljoen (+18%; autonoom +8%)
 • EBITA: € 30,4 miljoen (+19%; autonoom -22%)
 • EBITA-marge: 6,5% (2006: 6,4%)

De Amerikaanse markt voor geosynthetics stond het gehele jaar onder druk. De toegenomen omzet binnen de sector Geosynthetics & Grass werd vooral veroorzaakt door de groeiende vraag naar geosynthetics vanuit Azië en Europa.

De kunstgrasmarkt blijft een sterke groei vertonen. Er is sprake van een aanmerkelijke stijging van de vraag naar producten met een natuurlijke uitstraling.

De Grass-groep had gedurende het jaar te maken met problemen bij de ingebruikname van nieuwe machines (Nederlandse en Amerikaanse productie). Hierdoor kon de markt niet in voldoende mate worden beleverd. Vanwege deze oorzaken liep de introductie van nieuwe producten vertraging op. Als gevolg van deze problematiek was sprake van een tijdelijk verhoogd kostenniveau.

TenCate Thiolon Middle East was in staat een gedeelte van de vraag bij de overige twee productielocaties op te vangen.
Tevens was sprake van een sterke stijging van grondstofkosten (PE/PP), wat additionele margedruk veroorzaakte. In de kunstgrasmarkt kunnen prijsstijgingen pas met enige vertraging worden doorgevoerd, gelet op het seizoensmatige karakter van deze veelal projectgebonden markt. Voor het jaar 2008 zijn inmiddels prijsstijgingen doorgevoerd om de verder gestegen grondstofkosten af te dekken.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) van de sector Geosynthetics & Grass stond sterk onder druk. Er was sprake van een autonome daling van 22%. TenCate Thiolon Middle East heeft daarentegen een sterke positieve bijdrage geleverd.


Technical Components / Holding & Services

 • Netto-omzet: € 67 miljoen (-28%; autonoom 0%)
 • EBITA: € 2,4 miljoen, inclusief een bijzondere bate van € 4,1 miljoen

De omzet van de sector Technical Components / Holding & Services daalde door verkoop van activiteiten in 2006 en 2007. Autonoom bleef de omzet stabiel. TenCate Enbi, producent in Europa, de VS en Azië van technische componenten (rollers) voor vooral desktop inkjet- en laserprinters, vertoonde een stabiele omzetontwikkeling. De markten waarin TenCate Enbi opereert, vertoonden een gezonde groei van gemiddeld 10%. Vooral de markt voor kleurenlaserprinters groeide sterk. Er bestaan echter grote geografische verschillen, waarbij de Europese markt een voortdurende daling vertoont, omdat de producenten (OEM’s) zich vooral in Azië bevinden. Het in 2005 genomen besluit van TenCate Enbi om productie in China te starten heeft tot nieuwe omzet geleid.

 
Financieel
De investeringen lagen met € 63 miljoen (2006: € 43 miljoen) op een hoog niveau, bij een bedrag aan afschrijvingen en amortisatie van € 33 miljoen. Het grootste investeringsproject betrof de bouw van de geosyntheticsfabriek in Zhuhai (China). De investeringen faciliteren de toekomstige groei van het concern.
De netto rentedragende schulden per jaarultimo bedroegen € 230 miljoen (ultimo 2006: € 87 miljoen).

De sterke groei van TenCate door acquisities, de investeringen en de toename van het werkkapitaal leidden tot een groei van de vermogensbehoefte van circa € 200 miljoen. Deze werd voor € 50 miljoen gedekt door de 10% aandelenemissie begin 2007 en een vernieuwde en vergrote gesyndiceerde kredietfaciliteit van € 250 miljoen. Bij de concernfinanciering geldt als financiële doelstelling dat de verhouding tussen netto rentedragende schuld en EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie) structureel minder dan 2,5 dient te bedragen. Door de sterk toegenomen resultaten blijft sprake van een solide balanspositie en blijft TenCate ultimo 2007 ruimschoots binnen deze doelstelling.

De effectieve belastingdruk daalde van 27,2% in 2006 naar 20,5% in 2007. Van deze daling komt 3,5 procentpunt voor rekening van TenCate Thiolon Middle East. Daarnaast werd geprofiteerd van een incidentele belastingbate die betrekking had op voorgaande jaren en het benutten van fiscaal compensabele verliezen.
 
Vooruitzichten
TenCate heeft een sterke strategische ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de positie in de betreffende waardeketens verder is versterkt. Ook is de technologische basis versterkt door middel van zelf ontwikkelde en geacquireerde technologieën, onder meer op het gebied van digitale veredelingstechnologie (DigiTex). Technologieposities vormen de basis voor TenCate’s toekomstige groei.

Op basis van wereldwijde trends op het gebied van veiligheid en bescherming, zogenoemde army modernization programmes, aerospace (lichte structuren), watermanagement en milieu, verwachten wij als innovatieve materials supplier hierin een belangrijke rol te kunnen spelen. Sport en recreatie zijn groeimarkten bij uitstek. Voor de kunstgrasmarkt wordt voortgaande groei verwacht.

De sterke positie in de VS op het gebied van brandwerende materialen voor legeruitrusting zal geografisch verder worden uitgebreid. Inmiddels is er concrete interesse in Europa voor deze materialen. De nieuwe vrijstelling ten aanzien van het Berry Amendment (importvrijstelling in de Verenigde Staten) is positief voor onze vooraanstaande positie in de Amerikaanse markt.

De eind januari 2008 afgeronde overname van Composix bezorgt TenCate een goede uitgangspositie op de groeiende Amerikaanse markt voor voertuigenbepantsering.

Gelet op de doorgevoerde maatregelen binnen Geosynthetics & Grass wordt in deze sector een autonome margeverbetering verwacht. De nieuwe vestiging in China voor de productie van geosynthetics zal in de eerste helft van 2008 productief worden.

De recent aangekondigde overnames van Edel Grass, YLA / CCS en Xennia zullen naar verwachting binnenkort worden afgerond.

Ter financiering van de acquisities zal de bestaande gesyndiceerde kredietfaciliteit op korte termijn worden uitgebreid.

TenCate verwacht ook in 2008 een stijging van de winst te realiseren. De economische ontwikkeling van de Verenigde Staten, die ook van invloed kan zijn op de rest van de wereldeconomie, en de ontwikkeling van de koers van de US dollar zijn onzekere factoren. TenCate verwacht geen grote negatieve gevolgen van een eventuele daling van consumentenbestedingen.

De cijferbijlagen bij dit persbericht zijn te vinden in het pdf bestand.

Download: pb jaarciijfers 2007 definitief
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)