2008

29 april 2008

Nettowinst TenCate stijgt met 22% tot € 7,3 miljoen in eerste kwartaal

  • Netto-omzet € 209 miljoen (+10%)
  • EBITA € 13,4 miljoen (+20%)
  • Nettowinst gecorrigeerd voor amortisatie immateriële activa (cash earnings) € 8,4 miljoen (+33%)
  • Voortgaande sterke groei markt voor veiligheidsweefsels in VS (defensieorders)
  • Aanzienlijke order (US$ 60 miljoen) voor voertuigbepantsering ontvangen
  • Verbetering resultaten sector Geosynthetics & Grass
  • Omzet TenCate Enbi lager door terugval Amerikaanse markt

Algemene gang van zaken eerste kwartaal 2008

Omzetontwikkeling
De omzet nam, afgezien van valutaeffecten, in het eerste kwartaal toe met 17% tot € 209 miljoen. Autonoom steeg de omzet met 5%. De omzetstijging werd beperkt door enerzijds seizoenseffecten en anderzijds de voortdurend terughoudende Amerikaanse economie. Dit laatste was vooral van invloed op de Amerikaanse omzet in geosynthetics.
De orderpositie van de sector Advanced Textiles & Composites is sterk gegroeid ten opzichte van het einde van het eerste kwartaal van 2007.

Resultaat
Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa (EBITA) steeg met 20% tot € 13,4 miljoen (eerste kwartaal 2007: € 11,2 miljoen). De EBITA-marge nam toe tot 6,4% (eerste kwartaal 2007: 5,9%). Zonder rekening te houden met valutaeffecten bedroeg de stijging van de EBITA 34%.
De groei van de EBITA werd vooral veroorzaakt door de gunstige ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsweefsels (VS) en de acquisitie van Composix en TenCate Thiolon Middle East.

De nettowinst over eerste kwartaal van 2008 bedroeg € 7,3 miljoen (eerste kwartaal 2007: € 6,0 miljoen).
De post amortisatie immateriële vaste activa liet als gevolg van de recente acquisities een stijging zien tot € 1,1 miljoen (2007: € 0,3 miljoen). De nettowinst gecorrigeerd voor deze toename (op cash earnings-basis) liet een stijging zien van 33% tot € 8,4 miljoen.

Financiën
In verband met de gerealiseerde acquisities is de gesyndiceerde banklening in februari 2008 verhoogd van € 250 miljoen tot € 400 miljoen. De netto rentedragende schuld bedroeg per kwartaalultimo € 318 miljoen (ultimo eerste kwartaal 2007: € 222 miljoen). Het saldo van de financiële baten en lasten is slechts in beperkte mate gestegen (+ € 0,1 miljoen hogere last) en beïnvloed door positieve herwaardering van hedge-instrumenten (afdekking valutarisico) tengevolge van de waardedaling van de US-dollar.
De belastingdruk daalde ten opzichte van het eerste kwartaal tot 28% (2007: 31%), voornamelijk door de resultaten van TenCate Thiolon Middle East (Dubai).

De investeringen in het eerste kwartaal bedroegen € 12,6 miljoen, tegenover
€ 14,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2007. De belangrijkste posten betroffen:

  • De nieuwe fabriek voor geosynthetics in Zhuhai (China)
  • Uitbreiding productie van kunstgrasvezels (Dubai, VS)
  • Uitbreidingsinvesteringen composietenproductie.

Vooruitzichten
De huidige ontwikkelingen van de dollar en prijsontwikkelingen van oliegerelateerde grondstoffen (PP/PE-granulaten) vormen de aanleiding tot enige onzekerheid.

TenCate is strategisch gepositioneerd in kernmarkten die een goed perspectief bieden.

De verwachte bijdrage van de recent geacquireerde bedrijven en de huidige orderpositie, vooral binnen de sector Advanced Textiles & Composites, stemmen tot optimisme. 

De gecommuniceerde financiële doelstelling voor de groei van de winst per aandeel op lange termijn op cash earnings-basis (+10% winst-groei per aandeel), zal over geheel 2008 naar verwachting ten minste worden gehaald.

Ontwikkelingen per sector

Advanced Textiles & Composites

(x € miljoen) Q1 2008 Q1 2007
Netto-omzet 98,3 83,2
EBITA 9,6 8,2
EB ITA Marge (%) 9,7 9,9

De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites over het eerste kwartaal steeg met 19% tot € 98,3 miljoen. Het valutaeffect op de omzet bedroeg -10%. De omzetgroei van de sector Advanced Textiles & Composites is vooral gebaseerd op de gunstige ontwikkelingen in de Verenigde Staten (veiligheidsweefsels en aerospace- en armourcomposieten). In Europa werd uitsluitend groei gerealiseerd in de aerospacemarkt, vooral door de herstart van de leveringen voor Airbus.

Begin april werd naar aanleiding van de acquisitie van Phoenixx TPC (USA) een overeenkomst gesloten met het Nederlandse bedrijf Airborne Composite Tubulars voor het toepassen van Cetex®-composieten op basis van UD (uni-directional) technologie in de markt voor olie- en gaswinning (pijpleidingen).

TenCate Composix (USA) heeft in het eerste kwartaal (vanaf 1 februari) een goede bijdrage geleverd, onder meer op basis van leveringen aan het Amerikaanse Stryker-programma (voertuigbepantsering). Leveringen voor dit programma zullen tot en met het tweede kwartaal plaatsvinden.
TenCate is betrokken bij verschillende programma’s voor gepantserde voertuigen, zoals de MRAP (mine resistant ambush protection) vehicle programmes. Er is door de Amerikaanse defensie een aanzienlijk aantal programma’s voor persoonlijke bescherming en voertuigbepantsering aangekondigd. TenCate is hiervoor uitstekend toegerust, gelet op de huidige strategische positie en de totale productportfolio voor lichtgewicht bepantsering.
Bij de Nederlandse activiteiten op het gebied van beschermende weefsels is sprake van achterblijvende ontwikkelingen, als gevolg van terughoudendheid in de Europese deelmarkten voor veiligheidskleding.

Het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) bedroeg in het eerste kwartaal van 2008  € 9,6 miljoen (+17%). De stijging van de EBITA exclusief valutaeffecten bedroeg +30%.

Geosynthetics & Grass

(x € miljoen) Q1 2008 Q1 2007
Netto-omzet 97,4 88,5
EBITA 3,3 2,6
EB ITA Marge (%) 3,4 2,9

De omzet van de sector Geosynthetics & Grass over het eerste kwartaal steeg met 10% tot € 97,4 miljoen. Het valutaeffect op de omzet bedroeg -5%. De sector Geosynthetics & Grass kent een duidelijk seizoenspatroon, waarbij de marktvraag geconcentreerd is in het tweede en derde kwartaal.

De Amerikaanse markt voor geosynthetics bleef terughoudend. Vooral in Azië is de markt aanmerkelijk gunstiger. De groei in deze markt lag boven de 20%. De resultaten worden beïnvloed door het opstarten van de geosyntheticsfabriek in China (Zhuhai), welke in juni zal worden geopend. Er wordt echter al proefgedraaid. Er zijn momenteel circa 100 productiemedewerkers aangenomen, die momenteel een ‘training on the job’ krijgen. De toegenomen lokale productie in de Aziatische markt zal een belangrijke impuls zijn voor de groei van de omzet in deze geografische markt.

De TenCate Grass-groep boekt goede vorderingen met de integratie van TenCate Thiolon Middle East.
De groei van de markt ligt wereldwijd tussen de 10 en 15%. Gedurende het eerste kwartaal kwam de kunstgrasmarkt ten opzichte van eerdere jaren laat op gang.

Er vindt een aanzienlijk investeringsprogramma (ruim € 20 miljoen in 2007/2008) plaats in de VS en Dubai voor verdere uitbreiding van de productiecapaciteit. De fabriek in Dubai zal in 2008 de grootste productielocatie van de TenCate Grass-groep zijn, gevolgd door die in de VS.

Voorts vinden belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaats: enerzijds op het gebied van nieuwe vezels, anderzijds op het gebied van technologische processen en recepturen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen commerciële partners zich positief kunnen onderscheiden in de markt.

De EBITA steeg tot € 3,3 miljoen (+27%).De stijging van de EBITA exclusief valutaeffecten bedroeg +42%. De EBITA-marge steeg tot 3,4%. Maatregelen die genomen zijn ten aanzien van marktprijzen en kosten moeten over het gehele jaar gezien leiden tot een aanmerkelijke margeverbetering.

Technical Components / Holding

(x € miljoen) Q1 2008 Q1 2007
Netto-omzet 13,7 19,2
EBITA 0,5 0,4


De omzet van TenCate Enbi is gedaald door terugval in de Amerikaanse markt. Een aantal nieuwe contracten, vooral in Azië, zal later dit jaar tot vervangende omzet leiden.

U kunt de complete cijferbijlagen vinden in het pdf bestand.

Download: 080429 Q1 NL plus bijlagen
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)