2007

2 mei 2007

Resultaten Q1 2007

Nettowinst TenCate groeit 15% tot € 6,0 miljoen in eerste kwartaal
  • Concernomzet € 191 miljoen (Q1 2006: € 189 miljoen)
  • EBIT € 10,9 miljoen (+ 26%)
  • Nettowinst € 6,0 miljoen (+15%)
  • Fors gestegen orderpositie per 31 maart 2007
  • Sterk toegenomen omzet veiligheidsweefsels (Amerikaanse legerorders en groei Europese markt)
  • Terughoudende Amerikaanse economie zorgt voor lagere omzet in geosynthetics in de VS; licht herstel zichtbaar
  • Omzetgroei Grass-groep 18%; lagere marges door productmix (versterkt seizoenspatroon); capaciteitstoename operationeel vanaf tweede kwartaal
  • Impact acquisities in Q1 beperkt: Roshield opgenomen in de cijfers per medio februari. Mattex in resultaat opgenomen vanaf tweede kwartaal
  • Verwachte nettowinstgroei over geheel 2007 ten minste 25% (afgezien van resultaat desinvesteringen)

Algemene gang van zaken

Omzetontwikkeling
In het eerste kwartaal van 2007 bedraagt de omzet € 191 miljoen. Autonoom steeg de omzet met 7%. Het valuta effect bedroeg – 4%, als gevolg van de lagere US-dollar.

Een aanmerkelijke groei is gerealiseerd op het gebied van veiligheidsweefsels. De uitleveringen van eerder gemelde Amerikaanse legerorders dragen hier in belangrijke mate aan bij.

De cluster Aerospace & Armour Composites liet een autonome omzetdaling zien, maar de vooruitzichten in deze markten zijn onveranderd gunstig. In het eerste kwartaal was hier sprake van uitstel van een aantal belangrijke overheidsorders.

De omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass werd gedrukt door de terughoudendheid in de Amerikaanse Geosynthetics-markt. De bouwgerelateerde Geosynthetics-vraag stagneerde in deze markt. Er is een goede vraag vanuit de overige geografische markten.

De omzet van de Grass-groep steeg 18% over het eerste kwartaal van 2007. De acquisitie van Mattex heeft hieraan nog niet kunnen bijdragen, wegens consolidatie vanaf 31 maart 2007.

TenCate Enbi liet een daling van de omzet zien van circa 7%.

Bedrijfsresultaat (EBIT) en nettowinst
De toename van het bedrijfsresultaat (EBIT) tot € 10,9 miljoen (2006: € 8,6 miljoen) is in belangrijke mate toe te schrijven aan de sterke autonome groei van veiligheidsweefsels. De autonome EBIT-groei bedroeg 26%. Het valuta effect bedroeg -9%.

In de sector Geosynthetics & Grass is als gevolg van seizoensinvloeden de hoogte evenals de samenstelling van de omzet in het eerste kwartaal niet maatgevend. In deze sector is een relatief lage EBIT en -marge gerealiseerd.

Wegens de sterk gestegen marktvraag is bij de kunstgrasactiviteiten voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake van capaciteitsuitbreiding. Deze is vanaf het tweede kwartaal gereed voor productie, waardoor er een drukkend effect op het bedrijfsresultaat en de marge is ontstaan. Ook was het aanbod van hoogwaardige en klantspecifieke kunstgrasproducten gedurende het eerste kwartaal nog niet volledig beschikbaar.

De nettowinst nam 15% toe tot € 6,0 miljoen. De belastingdruk liep terug van 33% tot 31%.

Financiële positie
Na de aangekondigde acquisities van Roshield (antiballistische voertuigenbescherming) en Mattex (kunstgras) werd een aandelenemissie van circa € 51 miljoen (na kosten) succesvol geplaatst. Het aantal geplaatste aandelen nam daardoor toe tot een totaal van 23.169.621 stuks per ultimo maart.

Voorts werd een nieuwe kredietfaciliteit ten bedrage van € 250 miljoen afgesloten met een syndicaat van banken. TenCate beschikt hiermee over voldoende financieringsruimte voor verdere acquisities in het kader van de “buy & build” strategie.

De investeringsbehoefte voor 2007 blijft op een relatief hoog niveau van naar verwachting ruim € 60 miljoen voor het gehele jaar.
Per ultimo maart 2007 bedroeg de netto rentedragende schuld € 230 miljoen.

De nettokasstroom voor acquisities en desinvesteringen bedroeg in het eerste kwartaal  - € 21,8 miljoen (Q1 2006: - € 20,4 miljoen).

Vooruitzichten
Gelet op seizoenseffecten en de forse toename van de orderpositie zijn de vooruitzichten gunstig.

Wij herhalen de eerder uitgesproken verwachting dat de nettowinst, gecorrigeerd voor resultaten op desinvesteringen, over geheel 2007 zal toenemen met tenminste 25%, behoudens onvoorziene omstandigheden.

 

Voor de resultaten per sector en de cijferbijlage verwijzen wij u naar het complete persbericht in .pdf

 

Conference call
Wij bieden analisten de gelegenheid deel te nemen aan een conference call. Om 9.30 uur geeft Frank Spaan, hoofd Investor Relations, een toelichting op de Q1 cijfers. Hierna is er de gelegenheid vragen te stellen.

Het telefoonnummer voor de conference call is 020 713 27 56. Een operator zal u verwelkomen en de procedure toelichten.

Download: persbericht q1 2007 NL plus cijferbijlagen
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)