2007

1 maart 2007

Resultaten 2006

Nettowinst TenCate over 2006 stijgt 27%.
  • Omzet stijgt in 2006 met ruim 12% tot € 771 miljoen, waarvan 5% autonoom
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 30% tot € 50 miljoen, waarvan 18% autonoom
  • EBIT-marge stijgt van 5,6% naar 6,5%
  • Nettowinst inclusief resultaat op desinvesteringen € 76 miljoen (2005: € 30,5 miljoen)
  • Nettowinst gecorrigeerd voor desinvesteringen € 34 miljoen (+27%)
  • Belangrijkste bijdrage aan de winststijging afkomstig van de sector Advanced Textiles & Composites
  • Lage autonome omzetgroei en aanmerkelijke autonome EBIT-daling bij Geosynthetics & Grass
  • Goede voortgang geboekt met desinvesteringen (Plasticum en Synbra), met resultaat van € 42 miljoen
  • Goed resultaat TenCate Enbi
  • Dividendvoorstel € 0,70 per aandeel

Vierde kwartaal 2006
De omzet steeg in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode in 2005 met 7,4% tot € 171 miljoen. In het laatste kwartaal was sprake van een lage autonome omzetgroei (+2,5%). Deze lage groei hangt samen met een terughoudende markt in de Verenigde Staten binnen de sector Geosynthetics & Grass.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal steeg met 53% tot € 9,7 miljoen. In dit resultaat zijn incidentele baten verwerkt ten bedrage van ruim € 4 miljoen. Het valutaeffect op omzet respectievelijk bedrijfsresultaat bedroeg -4% en -7%. De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg € 6,5 miljoen (vierde kwartaal 2005: € 6,3 miljoen). In de nettowinst is in 2005 respectievelijk 2006 een resultaat op verkoop deelnemingen verwerkt van+ € 1,7 miljoen en - € 0,6 miljoen.

Jaarresultaten 2006
De concernomzet in 2006 liet een autonome stijging zien van 5% tot € 771 miljoen. Het achterblijven van de autonome groei in de tweede helft van het jaar wordt enerzijds veroorzaakt door de lagere groei in de Amerikaanse markt voor geosynthetics (bouwsector en infrastructuur). Anderzijds was in dezelfde periode van het jaar sprake van een tijdelijke stagnatie bij sommige afnemers in de Amerikaanse kunstgrasmarkt.

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 50,1 miljoen, een stijging met ruim 30%. Autonoom steeg het bedrijfsresultaat circa 18%. Daarbij was sprake van een sterke autonome daling van het bedrijfsresultaat binnen de sector Geosynthetics & Grass. De invloed van valutaeffecten op omzet respectievelijk EBIT over geheel 2006 bleef beperkt tot - 0,6% en - 0,9%. De nettowinst over 2006 bedroeg € 76 miljoen. Gecorrigeerd voor het resultaat op desinvesteringen steeg de nettowinst met 27% tot circa € 34  miljoen. De belangrijkste bijdrage aan de winststijging werd geleverd door de sector Advanced Textiles & Composites.

Per aandeel van nominaal € 2,50 steeg de winst, gecorrigeerd voor het resultaat op verkochte ondernemingen, van € 1,30 tot € 1,64. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 0,70 per aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen.

Zie het complete persbericht voor de resultaten per sector en de bijlagen.

Download: 1 maart cijfers 2006
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)