2007

24 september 2007

Raad van commissarissen steunt De Vries

Het Openbaar Ministerie heeft op eigen initiatief en eenzijdig een juridisch vooronderzoek openbaar gemaakt inzake een drietal verdenkingen ten aanzien van de heer De Vries, voorzitter van de raad van bestuur van TenCate. Hierbij is in de media een onwerkelijk beeld ontstaan. De raad van commissarissen heeft naar aanleiding daarvan besloten nadere informatie te verstrekken die is gebaseerd op de feitelijke omstandigheden.

Op grond hiervan is geen sprake van een directe of indirecte betrokkenheid, of enig financieel belang van de heer De Vries bij de aankoop van Spinnerij Nijverdal, zoals gesuggereerd.
Het in de media genoemde bedrag van NLG 1,6 mln. dat de heer De Vries in 1996 ontving, betrof een financiële compensatie voor een door de toenmalige raad van bestuur van TenCate ongedaan gemaakte zakelijke overeenkomst, zoals hierin nader uiteengezet.

In het persbericht van 14 september jongstleden heeft de raad van commissarissen zijn vertrouwen in de heer De Vries uitgesproken. Hij ondervindt ook de volledige steun en waardering van de ondernemingsraad en groepsdirectie.

Download: pb240907
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)