2007

20 maart 2007

Hellendoorn gaat in principe akkoord met bijdrage van 20 miljoen voor Masterplan KTC

Het college van de gemeente Hellendoorn heeft in principe besloten om € 20 miljoen uit de eigen middelen van de gemeente in te brengen om grondeigenaar van de locaties Hoge Dijkje en PC Stamstraat te worden.

In Nijverdal staat een megaproject in de steigers van regionale, zelfs landelijke allure. Betrokkenen zijn Koninklijke Ten Cate, de gemeente Hellendoorn, provincie  Overijssel en de rijksoverheid. Het gaat om het Masterplan Koninklijke Ten Cate. Koninklijke Ten Cate (KTC) streeft naar concentratie van de bedrijfsactiviteiten in Nijverdal-Noord en opwaardering van deze locatie. Het gaat om een totale investering van € 137 miljoen. De bedrijfsconcentratie in Nijverdal-Noord houdt in dat elders in Nijverdal bedrijfslocaties vrijkomen. Het gemeentebestuur van Hellendoorn ondersteunt de plannen voor de bedrijfsconcentratie. Het versterkt de lokale werkgelegenheid en geeft aansluiting bij kenniscentra zoals de Universiteit Twente. Daarnaast bieden de twee vrijkomende bedrijfslocaties geweldige kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de kern Nijverdal te versterken. De gemeente vervult een regiefunctie in de herontwikkeling van de twee vrijkomende bedrijfslocaties, Hoge Dijkje en PC Stamstraat c.a. Met name de locatie Hoge Dijkje sluit naadloos aan bij de centrumontwikkeling waar de gemeente Hellendoorn volop mee bezig is. Beide locaties bieden ruimte voor een impuls voor de woningbouw. Het college heeft in principe besloten om € 20 miljoen uit de eigen middelen van de gemeente in te brengen om grondeigenaar van de locaties Hoge Dijkje en PC Stamstraat c.a. te worden. Dit bedrag moet worden terugverdiend uit de exploitatie van de twee locaties.

Masterplan KTC
Nijverdal-Noord
Het voormalige textielbedrijf Koninklijke Ten Cate heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende innovatieve onderneming op het gebied van beschermende weefsels, geotextiel voor weg- en waterbouw, kunstgras en lichtgewicht composietmaterialen voor lucht- en ruimtevaart. Op drie locaties in Nijverdal werken 830 mensen. Koninklijke Ten Cate wil deze bedrijfsactiviteiten concentreren op één van deze locaties, op het bedrijventerrein Nijverdal-Noord. Realisatie van het Masterplan KTC betekent voor het bedrijf een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee een besparing op de productiekosten. Voor de omgeving betekent het een vermindering van milieuoverlast door het toepassen van nieuwe, hoogwaardige technieken en daarmee een verbetering van het woon- en leefklimaat. Onderdeel van het Masterplan is  ook investeren in innovatie en research in Nijverdal met het realiseren van een open kenniscentrum. Dit open kenniscentrum zal een rechtstreekse verbinding krijgen met de UT-Twente, waar ook andere bedrijven van kunnen profiteren. Het Masterplan KTC betekent een groei van de werkgelegenheid met zo’n 15% tot circa 965 personen. 

PC Stamstraat c.a.
De bedrijfsbeëindiging op de locatie PC Stamstraat betekent voor de omgeving minder milieuoverlast en hinder. De terreinen aan de PC Stamstraat, in het zuidelijk deel van Nijverdal, grenzend aan de Regge, worden ingericht als aantrekkelijk groen en waterrijk woongebied met ruimte voor 250 à 300 woningen.

Hoge Dijkje
Ook hier geldt dat de bedrijfsbeëindiging op de locatie Hoge Dijkje minder milieuoverlast en hinder oplevert voor de omgeving, waardoor het woon- en leefklimaat verbetert. Een deel van het complex aan het Hoge Dijkje is rijksmonument en zal gerestaureerd worden. Binnenkort zijn de resultaten bekend van een eerste studie die moet uitwijzen wat voor mogelijkheden er voor dit rijksmonument zijn. De eerste resultaten van de studie tonen een aantrekkelijke menging van woningen voor starters en ouderen, kantoren, horeca en andere voorzieningen.

Intentieovereenkomst Masterplan KTC
Juli 2006 hebben TenCate, gemeente en provincie een intentieovereenkomst getekend om het Masterplan KTC te realiseren. Begin 2007 moest duidelijk zijn of dit zou kunnen lukken. Daarom ligt nu de vraag voor welke financiële inspanning gemeente en provincie bereid zijn te leveren. De gemeente geeft voorkeur aan het verwerven van het eigendom van beide te herontwikkelen locaties met behulp van provinciale en rijksbijdragen. De provincie Overijssel heeft inmiddels € 5 miljoen toegezegd. Zowel TenCate als de gemeente zijn erg blij met deze toezegging. Van het rijk wordt voor dit traject € 12 miljoen gevraagd. De ministeries van VROM en EZ hebben nog geen concrete toezegging gedaan. De beslissing van het rijk is enigszins vertraagd door de val van het kabinet. Gelet op het (innovatieve) belang van KTC aan de regionale/ landelijke economie, valt ook van het rijk een flinke bijdrage te verwachten. In totaal komt daarmee de bijdrage van gemeente, provincie en rijk neer op maximaal € 37 miljoen als onderdeel van het Masterplan KTC met een totale investering door Koninklijke Ten Cate van € 137 miljoen.

Samenwerkingsovereenkomst gemeente, provincie en KTC
Het principebesluit wordt in april in de commissies en gemeenteraad behandeld. Indien de gemeenteraad instemt met het principebesluit, zullen de provincie, KTC en gemeente een samenwerkingsovereenkomst opstellen. In deze overeenkomst worden de voorwaarden opgenomen waaronder het genoemde bedrag van € 20 miljoen daadwerkelijk (gefaseerd) beschikbaar kan worden gesteld. Ook deze samenwerkingsovereenkomst wordt vooraf ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze besluitvorming is gepland rond de zomer van 2007, zodat daarna in de tweede helft van 2007 de planvorming voor de locatie PC Stamstraat kan worden opgestart.

Download: 20 maart 2007 gemeente hellendoorn gaat akkoord met bijdrage
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)