Gewapende grond

Keerconstructies

graphic retaining wall nl

Keermuren | Begroeide steile taluds

Keermuren
Een grondmassief kan in principe grote drukspanningen overbrengen, mits de grond de bijbehorende schuifspanningen kan weerstaan. Door het opnemen van horizontale wapeningslagen van TenCate Geosynthetics in de grond, kan het grondmassief aanzienlijk grotere schuifspanningen opnemen waardoor enerzijds wordt verhinderd dat het massief bezwijkt door verschuiving en anderzijds de vervorming van het massief wordt beperkt. Gewapende grond kan worden opgevat als een samengesteld materiaal met verbeterde eigenschappen, met name ten aanzien van trek- en schuifspanning.
De mogelijkheden voor bekleding van keermuren (taludhelling > 70°) zijn vrijwel onbeperkt. In principe kan iedere gewenste vorm van buitenafwerking worden toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt in harde (o.a. betonnen paneelwanden, gemetselde wanden, gestapelde betonnen blokken), semi-flexibele (o.a. stalen roosterwand, schanskorven) en flexibele (o.a. omslagsysteem met geotextiel/geogrid, gestapelde graszoden, zandzakken) bekledingssystemen. Hierbij geldt: hoe flexibeler het systeem, hoe beter vervormingen in de grond opgenomen kunnen worden.
 
In geval van kritische vervormingsbeperkingen of in constructies waar toezicht is gewenst, kan TenCate Polyfelt Geodetect worden geïnstalleerd om gewapende grondconstructie te monitoren. Geodetect meet en registreert de vervormingen (rek) in de grond en kan een waarschuwingssignaal afgeven zodra de vervorming een bepaalde grens overschrijdt.
 
Te gebruiken systemen en producten:
Wapening
Vector wall
R+F Ecowall
Monitoring
TenCate GeoDetect® 

Begroeide steile taluds
 
Door het aanbrengen van een TenCate Polymat anti-erosiemat kan het eroderen van de nog niet begroeide taludhelling voorkomen worden.  
 
Om begroeiing mogelijk te maken hebben steile groene taluds meestal een taludhelling < 70°. 
 
Voor het bouwen van ongewapende taluds worden over het algemeen lokaal aanwezige grond gebruikt. De maximaal haalbare taludhelling wordt in dat geval beperkt door de hoek van de inwendige wrijving van de gebruikte grondsoort en varieert van 1:1 tot 1:2. Door het talud te wapenen met horizontale wapeningslagen van TenCate Geosynthetic, kan het talud aanzienlijk grotere schuifspanningen opnemen waardoor enerzijds wordt verhinderd dat het talud bezwijkt door verschuiving en anderzijds de vervorming van het talud wordt beperkt. 
 
In geval van kritische vervormingsbeperkingen of in constructies waar toezicht is gewenst, kan TenCate Polyfelt Geodetect worden geïnstalleerd om gewapende grondconstructie te monitoren. Geodetect meet en registreert de vervormingen (rek) in de grond en kan een waarschuwingssignaal afgeven zodra de vervorming een bepaalde grens overschrijdt.
 
Te gebruiken systemen en producten:

Wapening

TenCate Polyslope® S
Monitoring
TenCate GeoDetect®
Material photo - TenCate TopTex™