Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Continuïteitstreven
Het duurzaamheidbeleid van TenCate maakt integraal onderdeel uit van het continuïteitsstreven van de multinational. Het is gebaseerd op de toekomstgerichte visie, missie en strategie van de raad van bestuur. Tegelijkertijd geeft het uiting aan het langetermijndenken en -handelen van de directies, het management en de medewerkers van de TenCate-divisies, alsmede de dochterondernemingen en deelnemingen wereldwijd.
 
Duurzame winstgevendheid
TenCate is zich als multinational bewust van de invloed van haar handelen op de maatschappelijke omgeving. Door het in stand houden van de onderneming met behulp van duurzame winstgevendheid wil TenCate bijdragen aan de sociale, ecologische en economische ontwikkeling voor toekomstige generaties.
 
Wereldwijde trends
Op basis van de wereldwijde trends veiligheid en duurzaamheid waarop TenCate zich richt, dienen zich tal van onderliggende thema’s aan die raken aan de TenCate-belofte van Protecting people, de bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving. De divisies van TenCate leveren met behulp van de volgende oplossingen een concrete bijdrage aan die bescherming:
 • Beschermende weefsels
 • Outdoor weefsels
 • Lucht- en ruimtevaart composieten
 • Anti-ballistiek en bepantsering
 • Geotextielen
 • Kunstgrassoorten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Voor TenCate is Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) het middel om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering. In het managen van de waardeketen komen tal van duurzaamheidaspecten in meerdere of mindere mate naar voren. Binnen de diverse waardeketens is TenCate als afnemer, producent, toeleverancier en samenwerkingspartner actief om duurzame innovaties op tal van gebieden te verwezenlijken.
 
Triple P
Onder MVO wordt verstaan het streven naar een balans tussen mens (People – sociale en ethische aspecten), milieu (Planet – ecologische en milieuaspecten) en bedrijfsresultaat (Profit – economische en bedrijfsmatige aspecten). TenCate wil hierin transparant en ethisch handelen. 
 
MVO-beleid
Dit duurzaamheidstreven wordt structureel verankerd in de verschillende facetten van de organisatie en bedrijfsvoering. De betrokken divisies en het Corporate Center hebben het MVO-beleid van TenCate uitgewerkt, vormgegeven en georganiseerd volgens de structuur, inhoud en beginselen van de MVO Prestatieladder.
MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000 / ICS 03.100.01), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (Global Reporting Initiative). Deze certificatienorm is zodanig ingericht dat die internationaal toepasbaar is. 
 
De MVO Prestatieladder staat voor: 
 • Het integreren van de uitgangspunten voor duurzaam ondernemen
 • Het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem
 • Het aantoonbaar en objectief vaststellen van de actuele status in dit ontwikkelingsproces
De MVO Prestatieladder objectiveert dat TenCate een managementsysteem heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin eisen en verwachtingen van belanghebbenden worden gemanaged op resultaat.
 
Belanghebbenden TenCate
De duurzame bedrijfsvoering van TenCate is gebaseerd op het creëren van toegevoegde waarde voor (eind)klanten, aandeelhouders, investeerders en overige belanghebbenden. Dit zijn organisaties of individuen die belang hebben bij beslissingen en activiteiten van TenCate; waarnaar soms wettelijke verplichtingen bestaan; en die TenCate verder kunnen helpen in een continu verbeterproces. 
 
Overige relevante belanghebbenden voor TenCate zijn:
 • Klanten, prospects en end-users
 • Concurrenten
 • Medewerkers
 • Alle divisies en deelnemingen
 • Leveranciers
 • Logistieke dienstverleners
 • Samenwerkingspartners
 • Onderzoeks- en onderwijsinstellingen en studenten
 • Branchedeskundigen, kennisinstellingen
 • Maatschappelijke organisaties, NGO’s
 • Internationale, landelijke, regionale en lokale overheden
 • Banken en verzekeraars
 • Omwonenden en belangstellenden
Speerpunten van TenCate
Op grond van de duurzaamheidverwachtingen zijn door TenCate de volgende speerpunten in het duurzaamheidbeleid bepaald:
 
A. De klant centraal
B. Verantwoorde producten en processen
C. Goed ondernemerschap
D. Goed werkgeverschap
E. Verantwoord zakendoen
F. Maatschappelijk betrokken
G. Meetbaar maken van en publiceren over – delen van – de footprint van de organisatie, processen en producten 
 
TenCate hanteert hierbij de volgende hulpmiddelen: 
 • Certificeringen (organisatie, proces en product)
 • Key Performance Indicatoren (KPI’s)
  • People
   • Werkgelegenheid
   • Welzijn en veiligheid
   • Opleiding en training
   • Diversiteit en gelijke kansen
  • Planet
   • Energie
   • Water
   • Emissie, afvalwater en afvalstoffen
  • Profit
   • Investeringen en inkoop
   • Producten en diensten
 • Interne rapportages en internal branding
 • Geïntegreerde verslaglegging en external branding
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)