Corporate governance structuur

Corporate Governance structuur

Code
De raad van bestuur en de raad van commissarissen van TenCate onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance, zoals vastgelegd in de principes en best practice-bepalingen van de door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code aangepaste code van december 2008.   In 2010 werden in reactie op de nieuwe code geen gedetailleerde aanpassingen gemaakt op het corporate governance-beleid. TenCate voldeed al grotendeels aan de code of was voornemens te voldoen aan de gewijzigde principes van de code. Zoals reeds het geval was met de vorige code, zal ook voor de gewijzigde versie een aantal uitzonderingen van toepassing zijn binnen TenCate, voornamelijk uit hoofde van de aard en de omvang van de onderneming. Deze hebben geen invloed op de basisprincipes van goed ondernemingsbestuur en integriteit. De verklaring van de raad van bestuur over de interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn te vinden in het jaarverslag.   

Structuur
De corporate governance-structuur is gebaseerd op het vrijwillig hanteren van het gemitigeerde structuurregime. De belangrijkste elementen hiervan zijn: 
  • Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders
  • Commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De profielschets van de leden van de raad van commissarissen wordt voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging besproken op de algemene vergadering van aandeelhouders. 
  • De algemene vergadering van aandeelhouders en de OR kunnen de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen 
  • Voor eenderde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt in principe dat de raad van commissarissen een door de OR aanbevolen persoon op de voordracht plaatst (versterkt aanbevelingsrecht van de OR) 
  • De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van stemmen, vertegenwoordigend ten minste eenderde van het geplaatste kapitaal, de voordracht van de raad van commissarissen afwijzen 
  • De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op basis van een bindende voordracht van de raad van commissarissen

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 18 april 2013 is toegezegd de volgende onderwerpen, die in dezelfde aandeelhoudersvergadering zijn behandeld, afzonderlijk te bevestigen:

  • Hoewel de Statuten van de Vennootschap in artikel 35 lid 6 bepalen dat de drempel voor het agenderingsrecht van aandeelhouders de wettelijk vastgestelde drempel bedraagt, zal de vennootschap voor het agenderingsrecht een drempel van 1% van het geplaatste kapitaal hanteren en pas gebruik maken van de hogere drempel van 3% van het geplaatste kapitaal, dan nadat hiervoor in de aandeelhoudersvergadering toestemming is verkregen.
  • Hoewel de Statuten van de Vennootschap in artikel 11 lid 2 sub b bepalen dat de vennootschap volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan tot 50% van het geplaatst kapitaal mag verkrijgen, zal de vennootschap hiervoor een percentage overeenkomend met 10% van het geplaatst kapitaal hanteren en pas na verkregen toestemming van de aandeelhouders zal gebruik kunnen worden gemaakt van het statutair bepaalde percentage.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)