Corporate governance structuur

Best Practices

Transparantie
TenCate erkent het belang van transparantie in de bedrijfsvoering. De onderneming past daarom de Nederlandse corporate governance code (‘de Code’) in vrijwel alle opzichten toe.

Op onderstaande punten wordt de Code niet (geheel) gevolgd. De paragraafnummers verwijzen naar de best practice bepalingen of principes van de Code:

II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor de maximale periode van vier jaar.
Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.
TenCate respecteert de ten tijde van de invoering van de Code reeds bestaande contractuele afspraken met bestuurders. Voor toekomstige contracten met bestuurders zal de bepaling worden toegepast.

II.2.8 Maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag van bestuurders.
De ten tijde van de invoering van de Code reeds bestaande contractuele afspraken met bestuurders worden gerespecteerd. De bepaling zal worden nageleefd ten aanzien van nieuwe contracten.

III.3.2. Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert in de zin van de Code.
Het door de Code verlangde financiële specialisme is binnen de raad van commissarissen als collectief aanwezig.

III 3.5 Een commissaris kan maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
De heer Deiters is in april 2010 voorgedragen en benoemd voor een vierde termijn van vier jaar als commissaris. De raad van commissarissen, gesteund door de raad van bestuur, heeft hem destijds bij wijze van uitzondering voor een vierde termijn voorgedragen aangezien de raad van commissarissen van mening is dat het profiel van de heer Deiters uitstekend past bij TenCate en dat hij, gezien zijn kennis van en ervaring (als oud-ondernemer) in de textielindustrie, daarin uniek is.

III.5. Instelling drie kerncommissies van de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een gecombineerde nominatie, remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie ingesteld. Gelet op de omvang en de samenstelling van de raad van commissarissen wordt dit passend geacht.

III.5.7 Van de auditcommissie maakt ten minste een financieel expert deel uit.
Het door de Code verlangde financiële specialisme is aanwezig binnen de auditcommissie als collectief.

IV.1 Volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld op afstand te stemmen. Echter, uit praktische en kostentechnische overwegingen worden zij nog niet in de gelegenheid gesteld op afstand met alle (andere) aandeelhouders te communiceren.

V.3. Interne auditfunctie.
De auditfunctie is geheel bij de externe accountant ondergebracht. Bovendien worden regelmatig operationele audits bij werkmaatschappijen uitgevoerd in opdracht van de raad van bestuur, dan wel de directeur financiën & administratie. Ook worden interne audits uitgevoerd in het kader van milieubeleid, algehele bedrijfsvoering, veiligheid, continuïteit en voorkoming van schades.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)