Corporate governance

Binnen Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is corporate governance gebaseerd op de volgende principes:
  • Waardecreatie voor aandeelhouders. Dit houdt in dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen. In het kader van interne financiële controle worden financiële ratio’s en kengetallen op de voet gevolgd. Deze geven de performance weer in termen van cash flow genererend vermogen, efficiency, margeontwikkeling en rendement op geïnvesteerd vermogen. Hierbij wordt mede gekeken naar de continuïteit op langere termijn. TenCate houdt rekening met het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen en haar sociale verantwoordelijkheden. 
  • Kwaliteit van het management en een passende remuneratie. Het remuneratiebeleid dient het mogelijk te maken hoogwaardig management aan te trekken dat aansluit bij het gespecialiseerde en multinationale karakter van TenCate. De prestatiebeloningsstructuur moet transparant zijn en gericht op key performance-indicatoren. De remuneratiecommissie van de raad van commissarissen draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van het remuneratiebeleid en de toetsing van de prestatiecriteria voor leden van de raad van bestuur. 
  • Gedragscode voor management en medewerkers. De onderneming beschikt over een integriteitscode, een klokkenluidersregeling en een regeling ter voorkoming van misbruik van voorkennis. Dit is een dynamisch proces, waarbij de gedragscode van tijd tot tijd kan worden aangescherpt. 
  • Disclosure. TenCate voert een open communicatiebeleid en verschaft regelmatig inzicht in belangrijke commerciële ontwikkelingen. Informatievoorziening moet voldoen aan criteria van juistheid, volledigheid en tijdigheid en aan transparantierichtlijnen en IFRS-standaarden, teneinde belanghebbenden een zo transparant en juist mogelijk inzicht te geven in de gang van zaken en vooruitzichten. Daarbij dienen de belangrijkste risico’s in kaart te worden gebracht en geëvalueerd. De informatie over de corporate strategie van TenCate wordt eenduidig gecommuniceerd. Sinds 2009 wordt voor wat betreft het eerste en het derde kwartaal volstaan met een marktconforme trading update, in overeenstemming met de in december 2008 van kracht geworden wetgeving. 
  • Financiële controle en risicomonitoring. De raad van commissarissen vormt uit zijn midden een financiële commissie, die toeziet op de financiële gang van zaken, acquisities, desinvesteringen en algemeen risicobeleid. 
  • Vermijden van tegenstrijdige belangen. TenCate is alert op tegenstrijdige belangen. Deze worden aan de orde gesteld en in principe gemeden. 
  • Sociale verantwoordelijkheid. TenCate streeft naar een goede relatie met haar directe omgeving en met belanghebbenden. De onderneming tracht de milieubelasting zo veel mogelijk te beperken. Dit uitgangspunt is tevens opgenomen in de gedragscode voor medewerkers. Hiervoor worden belangrijke milieu-investeringen gepleegd. Werkmaatschappijen van TenCate brengen al langere tijd belangrijke elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)