Bedrijfsperspectief

Waar TenCate weloverwogen naartoe gaat

Toegevoegde waarde
Het fundament onder de activiteiten van technologieconcern TenCate is tegenwoordig van onderscheidend niveau. Specialisatie op de productie van functionele, technische weefsels met hoogwaardige eigenschappen is in de afgelopen jaren centraal komen te staan. Feitelijk ging TenCate zich – op een hoger niveau – specialiseren in waar het al eeuwenlang goed was: het ontwikkelen, produceren en veredelen van – hoogwaardige – textiele en geëxtrudeerde materialen. Nieuwe toepassingsmogelijkheden en nieuwe markten kwamen centraal te staan. Focus, productvernieuwing, technologische innovatie en een lange termijn visie werden richtinggevend. Hierdoor is het realiseren van toegevoegde waarde de leidraad geworden. 
 
Onderscheidend
Binnen TenCate zijn technologieclusters (sectoren) geformeerd. Hierbij is
– op grond van onderscheidende technologieën – de inkoop van grondstoffen geconcentreerd (buying power). Tevens werden zogeheten market windows (marktdivisies) met reeksen aanverwante product-markt-technologie (PMT) combinaties gerealiseerd, waarbij de betrokken technologieën de draaiassen zijn. De basistechnologieën zijn complementair aan elkaar. 
 
Criteria
De market windows zijn zodanig gekozen dat aan de volgend criteria wordt voldaan:
 • Een vereiste marktgroei van minimaal 10%
 • De eisen van de markt zijn gebaseerd op kritische, functionele eigenschappen
 • Specificaties van materialen zijn onderhevig aan (inter)nationale normeringen, wet- en regelgeving
 • Er bestaan relatief hoge toegangsdrempels in de betrokken markt(en)
Door middel van (nieuwe) reeksen PMT-combinaties takt TenCate aan op wereldwijde trends en ontwikkelingen. Het denken in oplossingen en (modulaire) systemen – de zogeheten TenCate Solutions – voert de boventoon.
 
Systeemaanpak
Door het zoeken van oplossingen en dankzij de systeembenadering (single product systems, multi-product systems, integrated systems) komt TenCate steeds meer in contact met andere technologieën en partijen. TenCate zal in toenemende mate in open innovatienetwerken opereren waarbinnen de specifieke eigen kennis en ervaring een deel van de oplossing vormen. Van daaruit zullen verrassende nieuwe PMT-combinaties en dienovereenkomstige market windows ontstaan.
 
Technologieën
TenCate kent twee basistechnologieën. Aan de ene kant is dat – naast de vezel- en weefseltechnologie – de finishtechnologie. De market windows hiervan zijn: beschermende weefsels, outdoor weefsels en composieten voor de lucht- en ruimtevaart, automotive en bepantsering (armour). Aan de andere kant is dat – naast de non-woven- en gridtechnologie – de extrusietechnologie. De market windows hiervan zijn: geotextiel, industrial fabrics en kunstgras. 
 
Toegevoegde waarde
Het realiseren van maximale toegevoegde waarde door value chain management is het raamwerk voor de strategie van TenCate. Met het TenCate-business model handelt de onderneming vanuit eigen kracht. Het outside-in denken is de leidraad geworden. Systeemgerichte oplossingen zijn het antwoord op telkens wisselende wensen en verwachtingen van de buitenwereld. 
 
End-user marketing
Dankzij de opgebouwde expertise kan gericht op de klantvraag worden ingegaan. Elk nieuw product dat TenCate wil ontwikkelen, dient te zijn geënt op de heersende klantvraag danwel nieuwe (inter)nationale normeringen, wet- of regelgeving. Pull marketing is het verkoopmiddel, waarbij in een vroegtijdig stadium de specificaties met de klant – de end-user – zijn vastgelegd en/of dienen te worden ontwikkeld. Het kunnen inspelen op (nieuwe) specificaties is een belangrijk concurrentiemiddel. Hierbij zijn belangrijke speerpunten: de brandingstrategie, de time to market (waaronder het R&D proces) en het creëren van standaarden met betrekking tot specificaties die gelden in de markt.
 
Marktpotentie
Door eindmarkten (decision making units) op tal van manieren te beïnvloeden op normeringen danwel met behulp van innovatie nieuwe normen te realiseren of forceren, kan de standaard worden gezet, steeds op een hoger niveau. Positief effect is tevens dat (potentiële) klanten zich tot TenCate wenden met vernieuwende vragen en behoeften. De marktpotentie is leidend voor de oplossingen van TenCate. 
 
Risicosamenleving
De context waarbinnen TenCate opereert kan worden omschreven als ‘de risicosamenleving’. Door het gericht benoemen van wereldwijde maatschappelijke trends en afgeleide marktthema’s blijft de onderneming verbonden met haar omgeving. Tegelijkertijd jagen maatschappelijke trends en onderliggende thema’s de vraag naar bepaalde materialen ook aan. De global trends waarop TenCate zich richt zijn: veiligheid en bescherming en duurzaamheid en het milieu. Daarbij zijn ondermeer de volgende marktthema’s belangrijk voor TenCate: toegenomen dreiging, persoonlijke veiligheid, brandstofbesparing, milieubescherming, watermanagement en bescherming van de leefomgeving.
 
Strategie
Alles dat TenCate doet dient verankerd te zijn en een zekere samenhang hebben, steeds gebaseerd op de visie van Protecting people. De kern van de strategie van TenCate is gebaseerd enerzijds op de Buy & Build component en anderzijds op de Fix it – Exit component. Hierdoor ontstaat focus op markten voor advanced materials. Randvoorwaarden van de TenCate-strategie zijn:
 1. Marktleiderschap (kritische massa)
 2. Groei 
 3. Evenwichtig productportfolio (bijvoorbeeld de BCG-matrix, met twee dimensies: marktaandeel en marktgroei)
Fix it – Exit
Alles dat niet high-tech materialen (zoals technisch textiel) is gerelateerd – dat dus niet tot de core business van TenCate behoort – valt onder de Fix it – Exit component van de bedrijfsstrategie. Deze bedrijfsonderdelen worden eerst gezond gemaakt en vervolgens verkocht. De vrijgekomen middelen worden weer aangewend voor nieuwe acquisities.
 
Buy & Build
Het Buy-element van deze strategiecomponent wordt gedreven door de missie om marktleiderschap en groei te realiseren op basis van de TenCate technologieën. Hierbij draait het om complementaire producten, complementaire markten en complementaire technologieën. Daardoor mag een overname of deelname niet méér van hetzelfde zijn, maar moet het uitdrukkelijk iets toevoegen, steeds met het oog op een sterkere positie in de waardeketen. 
 
Waardeketen
Deze strategie vraagt om value chain management, om meer grip op de ketens waarin TenCate actief is. Dit betekent aan de achterkant van de waardeketen een versterking van de inkoopkracht door vergroting van de kritische massa. En aan de voorkant van de waardeketen – richting de klanten van de afnemers van TenCate – een betere positionering van de merken en het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde door middel van commerciële allianties, joint-ventures en overnames. Dit laatste is het Build-element binnen deze strategiecomponent, die zich richt op investeringen in geavanceerde materialen. Zo wordt stap voor stap nieuw leven geblazen in technisch textiel. 
 
Acquisities
Als onderdeel van de Buy & Build strategie streeft TenCate horizontale acquisities na binnen het gehanteerde business model van value chain management. De onderneming groeit horizontaal binnen de waardeketen. Van voorwaartse of achterwaartse integratie is geen sprake. Joint-ventures met of volledige overnames van bedrijven die dezelfde, aanpalende of complementaire technologieën hebben, helpen de onderneming groeien. De positie in de waardeketen is daarbij bepalend voor een dergelijke kandidaat. Zit die kandidaat in ongeveer dezelfde schakel in de waardeketen, dan is TenCate potentieel geïnteresseerd. 
 
Verborgen waarde
TenCate heeft een groot aantal acquisities gedaan. Deze versterken de posities van de onderneming op alle vier de hoekstenen. Bij voorkeur koopt TenCate bedrijven met een verborgen waarde. Zeker als het betrokken bedrijf een bepaalde technologie in huis heeft, die TenCate van wezenlijk belang acht voor het realiseren van haar strategie, en deze technologie nog niet in huis is. Door heel gericht overbodige kosten te saneren en de verborgen kwaliteiten (patenten, merken, mensen, machines en fabricagemogelijkheden) te koppelen aan bestaande bedrijfsonderdelen, kan relatief snel nieuwe winstgevende omzet worden gerealiseerd. 
 
Leiderschapspositie
Bij het managen van de positie in de waardeketen kan naar de onderneming worden gekeken vanuit de goederenstroom en de toegevoegde waarde die daarbij wordt gegenereerd. Dat begint aan de inputzijde met de grondstoffen. Door wereldwijd te opereren vanuit een leiderschapspositie kan worden geprofiteerd van regionale prijsverschillen en economies of scale. En creëert buying power.
 
Business model
In het business model van TenCate staan productdifferentiatie en kostenleiderschap in elkaars verlengde, net zoals end-user marketing en technologische innovatie. Hoe hoger de toegevoegde waarde, hoe eerder klanten ontdekken hoe uniek de producten en oplossingen zijn die TenCate aanbiedt. Vooral op het gebied van kostenbeheersing en productdifferentiatie is sprake van complementariteit: het zuiver sturen op kosten leidt tot weinig productdifferentiatie. Het volledig sturen op een gedifferentieerd productassortiment betekent een minder efficiënte productie (kleine series, omstelkosten, additioneel werkkapitaal, etc.). 
 
Defensief
Kostenleiderschap wordt als de last line of defence gezien, terwijl productdifferentiatie geldt als een offensieve marktbenadering. Bedrijfsonderdelen zullen permanent een afweging moeten maken tussen deze twee uitersten.
 
Hoekstenen
De vier hoekstenen van het TenCate business model (met de klok mee van rechts onder naar rechts boven) zijn:
 1. Kostenleiderschap (intern gericht, betreft flexibiliteit). De eerste hoeksteen betreft kostenleiderschap. Dit heeft niet alleen betrekking op volumeproducten maar ook op specialties. Het dwingt de onderneming om steeds heel bewust met kosten om te gaan, maar ook met de (kostenmatige) wijze van produceren, met het margebeleid, het slimmer omgaan met processen, het organiseren van logistieke stromen, het reduceren van milieukosten, et cetera. Tegelijkertijd dwingt het om een evenwichtig productportfolio in stand te houden met expansieproducten, exploitatieproducten en eliminatieproducten. 
 2. Product differentiatie (extern gericht, betreft de waardeproposities). Dit is een offensief element in de strategie van TenCate en hangt samen met de productlevenscyclus. Het dwingt de onderneming om (telkens) met nieuwe producten naar de markt te komen. Want in de praktijk wordt een expansieproduct uiteindelijk ook een commodity, waarbij hoge kwaliteit, unieke eigenschappen, onderscheidend vermogen, lage prijs en een groot marktaandeel langzaam of snel uitdoven. Voorwaarde voor een goede balans tussen productdifferentiatie en kostleiderschap is een flexibele organisatie (door sociale innovatie). Het is zaak om in de dagelijkse praktijk ‘effectiviteit’ (de juiste dingen doen) en ‘efficiëntie’ (de dingen juist doen) aan elkaar te blijven koppelen. Uiteindelijk heeft dit met de motivatie van mensen te maken. 
 3. End-user marketing (extern gericht, betreft market pull). Hierbij wordt de opdracht centraal gesteld om niet de producten in de markt te ’duwen’, maar de vraag vanuit de eindgebruiker te laten creëren. Dit is spec selling, het specificeren van het product bij de juiste personen of instanties. Dit dient te worden gecombineerd met een marketingstrategie die de zichtbaarheid van de producten in de markt vergroot. Eén van de activiteiten hierbij is een doordachte industrial branding conform de TenCate merkenarchitectuur. Zowel het corporate merk als het (alligned) productmerk worden zo geladen. 
 4. Technologische innovatie (intern gericht, betreft creativiteit). Met technologische innovatie wordt niet productinnovatie bedoeld, en andersom. Baanbrekende of ondersteunende technologische innovaties zijn noodzakelijk voor het veiligstellen van de toekomst. Het is van essentieel belang om bestaande producten door te ontwikkelen met technologische vernieuwingen. Hierbij dient het belang te worden onderkend van een actief intellectueel eigendomsbeleid (patenten, formules). Door middel van acquisities worden technologie of technieken verworven die de positie van TenCate in de markt versterkt of die aanpalende PMT-combinaties oplevert.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)